Skip to main content
فهرست مقالات

جهانی شدن، آمریکایی شدن و هویت مسلمانان بریتانیا

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 193 تا 210)

کلید واژه های ماشینی : هویت ، هویت مسلمان بریتانیایی ، جهانی شدن ، فرهنگ ، اجتماعی ، دینی ، اسلامی ، فرایند ، تنوع ، شکل‌گیری

خلاصه ماشینی:

"سه فصل نخست از این کتاب،شامل مباحث نظری است که دو فصلنخست به ترتیب به بررسی ویژگی‌هایپدیدۀ جهانی شدن،فرایندهای همگون وناهمگون‌سازی پرداخته و فصل سوم نیزبه بررسی ابعاد تاریخی و تغییراتی کهشکل‌گیری هویت مسلمانان راتحت الشعاع قرار داده است می‌پردازد. با مرورادبیات فرهنگ جهانی شدن و به عنوانچهارچوب راهنمایی برای مطالعۀتجربی،همگون‌سازی و ناهمگون‌سازیحاصل تعامل و اصطکاک نیروهایمحلی و جهانی و نیز نیروهای تاریخیتلقی شده‌اند و الزامات این دو فرایند برهویت دینی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. (ص 108)با این حال،بیشترینتغییرات در هویت‌یابی دینی مسلمانان راباید با عصر جهانی شدن مرتبط دانستکه نویسنده با الهام از ترنر آن را ازبسیاری جهات نوعی فرایند غیردینیشدن می‌داند. (ص 111) یافته‌های تجربی تحقیق فصل چهارم تا هفتم کتاب بهیافته‌های تجربی اختصاص دارد و بهترتیب به تشریح ویژگی نمونه ونوع‌شناسی ارائه شده،تحلیل نقشنیروهای جهانی بر هویت مسلمانان وتحلیل فرایند همگون‌سازی وناهمگون‌سازی و رابطۀ آن با جهانیشدن اختصاص دارد. (ص 202)مسلمانان مصاحبه شده بر بحران نهفتهدر عرصۀ فرهنگی جوامع غربی تأکیدزیادی نشان داده‌اند و این فرهنگ را،به‌ویژه نوع آمریکایی آن را به مثابۀصنعتی تلقی می‌کنند که تأثیراتفراگیری بر نگرش و رفتار جامعۀ(1)- noitasilanoitidarteR (2)- lanoitansnarT مسلمان به‌خصوص جوانان برجایگذاشته است. درادامه فصل،تاریخچه شکل‌گیری مفهوم''امت اسلامی''به اختصار مورد بحثقرار گرفته و فراگیری این مفهوم ومتنوع بودن آن از تعلقات ملی‌گرایانه راعاملی بالقوه برای همگون‌سازی(عام‌گرایی)و نیز در مواردیخاص‌گرایی(ناهمگون‌سازی)آنهادانسته شده است. چنان‌که اشاره شد،نوع‌شناسی به دست داده شده،ازسوگیری دینی این جامعه و موقعیت آنهانسبت به فرآیند جهانی شدن تصویری واقع‌بینانه از موقعیت اجتماعی وفرهنگی اقلیت‌های مسلمان به دستمی‌دهد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.