Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

میوه ای بهشتی در قرآن مجید- انگور

نویسنده:

(3 صفحه - از 38 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : انگور ، میوه‌های بهشتی در قرآن مجید ، انتشارات دانشگاه تهران ، قرآن مجید انگور ، اسلام ، طب ، باغ ، درخت ، بهداشت ، خدا

خلاصه ماشینی:

"» و در تکرار آن باز می‌بینیم که در سوره النحل آیه 11 قرآن مجید آمده است:«و هم زراعت‌های شما را از آن آب باران برویاند و درختان‌ زیتون و خرما و انگور و هرگونه میوه بپرورد و در این کار آیت قدرت‌ الهی برای اهل تفکر پدیداراست. چنان‌که نظامی گنجوی در «هفت پیکر»گوید: میوه‌های لطیف طبع فریب‌ از ری انگور و از سپاهان سیب 02 نظامی گنجوی نیز همانند منوچهری،ضرب المثل«انگور از انگور رنگ گیرد»را در بیت زیر به کار برده است و گوید: مکن با بدآموز هرگز درنگ‌ که انگور گیرد ز انگور رنگ 12 سعدی شیرازی در بیت زیر که دربارهء زکات مال است با مثل‌ گرفتن از انگور دادن به معنی بار دادن رز و ثمر دادن تاک است، می‌گوید: زکات مال به در کن که فضلهء رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور 22 همین شاعر در دیباچه«گلستان»آن‌جا که شب را به بوستان‌ با یکی از دوستان اتفاق مبیت می‌افتد،شکوفه‌های تاک را به گردنبند ثریا تشبیه کرده است گوید: «گفتی که خردهء مینا بر خاکش ریخته و عقد ثریا از تاکش‌ آویخته»32 صاحب کتاب«ارشاد الزراعه»در بیت زیر از صد نوع انگور یاد نموده است و آن‌را به ستاره پروین مانندکرده است و گوید: از باغ بهشت آمده انگور به صد نوع‌ چون خوشه پروین و رخ ماه و شانست 42 باورهای توده و آیین دربارهء انگور 1-اگر بیخ درخت انگور بکاوند و ده درم سنگ تریاق بدو اندر نهند،سال دیگر چون انگور برآرد،هرکه از آن بخورد،در آن سال‌ زهر بدو کارگر نشود و زهرمار و کژدم بدو گزند نرساند."

صفحه: از 38 تا 40