Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر مالیات (درآمد- دستمزد) روی عرضه نیروی کار

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 43 تا 58)

کلید واژه های ماشینی : مالیات ، عرضه نیروی کار ، بررسی تأثیر مالیات ، ساعات کاری ، نرخ دست‌مزد خالص ، نرخ دست‌مزد و درآمدهای متفرقه ، کاهش نرخ دست‌مزد خالص ، مالیات و عرضه نیروی کار ، فراغت ، تغییرات نرخ دست‌مزد خالص

بررسی تاثیر مالیات (درآمد – دستمزد) روی عرضه نیروی کار زاینده رودی محسن* * دانشگاه آزاد اسلامی مالیات و عرضه نیروی کار، یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد بخش عمومی به شمار می رود. مالیات بر درآمد از طریق تغییر در تخصیص زمان بین کار و فراغت روی عرضه نیروی کار وجود دارد، در این مقاله، با استفاده از مدل های آماری و بررسی مقطعی و طولی – مقطعی در میان استان های کشور تلاش کرده ایم که به بررسی تاثیر مالیات روی عرضه نیروی کار در بازارهای کار خاص بپردازیم. نتایج به دست آمده از بررسی بازارهای کارخاص بیانگر این است که مالیات از طریق تغییر در نرخ دستمزد خالص تاثیر مثبتی روی ساعات کاری می گذارد. به بیان دیگر، با افزایش مالیات (کاهش نرخ دستمزد خالص) ساعت کاری نیز کاهش پیدا می کند ولی درجه حساسیت گروه های درآمدی مورد نظر متفاوت است. کشش های به دست آمده برای گروه های درآمدی مورد نظر در بازار کار خاص برای نرخ دستمزد و درآمدهای متفرقه می تواند دستاوردهای زیادی برای اصلاحات در نظام مالیاتی و پژوهشی آینده به همراه داشته باشد. به بیان دیگر، با توجه به حساسیت ساعات کاری در بازارهای کار خاص نسبت به نرخ های مالیاتی این مساله، ضرورت کاهش نرخ های مالیاتی برای تخصیص موثرتر نیروی کار و افزایش درآمدهای مالیاتی را به خوبی نشان می دهد

خلاصه ماشینی:

"نتایج به دست‌آمده از بررسی بازارهای کار خاص بیانگر این است که مالیات از طریق تغییر در نرخ دستمزدخالص تأثیر مثبتی روی ساعات کاری می‌گذارد. در این پژوهش سعی کرده‌ایم با توجه به روش‌های آماری و مدل‌های اقتصادسنجی باتخمین تابع عرضه نیروی کار به بررسی تأثیر مالیات از طریق تغییرات نرخ دستمزد خالص و درآمدهایمتفرقه خالص روی ساعات کاری بپردازیم. در واقع،با در نظر گرفتن این‌که نرخ دستمزد بازاری(ناخالص)برای افراد مورد مطالعه ثابت است و افراد ترجیحاتو تمایلات گوناگونی نسبت به انتخاب کار و فراغت دارند و مشخص بودن نظام مالیاتی که افراد با توجه بهدرآمدهای متفرقه و درآمدهای ناشی از کار مشمول نرخ‌های مالیاتی می‌شوند،می‌توان از طریق بررسیمقعطی به تخمین تابع عرضه نیروی کار پرداخت و اثر تغییر مالیات را روی ساعات کاری محاسبه کرد. بر این اساس،تابع عرضه نیروی کار را در موردتمامی گروه‌های درآمدی و مشاغل موجود مورد بررسی قرار دادیم ولی نتایج مدل در مورد بازارهایکار خاص بیشتر قابل تعمیم بود و مدل جواب مناسب‌تر و معنادارتری برای تجزیه و تحلیل اثر مالیات رویساعات کاری به ما می‌دهد. در مجموع،نتایج به دست آمده از این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برای جامعه آماری مردان وزنان خلاصه کرد: جامعه آماری زنان: LogH-0/76+0/11 logw-0/11 logM+0/21 E+0/16C P-(0/33)(0/0003)(0/007)(28%)(0/15) F-9/6 R-2?-70% R2?-69% سطح معناداری: P جامعه آماری مردان: LogH-1/3+0/03 logw-0/005 log M+0/01 E+0/09C P-(0/000)(0/0007)(0/63)(0/005)(0/004) F-4/2 R-2?-74% R2?-70% جامعه آماری مردان و زنان: LogH-1/4+0/037 logw-0/0023 log M+0/069 E+0/002C P-(0/00)(0/002)(0/004)(0/05)(0/08) F-8/8 R-2?-55% R2?-60% تأثیر مالیات از طریق تغییر نرخ دستمزد روی ساعات کاری بازارهای کار در سطح اطمینان بیشتر از 5درصد معنادار است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.