Skip to main content
فهرست مقالات

مفهوم فضا و چگونگی اندازه گیری آن در مطالعات منطقه ای

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 39 تا 68)

کلیدواژه ها :

فضا ،وابستگی فضایی ،ناهمسانی فضایی ،اقتصاد سنجی فضایی

کلید واژه های ماشینی : فضایی، مجاورت، مدل، اقتصاد، مکان، ماتریس، تخمین، پارامتر، مفهوم فضا، برآورد

امروزه بسیاری از مطالعات علمی مستلزم استفاده از اطلاعات آماری است که بعد مکان (مجاورت و فاصله) در آنها دخالت زیادی دارند و مفهومی را در مطالعات کنونی مطرح ساخته اند تحت عنوان فضا که در اصل، تعامل بین انسان و محیط است. در نتیجه، می طلبد که دراین گونه مطالعات میزان و تاثیر پدیده ای به نام فضا اندازه گیری شود چرا که نادیده گرفتن عاملی مانند فضا در مطالعات کمی موجب تورش و خطا در برآورد، تخمین و پیش بینی خواهد شد. لذا در این مقاله، سعی شده است تا به بررسی مفهوم و دیدگاههای مختلف درباره فضا پرداخته و چگونگی و علت تاثیر آن در داده هایی که دارای بعد مکانی هستند ارائه گردد. درادامه مقاله به بررسی روشهای اندازه گیری تاثیرات فضایی و مدلهای مختلف کمی در قالب تکنیکهای اقتصادسنجی خواهیم پرداخت.

خلاصه ماشینی:

"فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران/سال هفتم/شماره /23تابستان /1384صفحات 39-68 مفهوم فضا و چگونگی اندازه‌گیری آن در مطالعات منطقه‌ای دکتر نعمت الله اکبری*تاریخ ارسال:1382/7/13 تاریخ پذیرش:1383/7/29 کیده {IBامروزه بسیاری از مطالعات علمی مستلزم استفاده از اطلاعات آماری است که بعد مکان(مجاورت و فاصله)در آنهادخالت زیادی دارند و مفهومی را در مطالعات کنونی مطرح ساخته‌اند تحت عنوان فضا1که در اصل،تعامل بینانسان و محیط است در نتیجه،می‌طلبد که در این گونه مطالعات میزان و تأثیر پدیده‌ای به نام فضا اندازه‌گیریشود،چرا که نادیده گرفتن عاملی مانند فضا در مطالعات کمی موجب تورش و خطا در برآورد،تخمین و پیش‌بینیخواهد شد. &%02311AEPG023G% در این مطالعه،داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز مقطعی بوده که از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبۀمستقیم با خانوارهای نمونه خریدار مسکن در شهر مشهد در دورۀ زمانی 1380-1381 و نیمۀ اول سال1382 جمع‌آوری شده است و به منظور تخمین تابع از روش اقتصادسنجی مرسوم از بسته‌هاینرم‌افزاری Eviews و Excel استفاده شده و برای برآورد رابطۀ فضایی موجود در زیر مناطق معینشده برای قیمت هدانیک؛از بسته نرم‌افزاری Space Stat 1. یکی با استفاده ازروشهای مرسوم(حداقل مربعات معمولی)برآورد شده است-مدلی که متغیر فضایی در آن نادیده گرفتهشده است-که شکل کلی آن به صورت زیر است: (26)(به تصویر صفحه مراجعه شود)مشاهده می‌شود که در رابطۀ(26)متغیری که بنابر موقعیت مکانی،واحدهای مسکونی را به یکدیگرمرتبط سازد،وجود ندارد و Xij شامل متغیرهای فیزیکی،محیطی و دسترسی است. تحلیل یافته‌ها با توجه به جدول(1)ملاحظه می‌شود که حدود 5 درصد انحراف در قیمت واحدهای مسکونی به وسیلۀوابستگی فضایی توضیح داده شده است،زیرا R?2 در مدلی که وابستگی فضایی را به حساب می‌آورد،حدود 70%و در مدل حداقل مربعات معمولی که این جنبه از نمونه داده‌های فضایی را نادیده می‌گیرد،65%است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.