Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه میزان تأثیر روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای ارتباطی دانشجویان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 29 تا 56)

کلیدواژه ها :

روشهای تدریس ،سخنرانی ،بحث گروهی ،مهارتهای‌ ارتباطی ،پیشرفت تحصیلی و دانشجویان

کلید واژه های ماشینی : تأثیر روش تدریس بحث گروهی ، مقایسه میزان تأثیر روش تدریس ، روش تدریس ، دانشجویان ، تدریس سخن‌رانی بر پیشرفت تحصیلی ، روش تدریس سخن‌رانی بر پیشرفت ، پیشرفت تحصیلی ، کلاس ، تدریس بحث گروهی با روش ، بحث گروهی با روش تدریس

هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه میزان تأثیر روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه اصفهان است. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی است. برای اجرای پژوهش چهار کلاس انتخاب شد، دوکلاس به عنوان گروه گواه و دو کلاس به عنوان گروه آزمایش. در یک ترم تحصیلی در دو کلاس روش بحث گروهی و در دو کلاس روش سخنرانی اجرا شد. درنهایت، نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمون مهارتهای ارتباطی دانشجویان هر دو گروه با هم مقایسه شد. داده ها با آزمون تحلیل کواریانس، مانوا و t مستقل تحلیل شد. نتاج پژوهش نشان داد که در مجموع، روش تدریس بحث گروهی از نوع گروههای پنج نفره بر افزایش پیشرفت تحصیلی و نیز مهارتهای ارتباطی دانشجویان مؤثرتر از روش سخنرانی است. به علاوه، فرضیه سوم پژوهش در باره پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأیید شد، به این صورت که روش بحث گروهی برای پسران مؤثرتر از دختران بود، لکن این فرضیه در مورد مهارتهای ارتباطی رد شد.

خلاصه ماشینی:

"نتاج پژوهش نشان داد که در مجموع، روش تدریس بحث گروهی از نوع گروههای پنج نفره بر افزایش پیشرفت تحصیلی و نیز مهارتهای ارتباطی دانشجویان مؤثرتر از روش سخنرانی است. در این پژوهش به مقایسه میزان تأثیر روش تدریس سنتی از نوع سخنرانی با یکی از روشهای فعال تدریس؛ یعنی روش بحث گروهی از نوع گروههای پنج نفره بر پیشرفت تحصیلی و ‌مهارتهای اجتماعی یا ارتباطی دانشجویان پرداخته می‌شود. جدول 3- نتایج آزمون تحلیل کواریانس در مورد نمرات پیشرفت تحصیلی دو گروه منبع تغییرات مجموع مجذورات SS df میانگین مجذورات MS F Sig مجذور ایتا Eta قدرت پیش‌بینی Power گروه 58/139 1 58/139 4/26 000 19/0 99/0 جنسیت 51/129 1 51/129 49/24 000 18/0 99/0 تعامل‌گروه‌و‌جنسیت 34/58 1 34/58 03/11 001/0 09/0 90/0 همان طورکه در جدول 3 مشهود است، بین میانگین دو گروه شرکت کننده در کلاسهای بحث گروهی و کلاسهای سخنرانی تفاوت معناداری وجود دارد. نکته قابل توجه دیگر اینکه چون مدرس هر دو گروه گواه و آزمایش یک نفر بوده است و او نیز به دلیل تسلط بر اجرای روش فعال تدریس، هنگام تدریس به روش سخنرانی تلاش کرده است تا سخنرانی پر تحرکی داشته باشد، بدین معنا که اجازه سؤال کردن و طرح سؤال را به دانشجویان داده و آنها را به طرح سؤال تشویق کرده است، این خود باعث بالاتر رفتن نمرات مربوط به مهارتهای ارتباطی حتی در کلاس سخنرانی شده است. نتایج کلی پژوهش حاضر نشان داد که بین میزان تأثیر روش سخنرانی با روش تدریس بحث گروهی بر پیشرفت تحصیلی از یک طرف و نیز مهارتهای ارتباطی و اجتماعی از طرف دیگر، تفاوت معنا داری وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.