Skip to main content
فهرست مقالات

گفتمان مدرنیته

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 159 تا 172)

کلید واژه های ماشینی : لیبرال‌ها ، دین ، نقد ، عقل ، عقل ، لیبرالیسم ، کتاب ، گفتمان مدرنیته ، وحی ، طرح

خلاصه ماشینی:

"می‌توان از نویسنده‌ی محترم پرسید کهاین گزاره و این مقدعا از کجا زاده شدهاست؟اگر ابزار شناسایی به تعبیرنویسنده حواس،عقل و وحی‌اند(ص12)،(که البته جای تأمل دارد)،اینمدعا از حواس منتزع می‌شود یا از عقلیا از وحی؟اگر گفته شود از عقل،حداقل می‌توان پرسید که آیا این نکتهیک مدعای بدیهی است یا ضروری؟ظاهرا اگر بدیهی بود،تولید پرسشنمی‌کرد و اگر ضروری است،نیاز بهاقامه‌ی دلیل دارد و چرا نگوییم اولیننکته‌ی مربوط به شناخت و معرفت،تعریف از اقسام معرفتت است و آن‌گاهمی‌دیدیم که اگر بحث با تعریفمعرفت‌شناسی آغاز می‌شد،مقاله‌ی اولکتاب،در ارزیابی مبانیمعرفت‌شناسانه‌ی لیبرال‌ها چهدست‌آورد مبارکی را می‌توانست در پیداشته باشد؛زیرا مباحثمعرفت شناختی،حداقل از یک زاویه بهدو دسته‌ی«پسینی»و«پیشینی»قابلتقسیم‌اند و حال آن‌که همه‌ی مباحثمربوط به معرفت‌شناسی در مقاله‌ی اولکتاب،معرفت‌شناسی پیشینی است و ازمعرفت‌شناسی پسینی لیبرال‌ها غفلتشده است. از آن جا کهاین مطلب به هیچ منبعی ارجاع دادهنشده است،خواننده نمی‌داند-ونمی‌تواند بداند-که این فلاسفه چهکسانی هستند و هم‌چنین نمی‌تواندبداند که آیا مراد از«اصالت عقل»وادعاهای عقلیون در برابر حسیون همانچیزی است که در این کتاب مطرحشده است یا خیر؟ در جای دیگر ادعا شده است کهلیبرالیسم وحی را کنار می‌گذارد(ص 14)و حال آن‌که محققی چون«آربلاستر»در کتاب«ظهور و سقوط لیبرالیسمغرب»1،ضمن تقسیم لیبرال‌ها به«کلاسیک»و«مدرن»،معتقد است کهلیبرالیسم مدرن سکولار است؛اما درآرای برخی از نظریه‌پردازان لیبرالیسم کلاسیک،اراده‌ی خدا مطرح است وخرد به عنوان آفریده و مایملک خداموضوعیت دارد. ب)نویسنده از ابتدا تا انتها سعیمی‌کند از لیبرال‌ها یک قرائت ضد دینیو حداقل غیر دینی داشته باشد و حالآن‌که بحث از تعامل بین دین و نگاه لیبرالی،از مباحث جدی است که جایتأمل دارد و چنان‌چه اشاره شد،اگرلیبرال‌های مدرن گرایشی به نگاه‌هایغیر دینی داشته باشند،برخی از متفکرینلیبرال کلاسیک به جد دین دارند(مثلااگر کانت به معنای فیلسوف بزرگ ومعرفت‌شناس جدی غرب است،ازسوی دیگر متکلمانه داد سخن داده وغایت طرح مباحث مربوط به عقل رابرای باز شدن فضا جهت تفسیر دینبیان می‌کند)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.