Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 55 تا 80)

کلید واژه های ماشینی : تجارت درون صنعت متقابل ایران ، تجارت درون صنعت ، شاخص تجارت درون صنعت ، میزان تجارت درون صنعت متقابل ، شاخص تجارت درون صنعت متقابل ، برآورد میزان تجارت درون صنعت ، میزان شاخص تجارت درون صنعت ، شاخص گروبل و لوید ، بررسی شاخص تجارت درون صنعت ، ایران

برآورد میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران کلباسی حسن,رییسی اردلی غلام علی,ربیسی مهدی* * دانشگاه صنعتی اصفهان در این مطالعه، میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران با استفاده از شاخص گروبل و لوید، طی دوره زمانی 1994-1998 بر اساس کدهای 5 رقمی استاندارد تجارت بین الملل (SITC) و دوره زمانی 1997-2001 بر پایه طبقه بندی 6 رقمی کدهای تعرفه ای (HS) در سطح کشور و گروه های کالایی، محاسبه و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که شاخص تجارت درون صنعت متقابل ایران و سایر کشورهای جهان، بسیار پایین است. با بررسی شاخص تجارت درون صنعت (IIT) درسطح کالاها ملاحظه می شود که در اغلب موارد، کالاهای مشابه غیر صنعتی، بین ایران و کشورهای در حال توسعه مبادله شده، در حالی که تجارت کالاهای همانند صنعتی، بین ایران و کشورهای توسعه یافته انجام گرفته است؛ به طوری که متوسط شاخص تجارت درون صنعت در گروه های کالایی تولیدات صنعتی، ماشین آلات و تجهزات حمل و نقل و قطعات کارخانه ای متفرقه، بیشتر از سایرگروه های اصلی بوده است.

خلاصه ماشینی:

"با بررسی شاخص تجارت درون صنعت (IIT) در سطح کالاها ملاحظه می‌شود که در اغلب موارد،کالاهای مشابه غیر صنعتی،بین ایران و کشورهای در حال توسعه مبادله شده،درحالی‌که تجارت کالاهایهمانند صنعتی،بین ایران و کشورهای توسعه‌یافته انجام گرفته است؛به‌طوری که متوسط شاخص تجارت درونصنعت در گروه‌های کالایی تولیدات صنعتی،ماشین‌آلات و تجهیزات حمل ونقل و قطعات کارخانه‌ای متفرقه،بیشتر از سایر گروه‌های اصلی بوده است. با توجه به اندک بودن مطالعات داخلی انجام شده درخصوص اینموضوع،در این پژوهش در نظر است میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران با سایر کشورهای جهاندر سطح 5 رقمی کدهای SITC و 6 رقمی کدهای HS از طریق شاخص گروبل و لوید1محاسبه وتجزیه تحلیل شود. بررسی شاخص‌های ارائه شده در جدول‌های فوق نشانمی‌دهد بیشترین میزان شاخص تجارت درون صنعت متقابل ایران در دوره 1994-1998 در سطح 5رقم استاندارد تجارت بین الملل (SITC) مربوط به کشور عمان با مقدار 4/15 در سال 1997 و مقدار3/08 در سال 1996 است و پس از آن،کشور هلند در سال 1998 با شاخص 2/91 در مقام بعدیاهمیت قرار دارد. از سوی دیگر،مقایسه میانگین شاخص تجارت درون صنعت در بین گروه‌های مختلف کالایی،نشان می‌دهد که اینمتوسط در کدهای 6(تولیدات صنعتی)،7(ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل)و 8(قطعاتکارخانه‌ای متفرقه)دارای بیشترین مقدار شاخص تجارت درون صنعت در سال‌های مورد بررسی بودهاست که این موضوع با توجه به تحلیل ارائه شده در بالا قابل توجیه است. مقایسه میانگین شاخص تجارتدرون صنعت متقابل ایران در بین گروه‌های مختلف کالایی نیز،نشان می‌دهد که شاخص تجارت درونصنعت به‌طور متوسط در کدهای 6(تولیدات صنعتی)،7(ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل)و 8(قطعات کارخانه‌ای متفرقه)دارای بیشترین مقدار در سال‌های مورد بررسی بوده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.