Skip to main content
فهرست مقالات

نوگرایی زنان فعال در حوزه فرهنگی

نویسنده:

ISC (23 صفحه - از 177 تا 199)

کلیدواژه ها :

زنان ،آموختن ،تجدد ،تحولات فرهنگی ،تفکر نو ،معلمان

کلید واژه های ماشینی : زنان ، نوگرایی ، میزان نوگرایی زنان ، نوسازی ، اجتماعی ، زنان دبیر شهر تهران ، پژوهش سنجش میزان نوگرایی زنان ، شهر ، فرهنگی ، میزان نوگرایی زنان دبیر شهر

تحولات سریع تکنولوژیکی و فرهنگی دو سدة اخیر جهان توسعه‌یافته و تأثیر آن در نوسازی سایر جوامع از جمله جامعة ایران توجه پژوهشگران بسیاری را به خود جلب کرده است. بررسی نظریه‌های مکتب نوسازی حوزة توسعه مؤید این امر است که برخی شرایط مانند میزان شهرنشینی، صنعتی شدن، آموزش عمومی و سطح تحصیلات، ارتباطات، مشارکت اجتماعی، چگونگی اجتماعی شدن و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی فرد رشد نوگرایی را در جوامع تسریع می‌کند. فرد نوگرا نیز دارای ویژگی‌هایی مانند علم‌گرایی، پذیرش تجربیات جدید، پیشرفت‌گرایی، نگرش‌های مدنی و جهانی و دموکراتیک، تساوی‌طلبی، استقلال‌طلبی و خطرپذیری است. هدف این پژوهش سنجش میزان نوگرایی زنان فعال در حوزة فرهنگی (دبیران) و عوامل مؤثر بر آن است که با روش پژوهش کتابخانهای و پیمایشی انجام شده است و جامعة آماری آن زنان دبیر شهر تهران هستند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که 3/72 درصد زنان دبیر مورد مطالعه نوگرا هستند و دو عامل طول مدت تحصیل و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی با میزان نوگرایی رابطة معنادار دارد.

خلاصه ماشینی:

"بررسی نظریه‌های مکتب نوسازی حوزة توسعه مؤید این امر است که برخی شرایط مانند میزان شهرنشینی، صنعتی شدن، آموزش عمومی و سطح تحصیلات، ارتباطات، مشارکت اجتماعی، چگونگی اجتماعی شدن و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی فرد رشد نوگرایی را در جوامع تسریع می‌کند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که 3/72 درصد زنان دبیر مورد مطالعه نوگرا هستند و دو عامل طول مدت تحصیل و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی با میزان نوگرایی رابطة معنادار دارد. زنان فعال در حوزة فرهنگی (زنان دبیر شهر تهران) به چه میزان نوگرا هستند و عوامل مؤثر بر این نوگرایی کدام است؟ پیشینة تاریخی نوسازی در ایران مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که جامعة ایران دیرزمانی است با پدیدة نوسازی روبه‌رو شده است. جمع امتیازات گویه‌ها برای سنجش متغیر تساوی‌طلبی نشان میدهد که 80 درصد زنان در حد بالایی تساوی‌طلب هستند، ام بررسی جداگانة گویه‌ها بیانگر نکته جالب توجهی است: زنان بیشتر در حوزه‌های مشورتی خانواده روحیة تساوی‌طلبی دارند و نسبت به فعالیت‌هایی که دربردارندة مشارکت اجتماعی مستقیم خود آنها در جامعه است، کمتر تمایل تساوی‌طلبانه از خود نشان می‌دهند. 2. عوامل مؤثر بر میزان نوگرایی زنان در این پژوهش، تأثیر عواملی همچون خاستگاه شهری داشتن، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی خانواده، میزان تحصیلات، طول مدت اشتغال (تدریس)، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و مشارکت اجتماعی در نوگرایی زنان بررسی شد. در این پژوهش، رابطة نوگرایی با متغیرهایی همچون خاستگاه شهری داشتن، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی خانواده، میزان تحصیلات، طول مدت اشتغال (تدریس)، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و مشارکت اجتماعی نیز سنجیده شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.