Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای خصوصیات روان شناختی زنان ویژه با زنان عادی

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 163 تا 186)

کلید واژه های ماشینی : زنان، گروه زنان ویژه و عادی، زنان عادی، زنان ویژه و زنان عادی، زنان ویژه، آزمون، هوش، هیجان‌طلبی، مقایسه، اجتماعی

انحرافات اجتماعی، به ویژه انحرافات زنان، سلامت و امنیت روانی - اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی جامعه را تهدید می کند. از این رو، جامعه برای بقا و پایداری خود می بایست تدابیر مناسبی جهت جلوگیری از انحرافات زنان بزهکار و اقداماتی جهت بازپروری آنها اتخاذ نماید و این امر جز از طریق شناخت دقیق عوامل زمینه ساز و تشدید کننده گرایش به انحرافات امکان پذیر نیست. پژوهش حاضر به بررسی ویژگی های روانشناختی (هیجان طلبی، هوش، عزت نفس و هویت) زنان ویژه (فاحشه) و مقایسه آنها با زنان عادی پرداخته است. بدین منظور، از میان زنان ویژه 35-15 ساله ای که بازداشت شده و در مراکز بازپروری زنان آسیب دیده اجتماعی سازمان بهزیستی و یا زندان اوین نگهداری می شدند، 60 نفر به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. همچنین از میان زنانی که در شهر تهران (شمال، جنوب، شرق و غرب) سکونت داشتند، 60 نفر به عنوان آزمودنیهای گروه کنترل انتخاب شدند. سپس هر دو گروه به سوالات آزمون هیجان طلبی زاکرمن، آزمون هوش ریون بزرگسالان، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه سنجش عینی منزلت هویت من آدامز پاسخ دادند. نتایج آزمونهای آماری نشان داد که زنان ویژه در مقایسه با زنان عادی، در مقیاس هیجان خواهی و خرده عاملهای آن یعنی تجربه طلبی، بازداری زدایی و ملال پذیری به صورت معنی داری نمرات بالاتری به دست آوردند. همچنین، زنان بویژه در مقایسه با زنان عادی به صورت معناداری در آزمونهای هوش و عزت نمرات پایین ترین آوردند. به علاوه، بین زنان ویژه و زنان عادی از حیث منزلتهای هویتی تفاوت معناداری مشاهده نشد.

خلاصه ماشینی:

"این پژوهش بر آن است که با پیگیری روند بررسی‌های پیشین و یافته‌های آنها در زمینه فحشا،هیجان‌طلبی،هوش،عزت نفس و هویت به سوالات زیر پاسخ دهد: 1-آیا زنان ویژه و زنان عادی از لحاظ میزان هیجان‌طلبی تفاوت دارند؟ 2-آیا دختران و زنان ویژه و عادی از لحاظ بهره هوشی تفاوت دارند؟ 3-میزان عزت نفس زنان ویژه در مقایسه با زنان عادی چقدر است؟ 4-بین زنان ویژه و زنان عادی از لحاظ منزلت هویتی چه تفاوتی وجود دارد؟ روش 1-آزمودنیها:آزمودنیها شاخمل 120 نفر بودند که 60 نفر آنان از جامعه زنان و دختران‌ ویژه(فاحشه)به روش تصادفی انتخاب شدند(30 نفر از مراکز بازپروری زنان آسیب دیده‌ اجتماعی سازمان بهزیستی و 30 نفر از زندان اوین). نمودار شماره 2:میانگین نمارت دو گروه زنان ویژه و عادی در متغیر بازداری‌زدایی آزمون هیجان‌طلبی در سومین آزمون t که دو گروه زنان ویژه و عادی،از لحاظ متغیر ملال‌پذیری مورد مقایسه قرار گرفته‌اند،نسبت t حاصل از این آزمون،806/3 bot می‌باشد که در سطح معنی‌دار است. نتایج چهارمین آزمون t ،برای مقایسه دو گروه زنان ویژه و عادی از لحاظ متغیر هیجان‌طلبی و ماجراجویی نشان می‌دهد که نسبت t حاصل از این آزمون،396/1 bot می‌باشد که در مقایسه با مقدار بحرانی جدول،حتی در سطحنیز معنی‌دار نیست. جدول 4:نتایج آزمون t برای مقایسه دو گروه زنان ویژه و عادی در آزمون عزت نفس کوپر اسمیت *میانگین*انحراف‌ معیار*تفاوت میانگین*خطای معیار تفاوت*درجه آزادی* bot *سطح‌ معناداری‌ زنان ویژه‌ زنان عادی*45/30 92/38*85/6 36/8*47/8-*40/1*118*069/6-*کمتر از 01/0 نمودار شماره 7:میانگین نمرات عزت نفس دو گروه در آزمون عزت نفس کوپر اسمیت بر اساس نتایج این جدول،نسبت t حاصل از اجرای آزمون،069/6 bot می‌باشد که در مقایسه با مقدار بحرانی جدول در سطحمعنی‌دار است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.