Skip to main content
فهرست مقالات

شهروندی چند فرهنگی؛ نظریه لیبرالی حقوق اقلیتها

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 303 تا 318)

کلید واژه های ماشینی : لیبرالی، شهروندی، فرهنگی، کیملیکا، نظریه لیبرالی حقوق اقلیتها، لیبرالیسم، حقوق اقلیتها، هویت، سیاسی، ملی

خلاصه ماشینی:

""کیملیکا"در چنین شرایطی اقدام بهنگارش کتاب شهروندی چند فرهنگی کردهژاست و با دیدگاهی خوش بینانه در پیاحیای نوعی نظریۀ لیبرالیستی است کهحقوق اقلیتها را نیز محترم می شمارد(صص3-2)و میان معماری کهن"فرد"با"جامعه"،پیوند می‌زند. (صص 27-26)به نظر وی،راهکارهای لیبرالیسم برای حفظ حقوقگروهی عبارتند از: 1-حقوق خودمختاری(صص 30-27) 2-حقوق چند قومی(صص 31-30) 3-حقوق نمایندگی خاص(صص 33-31) نویسنده در فصل سوم،با عنوان"حقوقفردی و حقوق جمعی"تلاش می‌کند تا بهمنتقدان لیبرالیسم،در خصوص عدم امکانحمایت لیبرالیسم از حقوق گروهی پاسخبدهد. (ص 34)پرسش اصلیاین است که چرا باید اعضای گروههایخاصی،از امتیازات ویژه‌ای در حوزۀ زبان،سرزمین،نمایندگی و امثال آن،برخوردارباشند؟کیملیکا در این مورد معتقد است کهنوعی سوء درک و تفاهم وجود دارد و فصلحاضر،تلاش می‌کند تا نقاط سوءتفاهم درحمایت از حقوق جدایش یافته گروهی راآشکار کند. (ص 35) نویسنده،در بخش نخست این فصل باعنوان"مرزگذاری‌های داخلی و حمایتهایبیرونی"تلاش می‌کند تا به دو اشکالمنتقدان حقوق جمعی پاسخ بدهد؛اول اینکه،گروهها حقوق افراد را سلب می‌کنند کهاین مسأله،به روابط درون گروهی مربوطمی‌شود(ص 36)و دوم اینکه،گروهها ازقدرت خود برای مقابله و مبارزه باگروههای دیگر استفاده می‌کنند و بی‌قانونیو بی‌عدالتی میان گروهها تشدید می‌شود؛این مسأله به روابط بین گروهی مربوطمی‌شود. »(ص 83) حق گروههای اقلیت برای تقویتگروههای قومی خود،دقیقا از همین آزادیبرای"حق انتخاب"نشأتمی‌گیرد(صص 89-84)و به همین دلیللیبرالها باید به اهمیت عضویت مردم درفرهنگ جامعگی خاص خودشان بهابدهند؛زیرا این عضویت،باعث تقویت و(1)- Societal Culturs گسترش هویت شخصی و نیز حق انتخابفردی می‌شود. (صص 105-104) نویسنده در فصل ششم،با عنوان"عدالت و حقوق اقلیتها"به این مسألهمی‌پردازد که آیا حمایت از عضویتفرهنگی یک شخص،مغایر با منافع مردمدیگر و برقراری عدالت هست یانه؟(ص 107)به نظر وی،بسیاری ازمدافعان حقوق خاص گروهی برای اقلیتهایملی و قومی معتقدند که باید در حمایت ازاین حق عضویتها،میان شهروندان عدالتبرقرار باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.