Skip to main content
فهرست مقالات

در نمونه نوجوانان ایرانی CDI سنجش افسردگی با آزمون

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 73 تا 84)

کلید واژه های ماشینی : افسردگی ، نوجوانان ، سنجش افسردگی کودکان و نوجوانان ، آزمون CDI ، سن ، نوجوانان ایرانی CDI ، دختران ، افسردگی کودکان و نوجوانان ایرانی ، نمونه نوجوانان ایرانی ، نتایج آزمون CDI

نظر به اهمیت آزمونهای مناسب برای تشخیص زودرس و درمان به موقع افسردگی نوجوانان، در این مقاله پس از بحث در مورد مشخصات آزمون CDI، کاربرد مقدماتی آن به عنوان یکی از مناسبترین ابزارها برای سنجش افسردگی کودکان و نوجوانان ایرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.آزمودنیهای این پژوهش را 250 نفر نوجوانان 17-16 ساله(125 دختر و 125 پسر)تشکیل می‌دهند که با روش نمونه‌گیری تصادفی از میان دانش‌آموزان سال دوم دبیرستانهای دولتی مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران انتخاب گردیدند و به پرسشنامه افسردگی کودکان پاسخ دادند.بررسی نتایج حاکی از به دست آمدن ضریب اعتبار مناسب در نمونه ایرانی است که با سایر نمونه‌ها در ممالک دیگر قابل مقایسه است؛یعنی ضریب آلفا 86/0.همچنین نتایج به دست آمده با استفاده از مدل تحلیل واریانس دوطرفه بین سه منطقه شمال، جنوب، مرکز و جنسیت در آزمون CDI مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.تحلیل یافته‌ها نشان داد که عامل جنس بر نتایج آزمون CDI تأثیر گذارده، در حالی که عامل گروه(مناطق شمال، غرب و مرکز تهران)در نتایج آزمون تأثیر نداشته است.همچنین با توجه به پنج عاملی که این آزمون می‌سنجد، عامل چهارم یا بی لذتی، بیشترین فراوانی را در دو جنس دختر و پسر، در کلیه گروههای شمال، جنوب، مرکز داشته است. کلید واژه‌ها:افسردگی، نوجوانان، آزمون CDI، سنجش افسردگی کودکان و نوجوانان.

خلاصه ماشینی:

"3. نتایج در اینجا ابتدا یافته‌های به دست آمده از اجرای آزمون CDI به منظور بررسی فرضیه‌های اول و دوم بررسی می‌گردد: جدول 1 میانگین، انحراف استاندارد و حداقل و حداکثر نمره افسردگی به تفکیک جنس در پنج منطقه (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به میانگین کل، نمره افسردگی در گروه دختران مساوی با 6/13 و در گروه پسران برابر با 72/9 است و با توجه به اینکه برای کاربرد آزمون CDI برای غربالگری عمومی مناسبترین نقطه برش بالینی 20 پیشنهاد گردیده(کواکس 1992)و اینکه نمره خام 20 مطابق نمرات تراز شده T بین 60 و 66 بر حسب سن و جسن است، نمرات تراز شده بالاتر از 65 معمولا از نظر بالینی معنادار و قطعا بالاتر از میانگین است. در پاسخ به سؤال پژوهشی دوم نیز در بین پنج عاملی که آزمون CDI می‌سنجد، میانگین عامل چهارم(بی لذتی یا لذت نبردن از هیچ چیز)در نمونه نوجوانان ایرانی بالاتر است(352 M)که در جدول ذیل نشان داده می‌شود و همچنین با میانگینهای نرم که توسط دکتر ماریا کواکس به دست آمده است مقایسه می‌گردد. در مورد عامل بی لذتی 2 یا لذت نبردن از هیچ چیز که بالاترین میانگین نمرات را در گروه دختران و پسران نمونه ایرانی به خود اختصاص داده باید متذکر شد که این عامل در گروه نرم که توسط دکتر کواکس در نوجوانان امریکایی و کانادایی به دست آمده نیز بالاترین میانگین را داشته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.