Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی قابلیت های اشتغال زایی بخش صنعت ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 143 تا 168)

کلید واژه های ماشینی : صنایع، اشتغال، بخش‌های صنعت، رشد تقاضای نیروی کار صنایع، برآورد تابع تقاضای نیروی کار، تابع تقاضای نیروی کار، بخش صنعت ایران، ماتریس، تقاضای نیروی کار، تقاضای نیروی انسانی صنایع کشور

بررسی قابلیت های اشتغال زایی بخش صنعت ایران صفوی بیژن* * دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در این مقاله، به بررسی توان نفر – شغل ایجاد شده صنعت و پتانسیل اشتغال زایی غیرمستقیم هر یک از زیر بخش های صنعتی کشور مطابق طبقه بندی ISIC پرداخته می شود. به منظور تعیین توان اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری، برآوردی از تقاضای کار در بخش ها صورت می پذیرد. این هدف، با استفاده از برآورد تابع تقاضای نیروی کار و ماتریس رشد تقاضای کار به روش خطی و لگاریتمی به کمک روش داده های ادغام شده در بخش های صنعتی کشور دنبال شده است. سپس، به بررسی رابطه بلندمدت اشتغال و موجودی سرمایه در بخش های صنعت از طریق آزمون هم انباشتگی ARDL و آزمون یوهانس می پردازیم. در نهایت، برای رتبه بندی پتانسیل اشتغال زایی و توان اشتغال زایی غیرمستقیم رشته فعالیت های صنعتی از نظام حسابداری داده – ستانده متعارف و نظام شبه ماتریسی حسابداری اجتماعی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که زیر بخش صنایع پوشاک و چرم و سپس، زیر بخش نساجی به ترتیب، با 13 و 12 نفر – شغل، بیشترین ضریب اشتغال و بالاترین توان اشتغال زایی را داشته و بیشترین شغل را به ازای ارزش یک میلیون ریال تولید ناخالص خود ایجاد می کنند. ضرایب اشتغال مستقیم آنها نیز از سایر بخش ها بزرگتر است، لذا، صنایع نساجی، پوشاک و چرم بیشترین ظرفیت بالقوه ایجاد اشتغال را دارا بوده و فرآورده های نفتی نیز با 1.5 میلیون نفر – شغل کمترین نفر – شغل را در جامعه به وجود می آورد، بنابراین، کمترین توان بالقوه اشتغال زایی را دارد. با سرمایه گذاری و تدوین سیاست های تشویقی در جهت گسترش صنایعی از قبیل ساخت سایر فلزات و ساخت وسایل نقلیه موتوری و فرآورده های نفتی نمی توان انتظار به وجود آمدن مشاغل غیرمستقیم قابل توجهی درارتباط با این گروه صنایع که عمدتا صنایع بزرگ و دولتی هستند، داشت. صنایع نساجی، پوشاک، چرم، صنایع غذایی و صنایع تولید محصولات چوبی به خوبی می توانند با رشد و گسترش در خور، بحران بیکاری در کشور را متاثر ساخته و با ایجاد مشاغل مستقیم و غیرمستقیم، نیروی بیکار جامعه را جذب کنند. بنابراین، توسعه، تجهیز و گسترش آنها به منظور مبارزه با بیکاری توصیه می شود.

خلاصه ماشینی:

"ضرایب اشتغال مستقیم آنها نیز از سایر بخش‌هابزرگتر است،لذا،صنایع نساجی،پوشاک و چرم بیشترین ظرفیت بالقوه ایجاد اشتغال را دارا بوده وIB} (*)این مقاله مسترخ از طرح مطالعاتی:بررسی قابلیت‌های بخش صنعت و معدن در اشتغال‌زایی با تأکید بر نقشکارآفرینان است،که در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و برای دفتر برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن بهوسیله نویسنده مقاله در اردیبهشت 1382 اجرا شده است. برآورد ماتریس رشد تقاضای نیروی کار صنایع به روش حداقل مربعاتداده‌های ادغام‌شده(الگوی لگاریتمی) الگوی رشد تقاضای نیروی کار در بخش‌های صنعت کشور طبق طبقه‌بندی ISIC دو رقمی به روشحداقل مربعات داده‌های ادغام‌شده به صورت زیر برآورد شده است: DLL^i-0/064+0/47DLV^i-0/138DLK^i-0/26DLPW-0/18DCP^i-0/137DLP^i **(15/84)**(4/74)*(1/57)**(5/35)**(8/34)*(2/11) |t| *معنی‌داری در سطح اطمینان 90 درصد **معنی‌داری در سطح اطمینان 99 درصد 169- F 2/3- DW 0/82- R^2 0/83- R?^2 R^2 و R?^2 این الگو بیانگر نیکویی برازش، D. سناریویاول،مربوط به الگوی داده-ستانده معمولی و سناریوهای دو و سه در قالب الگوی شبه ماتریسحسابداری اجتماعی است،که به این صورت بیان می‌شود: سناریوی اول)مطابق با سیستم داده-ستانده معمولی سناریوی دوم)بدون در نظر گرفتن تراز در مصرف و درآمد خانوارها در سیستم حسابداری شبهماتریس اجتماعی و اقتصادی سناریوی سوم)با در نظر گرفتن تراز در مصرف و درآمد خانوارها در سیستم شبه ماتریس حسابداریاجتماعی و اقتصادی براساس این سناریوها توان اشتغال بالقوۀ زیربخش‌های صنعت و نفر-شغل بالقوۀ ایجاد شدۀ آنها بهازای ارزش صد میلیون ریال(ده میلیون تومان)تقاضای نهایی محاسبه و در جدول پیوست آورده‌شدهاست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.