Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه هوش هیجانی و خودپنداره ی دانش آموزان تیزهوش و عادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (7 صفحه - از 317 تا 323)

کلیدواژه ها :

هوش هیجانی ،تیزهوش ،خودپنداره

emotional intelligence ،Concept ،Self ،Gifted

کلید واژه های ماشینی : هوش ، خودپنداره ، تیزهوش ، دانش‌آموزان ، هوش هیجانی ، هوش هیجانی دانش‌آموزان دختر ، دانش‌آموزان تیزهوش و عادی ، خودپنداره دانش‌آموزان عادی و تیزهوش ، دانش‌آموزان دختر و پسر تیزهوش ، دانش‌آموزان دختر

هدف:این پژوهش،بررسی رابطه هوش هیجانی با خودپنداره دانش‌آموزان عادی و تیزهوش است.همچنین مقایسه این دو متغیر در میان‌ دانش‌آموزان تیزهوش و عادی دومین هدف مطالعه حاضر بوده است.روش:به همین منظور 004 نفر دانش‌آموز مقطع متوسطه(002 دانش‌آموز دختر و پسر عادی و 002 دانش‌آموز دختر و پسر تیزهوش)شهر اردبیل به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند.برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه خودپنداره راجرز،پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران و آزمون هوش کتل فرم‌ A استفاده شده است.یافته‌ها:نتایج نشان داد که‌ هوشبهر،خودپنداره و هوش هیجانی دانش‌آموزان دختر تیزهوش از دانش‌آموزان د ختر عادی به‌طور معناداری بیشتر است.همچنین میانگین هوشبهر و خودپندارهء دانش‌آموزان پسر تیزهوش از دانش‌آموزان پسر عادی به‌طور معناداری بالاتر است.اما بین هوش هیجانی دانش‌آموزان پسر تیزهوش و دانش‌آموزان پسر عادی تفاوت معناداری یافت نشد.در بین دانش‌آموزان تیزهوش،میانگین خودپنداره و هوش هیجانی دانش‌آموزان دختر به‌طور معناداری از دانش‌آموزان پسر بیشتر است.بین هوشبهر این دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.همچنین در بین دانش‌آموزان عادی،میانگین هوشبهر دانش‌آموزان پسر به‌طور معناداری از دانش‌آموزان دختر بیشتر است.اما میانگین خودپندارهء دانش‌آموزان دختر به‌طور معناداری از دانش‌آموزان پسر بیشتر است.بین هوش هیجانی این دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.نتیجه‌گیری:با توجه به یافته‌های به دست آمده می‌توان چنین نتیجه‌گیری‌ کرد که در مراکز آموزشی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی علاوه بر رشد شناختی به عاملهای هیجانی آنان نیز توجه شود.

Objective: This study investigates emotional intelligence and self-concept in ordinary and gifted students. Method: 400 students (200 ordinary and 200 gifted boys and girls) were randomly recruited. Rogers Self- concept Scale, Shoot Emotional Intelligence Questionnaire of et al., and A form of Cattle Intelligence Test were used to collect the data. Results: Data analysis revealed a negative correlation between emotional intelligence and Self- concept. No significant correlation was observed between emotional intelligence and intelligence quotient (IQ) (p<0/05). Furthermore, results indicated that there is a significant difference between male and female students in emotional intelligence and IQ (p<0/05). Conclusion: There are a number of implications for future research and educational interventions for these students


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)