Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی و تبیین الگوی توسعه تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تأکید بر استراتژی توسعه صادرات

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 29 تا 58)

کلیدواژه ها :

توسعه ،صادرات ،تکنولوژی ،نیروی انسانی ،فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی ،صنعت خودرو ،سبکهای مدیریت

کلید واژه های ماشینی : صنعت خودرو ، استراتژی توسعه صادرات ، توسعه تکنولوژی ، توسعه ، الگوی توسعه تکنولوژی صنعت خودرو ، تکنولوژی صنعت خودرو در ایران ، صنعت خودروسازی ، تبیین الگوی توسعه تکنولوژی صنعت ، صنعت خودروسازی در ایران ، صنعت خودروسازی ایران و کره

هدف از این تحقیق طراحی و تبیین الگوی توسعه‌ تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تاکید بر استراتژی صادرات می‌باشد که به بررسی عوامل موثر بر فرایند توسعه تکنولوژی و صادرات در صنعت خودرو با تدوین مدل مناسب منجر می‌شود. صاحبنظران در مقوله توسعه صادرات دیدگاههای مختلفی ارایه داده‌اند و هر یک از محققان سعی کرده‌‌اند تا به بررسی مقوله توسعه صادرات بپردازند. روش انجام تحقیق، توصیفی‌ـ‌ میدانی یا پیمایشی می‌باشد. در این روش وضعیت صنعت خودروسازی در ایران بررسی شده و سپس با کشور کره مقایسه تطبیقی آن صورت گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی با استفاده از جمع‌آوری نظرات خبرگان و مدیران با سابقه صنعت خودروسازی کشور می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل از طریق پرسشنامه (در قالب 112 سوال) و مصاحبه جمع‌آوری شده است. مهمترین آزمون آماری استفاده شده، آزمون همبستگی اسپیرمن است که در کنار این آزمون از روشهای ویلکاکسون و فریدمن نیز استفاده شد. براساس آزمون همبستگی اسپیرمن بین توسعه منابع انسانی، توسعه فرهنگ سازمانی، توسعه ساختار سازمانی و توسعه ساختار مدیریتی از یک سو و توسعه تکنولوژی از سوی دیگر ارتباط معناداری وجود دارد (توسعه منابع انسانی، 852/0؛ فرهنگ سازمانی، 879/0؛ ساختار سازمانی، 722/0؛ توسعه ساختار مدیریتی، 861/0. یکی دیگر از نتایج به‌دست آمده در این تحقیق مقایسه وضعیت توسعه تکنولوژی در کشورهای ایران و کره می‌باشد که با استفاده از تکنیک SWOT مقایسه شده است. لازم به ذکر است برای مقایسه تطبیقی وضع کره و ایران از آزمونهای ویلکاکسون و فریدمن استفاده شده است که حاکی از معنادار بودن اختلاف بین ایران و کره از نظر توسعه تکنولوژی است. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت توسعه تکنولوژی ارایه شده است.

خلاصه ماشینی:

"جدول 11 مقایسه صنعت خودروسازی ایران و کره با استفاده از مدل SWOT عوامل استراتژیک رتبه‌های ایران‌ـ رتبه‌‌های کره فرصتها تهدیدات عوامل محیطی (خارجی) نیروی کار + - فرهنگ ملی + - نظام اداری + - شیوه رهبری + - تسهیلات عمومی + - عوامل سازمانی (داخلی) ضعف قوت نیروی انسانی - + فرهنگ سازمانی - + ساختار سازمانی - + ساختار مدیریتی - + توانایی‌ واحد‌های ‌زیر مجموعه ‌صنعت خودرو آزمون علامت رتبه‌ای ویلکاکسون نشان می‌دهد که بین نقاط قوت و ضعف عوامل داخلی ایران و کره در سطح 05/0= α اختلاف معناداری وجود دارد، به‌گونه‌ای که صنعت خودروسازی در ایران از نظر عوامل داخلی نسبت به کره با نقاط ضعف داخلی زیادی مواجه است و همچنین از نظر عوامل محیطی با تهدید مواجه است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.