Skip to main content
فهرست مقالات

رسانه های جمعی و هویت

سخنران:

ISC (22 صفحه - از 249 تا 270)

خلاصه ماشینی:

"2-معنای دیگر اصل تکثر ذاتیهویت‌ها این است که هر انسان یا گروههویتمند برای اینکه در مجموعهشناخت‌های خود دچار تعارضشناختی و تعارض عاطفی و رفتارینشود به ناچار میان هویت‌های متعددیکه در نهاد خویش و هویت‌های متعددیکه در جامعه وجود دارد نوعی سلسلهمراتب ایجاد می‌کند تا بتواند براساسیک طرح از قبل طراحی‌شده که هویت آنرا شکل می‌دهد،در جامعه و در مقابلدیگران رفتاری پایدار،مستمر و پویا ازخود نشان بدهد. اگر بپذیریم که هویت‌های اجتماعی،سازه‌های اجتماعی هستند و از ابتدانبوده‌اند-بلکه ساخته شده‌اند-اینسؤال مطرح می‌شود که چه کسانی درساخت این هویت‌ها یا در تغییردادن آنهاو یا در تعیین سلسله مراتب هویت‌هایمتکثر نقش دارند؟به بیان دیگر چهافرادی به طور یکسان در تولید هویت‌هاو یا در تعیین سلسله مراتب آنها نقشمادی ندارند؟هویت‌سازی و هویتمندیتابعی از ساختار قدرت در جامعه است،بنابراین همۀ انسان‌ها به طور یکسان درسلسله مراتب قدرت قرار نمی‌گیرند. حال این سؤال مطرح می‌شود که چهمیزان رسمیت با محوریت در جامعهتناسب دارد؟یعنی چه میزان فرهنگرسمی یا هویت‌های رسمی یا محتوایرسمی‌ای که رسانه‌های جمعیمی‌خواهند به جامعه القا کنند از سویمردم دارای مقبولیت و مشروعیتاست؟و یا به دیگر سخن به چه میزانرسانه‌های جمعی به اکثریت مردم،آن‌چه را که خود آنان هستند. اکنون هویت‌یابی و هویتمندیناگزیر در مقابله با دیگران صورتمی‌گیرد؛در حالی‌که در گذشته ایندیگران،افرادی از خود جامعه و زیرچتر هویتی فراگیرتر بودند و خودی بهشمار می‌رفتند؛حال چنین فرایندی باتوجه به هزاران هویت دیگر صورتمی‌گیرد یا به تعبیری ساخت هویت وتغییر و تحول فرایندها و پدیده‌هایهویتی بیشتر به صورت انعکاسیصورت می‌گیرد،زیرا گروه‌های هویتیبیشتر به دلیل تکثر بیش از حد،باهویت‌ها،فرایندها،پیام‌ها و نمادهایمتفاوت سروکار دارند و به ناچاربه طور اجباری به مرحله‌ای می‌رسند کهژهویت خودشان را باز تعریف می‌کنند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.