Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر جو روانی- اجتماعی کلاس در پیشرفت تحصیلی

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 117 تا 138)

کلید واژه های ماشینی : کلاس ، ادراک ، معلمان ، معلمان ، دانش‌آموزان ، پیشرفت تحصیلی ، جو کلاس ، پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی براساس متغیر ، انتظار ، دختر

به منظور بررسی رابطه ادراک و انتظار دانش آموزان از جو کلاس با پیشرفت تحصیلی آنان و همچنین‘ رابطه ادراک وانتظار معلمان این شاگردان از جو کلاس و پیشرفت تحصیلی آنان‘به طور تصادفی‘12کلاس دخترانه وپسرانه پنجم ابتدایی (394=N)‘ از مناطق2و6 آموزش و پرورش تهران انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز‘براساس پرسشنامه جو روانی-اجتماعی کلاس وکارنامه های تحصیلی دانش آموزان جمع آوری شد و در تحلیل آماری نتایج روش((U)) مان ویتنی و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش نشان داده شده است که میزان انتظار از جو کلاس‘هم برای معلمان وهم برای دانش آموزان‘بالاتر از میزان ادراک است. همچنین‘سطح انتظار وادراک معلمان از جوکلاس بالاتر از سطح انتظار وادراک دانش آموزان است و سطح ادراک وانتظار دانش آموزان مدارس دخترانه از جو کلاس ‘ بالاتر از سطح ادراک و انتظار دانش آموزان مدارس پسرانه است و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر‘بالاتر از دانش آموزان پسر است . در مجموع‘یافته های تحقیق نشان میدهد که بین جو روانی – اجتماعی کلاس و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و میتوان براساس جو روانی –اجتماعی کلاس‘پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را- هرچند در حد ناچیز-پیش بینی کرد.

خلاصه ماشینی:

"پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی براساس متغیرهای ادراک و انتظار دانش‌آموزان از جو کلاس:(394 N) :متغیر پیش‌بین‌\میانگین متغیرها\انحراف استاندارد متغیرها\درجه آزادی یا (fd) \ F یا آزمون معناداری آماری در تحلیل رگرسیون‌\سطح معناداری‌ F \ R یا ضریب همبستگی چندمتغیره‌\2 R یا مجذور ضریب همبستگی‌\ b یا ضریب تفکیکی رگرسیون‌\اشتباه استاندارد\ T یا آزمون معناداری ضریب تفکیکی رگرسیون‌\سطح معناداری‌ T انتظار\383,32\356,3\2\59375,6\0015/0\18062/0\03263/0\04603/0\0289/0\593,1\112/0ادراک‌\328,28\212,4\05853/0\02198/0\663,2\0081/0مقدار ثابت‌\30328,94 جدول شماره 4 نشان می‌دهد که ضریب همبستگی متغعیرهای پیش بین ادراک و انتظار دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی 18/0 است که بیانگر آن است که 033/0 پیشرفت تحصیل را می‌توان در این نمونه مورد بررسی، از روی متغیرهای مذکور پیش‌بینی کرد و آزمون معناداری آماری در تحلیل رگرسیون با درجه آزادی 2 و 391 مساوی 59475/6 است که در سطح 01/0 معنادار است؛یعنی، متغیرهای مذکور پیشرفت تحصیلی را به‌طور معناداری بالا می‌برند. پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی براساس متغیر ادراک دانش‌آموزان:متغیر پیش‌بین‌\میانگین استاندارد متغیر\انحراف استاندارد متغیر\ fd یا درجه آزادی‌\ F یا آزمون معناداری آماری در تحلیل رگرسیون‌\سطح معناداری‌ F \ R یا ضریب همبستگی‌\2 R یا مجذور ضریب همبستگی‌\ b یا ضریب تفکیکی رگرسیون‌\اشتباه استاندارد\ T یا آزمون معناداری ضریب تفکیکی رگرسیون‌\سطح معناداری‌ T انتظار\383,32\356,3\1\00211,6\0147/0\1228/0\01508/0\068306/0\02788/0\2245\0147/0مقدار ثابت‌\242352,15 (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول شماره 6 نشان می‌دهد که ضریب همبستگی متغیر پیش‌بین انتظار با پیشرفت تحصیلی 123/0 است که بیانگر آن است که 015/0 پیشرفت تحصیلی را می‌توان از روی متغیر انتظار دانش‌آموزان پیش‌بینی کرد و آزمون معناداری آماری در تحلیل رگرسیون با درجه آزادی 1 و 392 مساوی 00211/6 به دست آمد که در سطح 05/0 معنادار است؛یعنی متغیر انتظار، پیشرفت تحصیلی را به‌طرز معناداری بالا می‌برد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.