Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 61 تا 90)

کلیدواژه ها :

مراکز مشاورة دانشجویی ،پیشرفت تحصیلی ،بهبود روابط متقابل درخانواده ،آموزش مهارتهای اجتماعی ،ارتقای خودپنداری مثبت ،شغل‌یابی و رضایت شغلی

کلید واژه های ماشینی : مراکز مشاورة دانش‌جویی ، مشاوره ، دانشجویان ، پیشرفت تحصیلی دانشجویان ، تحقیق مراکز مشاورة دانش‌جویی ، ارتقای خودپنداری مثبت ، تأثیر خدمات مراکز مشاورة دانش‌جویی ، خدمات یاورانة مراکز مشاورة دانش‌جویی ، بهبود روابط متقابل در خانواده ، تأثیر مشاوره در پیشرفت تحصیلی

مشاوره عامل مؤثری برای حل بسیاری از مسائل دانشجویان است. درحال حاضر، هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران دارای یک مرکز مشاورة دانشجویی است که در آن خدمات مشاوره به دانشجویان ارائه می‌شود. هدف اصلی پیمایش مقطعی حاضر بررسی تأثیر مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. الگوی نظری این پژوهش شامل عواملی مانند بهبود روابط متقابل درخانواده، کسب یا ارتقای مهارتهای اجتماعی، کسب و ارتقای خودپنداری مثبت و شغل‌یابی و رضایت شغلی می باشد. فرض بر این است که یاری رساندن به دانشجویان در این زمینه ها در حل مسائل تحصیلی و در نهایت، پیشرفت تحصیلی آنان مؤثرخواهد بود. جامعة آماری این تحقیق مراکز مشاورة دانشجویی بودند. یافته‌ها حاکی از آن است که بین مراکز مشاورة دانشجویی از نظر دارا بودن فضا و نیروی‌انسانی متخصص تفاوت چشمگیری وجود دارد؛ ارائة خدمات بعضی از آنها، از نظر اینکه قادر به رفع نیازهای روز افزون دانشجویان باشند، محدود است. ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که در میان عوامل چهارگانة کلیدی مدل نظری همبستگی وجود دارد. همچنین، نتایج عملیات رگرسیونی و مدل‌سازی معادله ساختاری نشان می‌دهد که مراکز مشاورة دانشجویی می‌توانند درموارد چهارگانة مذکور در مدل نظری به دانشجویان کمک کنند و این امر می تواند در حل مسائل آموزشی به پیشرفت تحصیلی مؤثر منجر شود. مهم‌ترین عامل در فرایند ارائة این خدمات، کمک به کسب و ارتقای خود پنداری مثبت در دانشجویان است. با توجه به تأثیر خدمات مراکز مشاورة دانشجویی، تقویت و توجه بیشتر به این نهادهای ارزشمند ضروری به نظر می‌رسد.

خلاصه ماشینی:

"اولین پرسش مبتنی بر آن است که مراکز مشاورة دانشجویی تا چه حد می‌توانند در بهبود روابط متقابل درخانواده، کسب یا ارتقای مهارتهای اجتماعی، کسب و ارتقای خودپنداری مثبت و شغل‌یابی و رضایت شغلی[4] به دانشجویان کمک کنند؟ دومین سؤال در صدد کسب اطلاع از این امر است که موارد مزبور تا چه حد درحل مسائل آموزشی منجر به پیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤثرند؟ پاسخ به این پرسشها می تواند مهر تأیید دیگری بر یافته های محققان پیشین (Paulson, et al. در واقع، ضمن توجه به پیشینة علمی تحقیق، و دقت در نظریة مورد بحث، الگوی نظری پژوهش نقش مشاوره یا خدمات یاورانة مراکز مشاورة دانشجویی درپیشرفت تحصیلی دانشجویان ترسیم شده است؛ متغیرهای آن متأثر از یافته های پولسان و همکاران وی است (تصویر1). هدف عمدة این بخش ارائة تصویر شفاهی ازنقش مشاوره دربهبود روابط خانوادگی، تعدیل مسائل اجتماعی ازطریق کسب و افزایش مهارتهای اجتماعی، کسب و ارتقای خودپنداری مثبت، وحل مسائل شغلی ]به‌عنوان عوامل عمدة روانشناختی مؤثر درحل یا تعدیل مسائل آموزشی و درنتیجه، تسهیل پیشرفت تحصیلی[ دانشجویان مراجعه کننده به مراکز مشاورة دانشجویی بوده است. همچنین، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درمحاسبة کلی، کمک به حل مسائل تحصیلی می‌تواند در رفع مشکلات دانشجویان مؤثر واقع شود و از این طریق پیشرفت تحصیلی آنان را تسهیل کند (رحیمیان، 1377؛ رضازاده، 1378؛ Green & Keys, 2001; Gysbers, 2001; Hodges, 2002). تصویر6- روابط متقابل میان عوامل پیش‌بینی کننده و واسطه درحل مسائل دانشجویان شایان ذکر است که ارتباط مثبت قوی بین این دو عامل و افزایش مهارتهای اجتماعی و فعالیتهای شغلی در اثر حمایت خود پنداری مثبت، مورد تأیید روانشناسان و متخصصان امور اجتماعی قرار گرفته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.