Skip to main content
فهرست مقالات

جهانی شدن

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 231 تا 242)

خلاصه ماشینی:

"از بین تعاریف رابرتسون،گیدنز ووالرشتاین4،به‌طور کلی سه موضوع اصلیدرباره جهانی شدن ذکر شده است: اول اینکه فرآیند جهانی شدن از زماننگارش تا تاریخ همواره مطرح بوده و تأثیراتآن در طول زمان وجود داشته است؛امابه‌طور ناگهانی این روند تشدید شده است. هریک از این دانشمندانعلوم سیاسی،این نکته را مورد توجه قرارداده‌اند که دایره عمل سیاسی محدود بهدولت ملی می‌شود و نوعی ارتباطاتفراملی در حال ظهور است و عامل فرهنگدر روند شتاب‌زده جهانی شدن عنصریاساسی به‌شمار می‌رود. (1)- tekraM laicnaniF sselemiT (2)- rohK nitraM فصل پنجم با این جمله از دانیل بل1آغاز می‌شود که"دولت ملی برای حل کردنمسائل زندگی در حال از دست دادناهمیت خود می‌باشد و در عین حال،برایحل کردن مسائل کوچک زندگی امروز زیاداز حد بزرگ است. آنان از این واژه به عنواناسطوره و بیان سیاسی استفاده می‌کنند تانشان دهند که جهانی شدن داستانی است کهبه‌طور عمده برای تغییر نئولیبرالیستی دنیامطرح شده است. در این مورد می‌توان به اختلافیکه در مورد کارکرد دولت ملی وجود دارداشاره کرد:اصولا از آنجایی که جهانی شدنبا مردن بودن رابطه مستقیم دارد و لازمۀجهانی شدن نیز مدرن بودن می‌باشد،کشورهای غیر صنعتی عملا در این فرایندنقشی ندارند. 5-نکته اساسی دیگر،داشتن بخشی درفصل آخر است که تمایزی را بین آمریکاییشدن2و دوره پست‌مدرن ذکر می‌کند واینکه چطور تسلط شرکت‌های آمریکایی ونحوه عمل دولت آمریکا در صحنه جهانیاین معنی را به ذهن متبادر می‌سازد که دنیابه تلاش دولت آمریکا در جهت جاانداختن‌ژارزش‌های حاکم بر جامعه آمریکایی بهعنوان ارزش‌های جهانی چگونه نگاه می‌کندو این پروژه به چه نحوی با نام جهانی شدندر حال انجام است و در این فرایند مثالملموس مک دونالد3را استفاده می‌کند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.