Skip to main content
فهرست مقالات

محاسبه کارایی نظام بانکی در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 1 تا 26)

کلید واژه های ماشینی : بانک، کارایی، بانک توسعه صادرات، اقتصادی، کارایی فنی، محاسبه کارایی نظام بانکی، تخصیصی، کارایی نظام بانکی در ایران، بازده‌ی متغیر نسبت به مقیاس، صنعت و معدن

محاسبه کارایی نظام بانکی در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) هادیان ابراهیم*,عظیمی حسینی آنیتا * بخش اقتصاد دانشگاه شیراز هدف اصلی این مقاله محاسبه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بانک ها در اقتصاد ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها است. در این مطالعه، وضعیت کارایی 10 بانک کشور برای دوره زمانی 1376-1378 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در3 سال مذکور با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، سه بانک ملی، کشاورزی و صنعت و معدن از لحاظ فنی، تخصیصی و اقتصادی کارا و بانک توسعه صادرات تنها از نظر فنی کارا بوده اند. در طی دوره مورد مطالعه، میانگین کارایی فنی 2/84 درصد، کارایی تخصیصی 4/86 درصد و کارایی اقتصادی 3/74 درصد بوده است. به بیان دیگر، میانگین ناکارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی به ترتیب، 8/15، 5/13 و 7/25 درصد است. نتایج کلی حکایت از این دارد که در طی سال های مذکور میزان کارایی بانک های تخصصی نسبت به بانک های تجاری بالاتر بوده است.

خلاصه ماشینی:

"نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در 3 سال مذکور با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس،سه بانکملی،کشاورزی و صنعت و معدن از لحاظ فنی،تخصیصی و اقتصادی کارآ و بانک توسعه صادرات تنها از نظر فنیکارآ بوده‌اند. 1مدل مورداستفاده برای اندازه‌گیری کارایی‌های فنی،تخصیصی و اقتصادی بانک P از میان 10 بانک به صورت زیراست: -کارایی فنی: (به تصویر صفحه مراجعه شود)به‌طوری‌که: محدودیت اول (به تصویر صفحه مراجعه شود)(3)محدودیت دوم (به تصویر صفحه مراجعه شود)در این مدل:2 ؟:نسبت میزان بهینه نهاده مورد نیاز برای تحصیل مقدار معینی محصول به میزان مورد استفاده آنرا نشان می‌دهد که بین 0 و 1 است. مقادیر بهینهنهاده و ستانده برای کارآ شدن عملکرد بنگاه P از فرمول زیر به دت می‌آید: (به تصویر صفحه مراجعه شود)-کارایی تخصیصی و اقتصادی: (به تصویر صفحه مراجعه شود)به‌طوری‌که: (5)(به تصویر صفحه مراجعه شود)در این مدل: (به تصویر صفحه مراجعه شود):قیمت عوامل تولید،(به تصویر صفحه مراجعه شود)یک بردار(به تصویر صفحه مراجعه شود)بعدی از ستانده،(به تصویر صفحه مراجعه شود)یک بردار(به تصویر صفحه مراجعه شود)بعدی ازداده‌ها،(به تصویر صفحه مراجعه شود)یک ماتریس(به تصویر صفحه مراجعه شود)بعدی از ستانده‌ها است. درنتیجه،کارایی اقتصادی بنگاه P به صورت زیر محاسبه می‌شود: (به تصویر صفحه مراجعه شود)کارایی اقتصادی متغیرهای مدل محاسباتی این پژوهش شامل سه نهاده و دو ستانده است. داده‌های جدول(10)نشان می‌دهد که در سال 1377 میزان بهینه نهاده بانک توسعه صادرات با میزانبهینه آن در حالت وجود کارایی فنی متفاوت است. نتایج ارائه شده در جدول(20)نشان می‌دهد که در دوره مورد مطالعه بانک‌های ملی،کشاورزی وصنعت و معدن از نظر فنی،تخصیصی و اقتصادی کارآ بوده،بانک توسعه صادرات نیز فقط از لحاظ فنیو بانک مسکن از لحاظ تخصیصی و اقتصادی از کارایی نسبی برخوردار بوده‌اند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.