Skip to main content
فهرست مقالات

نژادگرایی ها و قومیت های معاصر در بستر تغییرات اجتماعی و فرهنگی

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 309 تا 318)

کلید واژه های ماشینی : نژاد، نژادگرایی، قومیت، قومی، بستر تغییرات اجتماعی و فرهنگی، گیل، فرهنگی، نژادگرایی ها و قومیت، سیاسی، هویت

خلاصه ماشینی:

"برای فهم اهداف گیل ضروری است کهکتاب او را در مواجه و مقابله با عدمپیشرفت مباحث نظری درباره تعامل روابط(1)- secitcarp (2)- citylana-evitpircsed اجتماعی نژادی و انواع شکل‌بندی‌هایهویتی قومی با تغییر و تحولات معاصر ودر چارچوب و بستر ارزیابی کلان سرعت ومسیر دگرگونی اجتماعی-فرهنگی درعرصه جامعه‌شناسی نژاد و قومیت قراردهیم. (ص 29-25)نتیجه آنکه،بنابر فصل اول،بخش اولکتاب گیل بر این نظر است که دو رهیافتدورۀ پیشین(چه منظر ماتریالیستی و چهفرهنگی)دچار تغییر و تحول شده‌اند و باجلوه نمودن دورۀ جدید ضرورت دارد کهدر بخش دوم به وضعیت این دورانبپردازیم. با تمهید چنین بستریدر فصل دوم از بخش دوم،مؤلف مسائلکلی فلسفی را از منظر جامعه‌شناختی‌تر و باعنایت به موضوعی چون مدل نژادگرایی کهبر اساس ثنویت4رنگ‌سفید-سیاه استواراست مورد عنایت قرار می‌دهد. (ص 104)به نظر وی چند نژادگرایی در مقطع تجد دمتأخر دچار بحران شده است،زیرا اینگرایش در خود انگلیس از مناظر چپ وراست سیاسی(اولی از زاویه گسست وفقدان فرهنگ و دومی از زاویه تعلق ملی)مورد انتقاد قرار گرفته است؛اگرچه از نظرگیل این دو گرایش به عدم تجانس وپیچیدگی اعمال و رویه‌های ضدنژادگراییچندان توجهی نداشته‌اند. اگرچه به نظر می‌رسد وی مسأله مسلمانانبریتانیا را جهت ضرورت بازاندیشی وبازسازی جامعه‌شناسی قومیت و نژاد درآینده شاهد مثال می‌آورد و از این‌رو در یکصفحه به آن می‌پردازد نه بیشتر!می‌توانگفت که اگرچه پیش‌بینی او مبنی برضرورت بازنگری در موضوعات نژادگرایی،ضدنژادگرایی و سیاست ضدسرکوبی2باتوجه به تحولات کلان‌درونی و بیرونیانگلستان جای توجیه معقولانه‌ای دارد و در(1)- msivitca lacitilop (2)- evisserppo-itna این راستا مورد مسلمانان را به عنوان شاهدمثالی بر نقصان و عدم کفایت نژادگراییثنویتی1می‌آورد،اما به نظر می‌رسدپارادایم نژاد به ویژه با توجه به تنوع و تکثرمسلمانان موجود در بریتانیا محل سؤالاست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.