Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 3 تا 32)

در این مقاله چگونگی پیوند بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی بررسی و تحلیل شده است.هدف این بررسی بیان خاستگاه فکری و نظری این دو مفهوم به منزله مفاهیم کلیدی و نرم ادبیات علوم اجتماعی از حیث نظری و نیز چگونگی سنجش عملی آنها و در نهایت آزمون تجربی ارتباط بین آن دو در حوزه مورد مطالعه است.در آغاز با بیان سرچشمه‌های فکری این دو مفهوم جایگاه آنها در اندیشه برخی از نظریه‌پردازان علوم اجتماعی مشخص شده است.سپس ابعاد نظری اعتماد و مشارکت اجتماعی در ادبیات جامعه‌شناسی کاوش شده است که اغلب گواهی به وجود نوعی رابطه متعامل بین این دو مفهوم است.با بیان مؤلفه‌های مربوط به اعتماد در دو سطح اعتماد بین افراد و اعتماد به نهادها و سازمان‌ها و نیز تعیین اجزای مربوط به مشارکت اجتماعی تعریف عملی و آزمون تجربی آنها امکان‌پذیر و در نهایت با جمع‌آوری داده‌های لازم از حوزه مورد مطالعه ارتباط بین آن دو اندازه‌گیری شده است.استنباط آماری از داده‌ها نشان دهنده وجود نوعی همبستگی معنادار، در سطح اطمینان 99 درصد، بین دو متغیر اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی است.

خلاصه ماشینی:

"با بیان مؤلفه‌های مربوط به اعتماد در دو سطح اعتماد بین افراد و اعتماد به نهادها و سازمان‌ها و نیز تعیین اجزای مربوط به مشارکت اجتماعی تعریف عملی و آزمون تجربی آنها امکان‌پذیر و در نهایت با جمع‌آوری داده‌های لازم از حوزه مورد مطالعه ارتباط بین آن دو اندازه‌گیری شده است. مشارکت سازمان یافته اقتصادی و اجتماعی با برنامه‌های مشارکت مردمی 5 مورد نظر فائو «که هدف آنها درگیر ساختن فعال مردم در برنامه‌های توسعه و سازماندهی طبقات پایین مردم روستایی است و برای اجرای برنامه‌های مشارکت مردمی بر مؤلفه‌هایی چون تمرکز بر تهیدستان روستایی، مشارکت زنان در توسعه، گروههای کوچک، نمایندگان اجرایی، کمیته‌های هماهنگ کننده نیروهای بومی پروژه، گروههای ترویج، تولید درآمد و پس‌انداز، اعتبارات، آموزش، ارزیابی مشارکتی و خود اتکایی اصرار دارد»(فائو 1376، ص 45)ارتباط تنگاتنگی دارد. با الهام از مقیاس چپین مشارکت اجتماعی در جامعه مورد مطالعه، بر حسب مقوله‌هایی که در زیر اشاره می‌شود؛مورد سنجش قرار گرفته است: 1)عضویت در مجامع مشارکتی(برای هر مجمع یک نمره) 2)موقعیت مشارکتی در هر مجمع؛ عادی(نمره 1)، فعال(نمره 2)، دارای مسؤولیت(نمره 3) 3-مشارکت در اجرا -مشارکت در طرحهای عمرانی(برای هر طرح یک نمره) 4-مشارکت در تصمیم‌گیری -شرکت در جلسات مجامع مشارکتی(بلی 1 و خیر 0) -ارایه نظر و پیشنهاد در مورد طرحها(بلی 1 و خیر 0) حوزه تحقیق مناطق روستایی شهر کاشان، که بر مبنای سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 (1). با ترکیب مقوله‌های فوق نمره مشارکت اجتماعی، برای هر یک از افراد، محاسبه شده است که میانگین و واریانس این نمره در جامعه مورد مطالعه به ترتیب 88/16 و 41/54 می‌باشد در جدول زیر توزیع نمره‌های افراد مورد مطالعه، در قالب سه مقوله، با فواصل برابر نشان داده شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.