Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی پیامدهای کودک آزاری بر شخصیت دختران نوجوان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 125 تا 146)

کلیدواژه ها :

کودک آزاری ،ویژگیهای رفتاری ،ویژگیهای شخصیتی ،ویژگیهای شناختی‌

کلید واژه های ماشینی : آزار، کودکان، نوجوانان، دختر، کودک‌آزاری، Child، پرخاشگری، پژوهش، عادی، رفتار

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات کودک آزاری بر ابعاد مختلف شخصیت دختران آزاردیده است که با استفاده از روش تحقیق علی- مقایسه ای انجام شده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان درسال تحصیلی(83-1382) و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته کودک آزاری، پرسشنامه روانی کالیفرنیا، پرسشنامه چند محوری میلون-2، هوش آزمای ریون، مقیاس حافظه بالینی وکسلر وآزمون دقت بوناردل بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین افراد آزاردیده و عادی به لحاظ حافظه تفاوت معناداری وجود دارد. اما میان دو گروه مورد مطالعه، به لحاظ هوش ودقت تفاوتی مشاهده نشد. همچنین دوگروه آزاردیده و عادی در جنبه های رفتار ضداجتماعی، پرخاشگری، رفتار انفعالی- پرخاشگرانه، وابستگی به دارو و مواد مخدر با یکدیگر تفاوت دارند. یعنی بروز این گونه رفتار ها در میان دختران آزار دیده بیشتربوده است. در بعد عاطفی نیز به طور کلی دو گروه در ویژگیهای خویشتن داری، جامعه‌پذیری، احساس سلامتی، کارایی ذهنی، استعداد روانشناختی، سطح تحمل و استعداد کسب پایگاه با هم تفاوت دارند. اما در ویژگیهای خودپذیری، حضور اجتماعی، مردم پذیری، پیشرفت از طریق همنوایی، پیشرفت از طریق استقلال و مسؤولیت پذیری با هم تفاوتی نداشته اند.

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از ابزار زیر استفاده شده است: 1- پرسشنامه کودک آزاری جهت جداسازی دو گروه آزاردیده و عادی 2- پرسشنامه روانی کالیفرنیا، به منظور بررسی ویژگیهای عاطفی آزمودنی‌ها 3- پرسشنامه چند محوری میلون-2 برای مقایسه مشکلات رفتاری نوجوانان دختر آزاردیده و عادی 4- هوش آزمای ریون 5- مقیاس حافظه بالینی وکسلر 6- آزمون دقت بوناردل جهت بررسی ویژگیهای شناختی. جدول3: خلاصه نتایج تحلیل واریانس مربوط به رابطه عضویت گروهی و ویژگیهای عاطفی ویژگیها میانگین Fسطح معناداری سطح معناداری F ضریب اتا خویشتن داری آزار دیده 68/16 000/0 22/0 عادی 83/22 سلطه گری آزار دیده 51/11 19/0 01/0 عادی 57/15 خودپذیری آزار دیده 62/8 5/0 004/0 عادی 92/8 اجتماعی شدن آزار دیده 72/12 000/0 14/0 عادی66/15 توانایی ایجاد برداشت خوب آزار دیده 96/8 000/0 15/0 عادی 19/12 حضور اجتماعی آزار دیده 58/11 5/0 004/0 عادی95 /11 احساس سلامتی آزار دیده13/16 000/0 19/0 عادی87/21 مردم پذیری آزار دیده1/6 29/0 011/0 عادی97/12 کارایی ذهنی آزار دیده68/4 000/0 14/0 عادی66/6 استعداد روانشناختی آزار دیده03/10 000/0 15/0 عادی96/10 تحمل آزار دیده68/4 001/0 1/0 عادی38/8 پیشرفت از طریق همنوایی آزار دیده75/7 3/0 011/0 عادی38/5 استعداد کسب پایگاه آزار دیده89/4 04/0 04/0 عادی84/5 مسوولیت پذیری آزار دیده31/8 44/0 006/0 عادی24/8 انعطاف پذیری آزار دیده06/6 96/0 000/0 عادی04/6 بحث و نتیجه گیری نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بین رفتار ضد اجتماعی، پرخاشگری، پرخاشگری- انفعال، وابستگی دارویی و وابستگی به الکل نوجوانان دختر آزاردیده وعادی تفاوت وجود دارد(05/0›p)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.