Skip to main content
فهرست مقالات

شناخت بهره وری تحقیقات و فرهنگ سازمانی حاکم بر آن؛ مطالعه موردی: یکی از دانشگاههای مستقر در تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (38 صفحه - از 1 تا 38)

کلیدواژه ها :

بهره‌وری ،تحقیقات ،فرهنگ سازمانی ،روندیابی و دانشگاه

کلید واژه های ماشینی : فرهنگ سازمانی، دانش، تحقیقات، اعضای هیئت علمی، دانشگاه، فرهنگ سازمانی حاکم، بهره‎وری، مدیریت، بهره‎وری تحقیقات، شاخصهای بهره‎وری تحقیقات

هدف از پژوهش حاضر بررسی و شناسایـی بهره‌وری تحقیقات و فرهنگ سازمانی حاکم برآن در یکی از دانشـگاههای مستقر در تهران و ارائه راهکارها و مدل مرتبط با مدیریت فرهنگ سازمانی به منظور رفع مشکلات و تنگناها و بهبود و توسعه تحقیقات در این دانشگاه است. با توجه به ماهیت، اهداف و سؤالات ویژة تحقیق، از روش تحقیق مطالعه موردی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق 165 نفر اعضای هیئت‌علمی محقق (استادیار به بالا) بود که در سال 82-1381 به امر پژوهش و آموزش اشتغال داشتند. از میان این جامعه، تعداد 115 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل شاخصهای بهره‌وری تحقیقات و یک پرسشنامه فرهنگ سازمانی‌ است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری شاخصهای بهره‌وری تحقیقات که غالبا به صورت درصد، نسبت و نرخ رشد است، از میانگین هندسی و برای تحلیل داده‌های فرهنگ سازمانی که در مقیاس فاصله‌ای نتایج پژوهش بیانگر آن است که شاخصهای بهره‌وری تحقیقات در دانشگاه مورد مطالعه شامل بهره‌وری پژوهشگران، بهره‌وری علمی (تولید دانش )‌ و بهره‌وری اعتبارات پژوهشی چندان مطلوب نیست. میانگین عددی شاخصهای ده‌گانه فرهنگ سازمانی مشتمل برخلاقیت، ریسک‌پذیری، سبک‌رهبری، حمایت مدیریت، یکپارچگی و هماهنگی، کنترل، هویت سازمانی، نظام پاداشها، سازش با پدیده تعارض و الگوی ارتباطات در مقیاس لیکرت کمتر از 3 و مبین فرهنگ سازمانی ضعیف حاکم بر تحقیقات این دانشگاه است. همچنین، فرهنگ سازمانی تحقیقات در وضعیت موجود هر یک از دانشکده‌های علوم تربیتی و روانشناسی، شیمی، علوم‌پایه، تربیت بدنی، ادبیات و علوم‌انسانی، ریاضی و کامپیوتر‌ با فرهنگ‌ سازمانی در وضعیت مطلوب در همان دانشکده‌ها متفاوت و این تفاوت معنی‌دار است. این امر حکایت از شکاف و فاصله میان فرهنگ سازمانی موجود و فرهنگ‌ سازمانی مطلوب تحقیقات دانشگاه دارد. ضمن اینکه بین نظرهای اعضای هیئت‌علمی (استادیار به بالا)‌ دانشکده‌ها درخصوص معنی‌داری شاخصهای فرهنگ سازمانی در دو وضعیت موجود و مطلوب تحقیقات، همپوشی و همبستگی مثبت وجود داشته است.

خلاصه ماشینی:

"جدول 3- وضعیت تفاوت معنی داری شاخصهای فرهنگ سازمانی در دو وضعیت موجود و مطلوب دانشگاه مورد مطالعه (82-1381) آزمون t درجه آزادی سطح بحرانی انحراف استاندارد میانگین تعداد شاخص / وضعیت مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی 020/27 99 000/0 598/0 286/2 100 موجود خلاقیت ونوآوری 512/0 196/4 مطلوب 794/22 99 000/0 581/0 880/1 100 موجود ریسک پذیری 661/0 857/3 مطلوب 593/19 99 000/0 702/0 042/2 100 موجود سبک رهبری 710/0 177/4 مطلوب 157/25 99 000/0 742/0 996/1 100 موجود حمایت مدیریت 640/0 203/4 مطلوب 529/24 99 000/0 795/0 887/1 100 موجود یکپارچگی و انسجام 610/0 262/4 مطلوب 438/20 99 000/0 746/0 070/2 100 موجود کنترل 730/0 160/4 مطلوب 642/24 99 000/0 625/0 112/2 100 موجود هویت سازمانی 559/0 227/4 مطلوب 890/25 99 000/0 689/0 062/2 100 موجود نظام پاداشها 528/0 232/4 مطلوب 839/17 99 000/0 628/0 476/2 100 موجود تعارض 658/0 83/4 مطلوب 398/15 99 000/0 655/0 317/2 100 موجود الگوی ارتباطات 584/0 770/3 مطلوب بحث و نتیجه‌‌گیری نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که روند رشد بهره‌وری نیروی انسانی تحقیقات، بهره‌وری علمی(تولیددانش) و بهره‌وری مالی(اعتبارات) تحقیق طی 5 سال تحصیلی گذشته (1382 – 1377) دانشگاه مورد مطالعه منفی و جمع جبری میانگین روند رشد آنها نیز برابر با 1- است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.