Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین غلظت تستوسترون و کورتیزول بزاقی با عوامل روانی بیش تمرینی در بازیکنان نخبه ی فوتبال

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 127 تا 138)

کلیدواژه ها :

کورتیزول ،تستوسترون ،بیش تمرینی ،پرسش نامه روانی بیش تمرینی

کلید واژه های ماشینی : تستوسترون ، کورتیزول ، غلظت تستوسترون ، غلظت ، تمرینات ، پرسش‌نامة روانی علایم اولیة ، بازیکنان ، غلظت تستوسترون و کورتیزول بزاقی ، علایم اولیة بیش‌تمرینی ، نتایج حاصل از پرسش‌نامة روانی

هدف این تحقیق عبارت است از تعیین ارتباط بین غلظت های تستوسترون و کورتیزول و نسبت آنها با نتایج حاصل از پرسش نامه روانی علایم اولیه پیش بینی انجمن فرانسوی طب ورزشی درباره بازیکنان نخبه فوتبال. تعداد 30 نفر از بازیکنان لیگ برتر (بامیانگین و انحراف استاندارد سن 24.1±3.79 سال، قد 180±7.29 سانتی متر، وزن 75.2±8.09 کیلوگرم، شاخص توده بدنی 22.97±1.21 کیلوگرم بر مجذور قد به متر، و توان هوازی 53.26±2.79 میلی لیتر در هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه) به صورت داوطلبانه و هدف دار نمونه آماری انتخاب شدند. در روز استراحت پس از تمرین (24 ساعت بدون تمرین)، ابتدا پرسش نامه روانی علایم اولیه بیش تمرینی شامل 54 سوال به صورت «بلی / خیر» به بازیکنان داده شد. سپس، در همان روز نمونه بزاق بازیکنان در سه مرحله (ساعت 8 و 11 صبح و 5 بعدازظهر) گرفته شد. این سه مرحله نمونه گیری به ما کمک کرد تا میانگین غلظت این دو هورمون را در طول روز ثبت کنیم. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن نشان داد بین نتایج حاصل از پرسش نامه شاخص روانی پدیده بیش تمرینی و غلظت کورتیزول در ساعت 8 و 11 صبح، همچنین میانگین آنها به ترتیب رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد (r=0.71؛ r=0.62؛ r=0.61؛ P£0.01). بین نتایج حاصل از پرسش نامه و غلظت تستوسترون در ساعت 8 صبح نیز رابطه معنادار و مثبت مشاهده شد (r=0.42؛ P£0.05). همچنین، بین نتایج حاصل از پرسش نامه و نسبت تستوسترون به کورتیزول در ساعت 8 صبح رابطه معنادار و معکوس مشاهده شد (r=-0.42؛ P£0.05). نتایج تحقیق نشان داد پرسش نامه روانی علایم اولیه بیش تمرینی ابزار مناسبی برای شناسایی و پیشگیری از پدیده بیش تمرینی است.

خلاصه ماشینی:

"تجزیه وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن نشان داد بین نتایج حاصل از پرسش‌نامة شاخص روانی پدیدة بیش‌تمرینی و غلظت کورتیزول در ساعت 8 و 11 صبح،همچنین میانگین آن‌ها به ترتیب رابطة معنادار و مثبتی وجود دارد(71/0 r ؛62/0 r؛61/0 r؛01/0p). با توجه به اینکه این قبیل روش‌های مستقیم و آزمایشگاهی مستلزم صرف هزینه و وقت زیادی است،بنابراین محققان در این تحقیق بر آن‌اند تا به تعیین ارتباط نتایج حاصل از پرسش‌نامة استاندارد علایم روانی اولیة بیش‌تمرینی انجمن فرانسوی طب ورزشی‌1(6)با غلظت هورمون‌های تستوسترون،کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول به عنوان شاخص‌های فیزیولوژیکی بدن در ارتباط با فشار تمرینات و پدیدة بیش‌تمرینی در بازیکنان نخبة فوتبال بپردازند. بحث هدف این تحقیق عبارت است از بررسی ارتباط بین غلظت‌های تستوسترون و کورتیزول و نسبت آن‌ها با نتایج حاصل از پرسش‌نامة روانی علایم اولیة بیش‌تمرینی در بازیکنان نخبة فوتبال. نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین نتایج حاصل از پرسش‌نامة روانی علایم اولیة بیش‌تمرینی و غلظت کورتیزول در ساعت 8 و 11 صبح و میانگین غلظت کورتیزول رابطة معنادار و مثبت وجود دارد(61/0\ r ؛01/0 p ،جدول 2). از سوی دیگر،نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین نتایج حاصل از پرسش‌نامة روانی و غلظت تستوسترون فقط در ساعت 8 صبح رابطة معنادار و مثبت وجود دارد. در واقع،نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین نتایج حاصل از پرسش‌نامة روانی بیش‌تمرینی و میانگین غلظت کورتیزول در طول روز رابطة معنادار و مثبت وجود دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)