Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و سازگاری زناشویی کارکنان زن متأهل دانشگاه شهید بهشتی

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 111 تا 126)

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور برسی رابطه باورهای ارتباطی و سازگاری زناشویی در زنان شاغل و متأهل می‌باشد.به‌ این منظور 001 نفر از کارکنان زن شاغل و متأهل در دانشگاه شهید بهشتی مورد پژوهش قرار گرفتند.شرکت‌ کنندگان با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات سیاهه باور ارتباطی‌ RBI 3 و پرسشنامه سازگاری زناشویی‌ (DAS) 4بوده است،اطلاعات جمع‌آوری شده با آزمون‌های آمار رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس یکراهه مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج نشان داد که توقع ذهن‌خوانی و تخریب‌کنندگی‌ مخالف روی هم رفته‌24%از تغییرات سازگاری؛توقع ذهن‌خوانی،تخریب‌کنندگای مخالفت و عدم تغییرپذیری‌ همسر روی هم رفته 83%از تغییرات رضایت دو نفری،توقع ذهن‌خوانی و تخریب‌کنندگی مخالفت 83%از تغییرات توافق دو نفری را تبیین می‌کنند.توقع ذهن‌خوانی،تخریب‌کنندگی مخالفت و باور در تفاوت‌های جنسیتی‌ 82%از تغییرات ابراز محبت را پیش‌بینی می‌کنند و متغیر فرزند،تخریب‌کنندگی مخالفت و کمال‌گرایی جنسی‌ 72%از تغییرات همبستگی دو نفری را پیش‌بینی می‌کنند.همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که در سطوح مختلف‌ تحصیل آزمودنی‌ها بین میزان باورهای ارتباطی و باور تخریب‌کنندگای مخالفت تفاوت معنی‌دار وجود دارد. یافته‌های این پژوهش در آموزش‌شناختی همسران شاغل و اصلاح باورهای ناکارامد آن‌ها می‌تواند به کار گرفته‌ شود.

خلاصه ماشینی:

"بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و سازگاری زناشویی‌ پژوهش حاضر به منظور برسی رابطه باورهای ارتباطی و سازگاری زناشویی در زنان شاغل و متأهل می‌باشد. تحصیل آزمودنی‌ها بین میزان باورهای ارتباطی و باور تخریب‌کنندگای مخالفت تفاوت معنی‌دار وجود دارد. نتایج نشان داد که باور تخریب‌کنندگی مخالفت و عدم تغییرپذیری همسر در پیش‌ زناشویی نشان داد که افراد افسرده با داشتن باور تخریب‌کنندگی مخالفت و توقع ذهن‌خوانی از عبد المحمدی در تحقیق با عنوان بررسی رابطه باورهای غیر منطقی ارتباطی و تعارضات‌ در مرحله بعد میزان باورهای ارتباطی در سطوح مختلف تحصیلی گروه مورد مطالعه از طریق تحلیل واریانس یکراهه مورد بررسی قرار باور ارتباطی و مشخصات جمعیت‌شناختی رابطه ضعیفی با سازگاری زناشویی داشتند وارد فرضیه ششم:بین میزان باورهای ارتباطی کارکنان در سطوح تحصیلی مختلف،تفاوت وجود LSD نشان داد که میزان باورهای ارتباطی بین سطوح تحصیلی دیپلم و کارشناسی ارشد نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای بررس میزان باور تخریب‌کنندگی مخالفت کارکنان در LSD نشان داد که میزان باور تخریب‌کنندگی مخالفت بین سطوح تحصیلی دیپلم و کارشناسی‌ پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و سازگاری زناشویی کارکنان زن‌ نتایج دیگر این تحقیق:عدم تغییرپذیری همسر به همراه توقع ذهن‌خوانی و تخریب‌ کنندگی مخالفت،ابراز محبت و کمال‌گرایی جنسی به همراه متغیر تخریب‌کنندگی مخالفت و نتایج تحلیل واریانس نشان داد که میزان باورهای ارتباطی و باور تخریب‌کنندگی مخالفت در عنوان بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و سازگاری زناشویی زنان و مردان متأهل ترکی،میزان‌ بررسی رابطه باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی در زنان مراجعه‌کننده به‌"

کلیدواژه ها:

کارکنان ،سازگاری زناشویی ،باورهای ارتباطی

کلید واژه های ماشینی:

سازگاری زناشویی کارکنان زن متأهل ، زناشویی کارکنان زن متأهل دانشگاه ، کارکنان ، زنان ، کارکنان زن متأهل دانشگاه شهید ، توقع ذهن‌خوانی و تخریب‌کنندگی مخالفت ، سازگاری زناشویی ، میزان باور تخریب‌کنندگی مخالفت کارکنان ، تخریب‌کنندگی مخالفت ، تخریب‌کنندگی مخالفت و کمال‌گرایی جنسی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.