Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

گزارش اصلی/ گنجینه ای در دل تاریخ

(14 صفحه - از 13 تا 26)

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) نمونه ترجمه: سوره رعد آیات 1 تا 3 جدا و کن میان صورت‌ بنام خدای مالک ملکت‌ المر،مراست ملکت‌ این را پس از آن زماست رحمت‌ آیات کتاب در هردو حجت‌ بتو فرستادند از خداوندت‌ این نامه حق بر حقیقت‌ بیشتر مردمان می‌بنگروند و آن نیست مگر حماقت‌ آسمانها را بی‌ستون برداشت‌ بهش نگری تا هیچ ستون هست‌ پس راست بکرد آسمان بر عرش‌ این استقرار از اوصاف عرشست‌ این شمس و قمر مسخرانند منازل‌شان را نام بردست‌ تدبیر کند فرمانها را چناک کاز پیش تقدیر کردست‌ جدا بکند مهی زمامور وان زحلال جدا بکردست‌ تا نجزایش قطع بگردید اقرار دهی چنان‌که گفتست‌ بساط زمین هم او بگسترد کوههای بلند در وهم او کرد جویهای روان هم او پدید آورد از هر مویی چه سرخ و چه زرد تروش و شیرین،از خشک و زتر اندک و بسیار تقدیر او کرد شب را بر روز آورد در آن آیات است‌ آن را که تفکر کرد 3-تفسیر قرآن پاک: این کتاب،بی‌شک یکی از زیباترین و کهن‌ترین آثاری است که از زبان فارسی به دست ما رسیده‌ است."

صفحه: از 13 تا 26