Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد کشش ها در تجارت متقابل ایران و اتحادیه اروپا (با استفاده از داده های تابلویی و سیستم معادلات همزمان)

نویسنده:

(32 صفحه - از 113 تا 144)

کلید واژه های ماشینی : واردات ، کشش قیمتی جانشینی واردات ایران ، واردات کشورهای عضو اتحادیهء اروپا ، قیمتی جانشینی واردات کشورهای عضو ، صادرات ، واردات ایران از کشورهای عضو ، تجارت ، واردات ایران ، کشورهای عضو اتحادیهء اروپا ، واردات اتحادیهء اروپا از ایران

ایران از اتحادیهء اروپا به‌مراتب بیشتر از افزایش واردات اتحادیهء اروپا از ایران‌ خواهد بود. کشش قیمتی جانشینی واردات کشورهای اتحادیهء اروپا از ایران بااستفاده از دو روش داده‌های تلفیقی و سیستم معادلات همزمان به‌ترتیب برابر با 0/9-و 1/2-و کشش قیمتی جانشینی واردات ایران از اتحادیهء اروپا به‌ترتیب برابر با 1/64-و 1/72-برآورد شده است.بدین ترتیب،کشش قیمتی جانشینی واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیهء اروپا به‌مراتب بیشتر از کشش قیمتی جانشینی واردات‌ کشورهای عضو اتحادیهء اروپا از ایران است که گویای آن است که با فرض ثبات‌ سایر شرایط،به‌ازای کاهش یک درصدی قیمت کالاهای وارداتی ایران از اتحادیهء اروپا و وارداتی کشورهای عضو اتحادیهء اروپا از ایران در مقایسه با سایر شرکای‌ تجاری طرفین،افزایش واردات ایران از اتحادیهء اروپا به مراتب بیشتر از افزایش‌ واردات اتحادیهء اروپا از ایران جایگزین دیگر شرکای تجاری خواهد شد. در این مقاله،از مدل‌های اقتصادسنجی اعم از داده‌های تابلویی و سیستم معادلات‌ همزمان برای برآورد کشش‌های درآمدی،قیمتی مستقیم و جانشینی واردات ایران‌ از اتحادیهء اروپا و واردات اتحادیهء اروپا از ایران استفاده شده است.نتایج حاصل‌ از«برآورد کشش‌ها در تجارت متقابل ایران و اتحادیهء اروپا»گویای آن است که: کشش قیمتی مستقیم واردات کشورهای عضو اتحادیهء اروپا از ایران بااستفاده از دو روش داده‌های تلفیقی(تابلویی)و سیستم معادلات همزمان به‌ترتیب برابر با 1/13-و1/16-است،حال آنکه کشش قیمتی مستقیم واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیهء اروپا بااستفاده از آن دو روش به‌ترتیب برابر با 1/39-و 1/3-برآورد شده است.به عبارت دیگر،کشش قیمتی واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیهء اروپا به مراتب بیشتر از کشش قیمتی مستقیم واردات‌ کشورهای عضو اتحادیهء اروپا از ایران است؛و این،بیانگر آن است که با فرض‌ ثبات سایر شرایط،به ازای کاهش یک درصدی قیمت کالاهای وارداتی ایران از اتحادیهء اروپا و وارداتی کشورهای عضو اتحادیهء اروپا از ایران،افزایش واردات‌

خلاصه ماشینی:

"تقاضای واردات اتحادیهء اروپا از ایران بااستفاده از روش سیستم‌ معادلات همزمان برای استخراج کشش‌های قیمتی تقاضا،این‌بار بااستفاده از تقاضای واردات‌ کشورهای عضو اتحادیهء اروپا از ایران و عرضهء صادرات ایران به آن کشورها به‌ روش سیستم معادلات همزمان برای عرضه و تقاضای صادرات ایران عمل کرده‌ایم‌ و با روش‌ sur 1برآورد کرده‌ایم که معادلات به قرار زیر است: (1) seemingly unrelated regression (به تصویر صفحه مراجعه شود) در این دو معادله،انتظار داریم‌ c(8) ، c(7) ، c(2) ، c(9) و c(10) مثبت و c(3) ، c(4) ، c(5) منفی باشند. کشش قیمتی مستقیم واردات کشورهای عضو اتحادیهء اروپا از ایران بااستفاده‌ از دو روش داده‌های تلفیقی(تابلویی)و سیستم معادلات همزمان به‌ترتیب برابر 1/31- و 1/61-با 0/30 واحد اختلاف رقمی بسیار نزدیک هم برآورد شده است. 2. کشش قیمتی جانشینی واردات کشورهای عضو اتحادیهء اروپا از ایران با استفاده از دو روش داده‌های تلفیقی و سیستم معادلات همزمان به‌ترتیب برابر 0/9- و 1/2-با 0/3 واحد اختلاف رقمی نزدیک هم برآورد شده است. 3. کشش قیمتی مستقیم واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیهء اروپا بااستفاده‌ از دو روش داده‌های تلفیقی و سیستم معادلات همزمان به‌ترتیب برابر 1/93-و1/3- با 0/90 واحد اختلاف رقمی بسیار نزدیک هم برآورد شده است. 4. کشش قیمتی جانشین واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیهء اروپا با استفاده از دو روش داده‌های تلفیقی و سیستم معادلات همزمان به‌ترتیب برابر 1/46- و 1/27-با 0/80 واحد اختلاف رقمی نزدیک هم برآورد شده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.