Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر رشد اجتماعی فرزندان شبه خانواده تحت پوشش سازمان بهزیستی استان اصفهان

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 21 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : رشد اجتماعی فرزندان شبه خانواده، آموزش مهارتهای اجتماعی بر رشد، تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی، اجتماعی، فرزندان شبه خانواده تأثیر مثبت، کودکان، رشد اجتماعی، اثر آموزش مهارتهای اجتماعی، میزان رشد اجتماعی فرزندان شبه، دختران

این تحقیق تجربی تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر میزان رشد اجتماعی فرزندان شبه خانواده را با توجه به جنسیت آنان مورد بررسی قرار می‌دهد.فرزندان شبه خانواده، کودکانی بودند که در شبانه روزی‌های‌سازمان بهزیستی اصفهان زندگی می‌کردند.جامعه آماری این تحقیق، فرزندان بی‌سرپرست تحت پوشش‌سازمان بهزیستی استان اصفهان در محدوده سنی 18-10 سال، در سال 6-1375 بودند. 60 نفر از این فرزندان(30 نفر پسر و 30 نفر دختر)به صورت تصادفی انتخاب شدند، سپس 15 نفر از هر گروه در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه به صورت تصادفی قرار گرفتند.متغیر مستقل، آموزشهای مهارتهای اجتماعی بود که طی 9 جلسه، یک ساعت در هفته اعمال گردید.متغیر وابسته رشد اجتماعی بود، رشد اجتماعی به وسیله مقیاس رشد اجتماعی الیس واینزمن به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون اندازه‌گیری شد.فرضیه این تحقیق این بود که آموزش مهارتهای اجتماعی بر رشد اجتماعی فرزندان شبه خانواده تأثیر مثبت دارد و اینکه اثر آموزش مهارتهای اجتماعی بر رشد اجتماعی در پسران و دختران تفاوت معنی‌دار دارد.نتیجه این تحقیق نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی بر رشد اجتماعی بین فرزندان شبه خانواده تأثیر داشته است(3/57- F L، 001/0 P L).اثر آموزش مهارتهای اجتماعی بر رشد اجتماعی بین دختران و پسران تفاوت معنادار نداشت(018/0- F L، 001/0 P L).

خلاصه ماشینی:

"چکیده این تحقیق تجربی تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر میزان رشد اجتماعی فرزندان شبه خانواده را با توجه به جنسیت آنان مورد بررسی قرار می‌دهد. نتیجه این تحقیق نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی بر رشد اجتماعی بین فرزندان شبه خانواده تأثیر داشته است(3/57- F L، 001/0 P L). فرضیه‌های این تحقیق عبارت بود از: 1-آموزش مهارتهای اجتماعی بر رشد اجتماعی فرزندان شبه خانواده تأثیر مثبت دارد. جدول شماره 1:میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و گواه فرضیه اول تحقیق این بود که آموزش مهارتهای اجتماعی بر رشد اجتماعی فرزندان شبه خانواده تأثیر مثبت دارد. جدول شماره 2:نتایج تفاضل میانگین پس‌آزمون از پیش‌آزمون در گروه آزمایش نظر به اینکه‌ T Lبه دست آمده در جدول از سطح 001/0 بیشتر است، بنا بر این تفاوت معنادار است و میانگین گروه آزمایش در پس‌آزمون بیش از پیش‌آزمون است، به این ترتیب متغیر مستقل اثر داشته و آموزش مهارتهای اجتماعی اثر مثبت بر رشد اجتماعی فرزندان شبه خانواده داشته است. بنا بر این آموزش مهارتهای اجتماعی بر رشد اجتماعی فرزندان شبه خانواده تأثیر داشته است و فرضیه اول تأیید می‌شود. بحث و نتیجه‌گیری نتایج این تحقیق نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی، رشد اجتماعی فرزندان شبه خانواده را افزایش می‌دهد(جدول شماره 2 و 3). در این تحقیق اصول یادگیری اجتماعی یعنی مشاهده سرمشق(مدل)، ایفای نقش، بازخورد و تقویت مورد استفاده قرار گرفته و باعث افزایش رشد اجتماعی فرزندان شبه خانواده شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.