Skip to main content
فهرست مقالات

ساخت یک آزمون اضطراب و تعیین روایی و پایایی آن در موقعیت های بالینی...

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 31 تا 42)

کلید واژه های ماشینی : اضطراب، آزمون اضطراب و تعیین روای، آزمون، آزمون اضطراب کاتل در گروه، نمرات آزمون اضطراب کاتل، بیمار، آزمون اضطراب، پایایی، تعیین روایی و پایایی، تشخیص

هدف از این تحقیق ساخت یک آزمون اضطراب و تعیین روای و پایایی آن برای مراکز بالینی بوده است.بر اساس عوامل فیزیولوژیک، حرکتی و شناختی که در کتب اصلی روان‌پزشکی و روان‌شناسی معرفی شده، 47 سؤال برای این آزمون طرح گردید.آزمودنیهای این مطالعه شامل سه گروه بود:گروه آزمایشی شامل 47 بیمار زن و مرد بود که از بین مراجعین بیمارستان خورشید و مرکز قلب وعروق بیمارستان امین به طور تصافی انتخاب شدند و تشخیص اولیه در مورد آنها«اضطراب منتشر» بود.سن این افراد بین 20 تا 50 سال بود.گروه گواه 68 نفر بودند و از بین افرادی که در تشخیص اولیه در این مراکز سالم تشخیص داده شده بودند به طور تصادفی انتخاب شدند.گروه سوم شامل 53 نفر بودند که از بین افراد بیمار(گروه آزمایش) و افراد سالم(گروه گواه)به طور تصادفی انتخاب شدند.آزمون اضطراب طراحی شده در مورد هر سه گروه اجرا شد.علاوه بر آن آزمون اضطراب کاتل در گروه سوم نیز همزمان اجرا گردید.سپس سؤالات آزمون اضطراب طراحی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 6 سؤال آن به علت داشتن ضریب تشخیصی پایین حذف گردید.نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین گروه آزمایش و گروه گواه وجود دارد(0001/0 P L، 7/17)- t Lهمچنین همبستگی معنی‌داری بین نمرات آزمون اضطراب و نمرات آزمون اضطراب کاتل در گروه سوم(0001/0 P L، 80/0- t L)به دست آمده که نشان می‌دهد آزمون پیشنهادی دارای روایی همزمان است.ضریب پایایی دو نیمه کردن آزمون برابر با 88/0 به دست آمده که در سطح قابل قبولی بود.بنا بر این آزمون پیشنهادی به عنوان یک ابزار بالینی هم پایاست و هم دارای روایی همزمان می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین گروه آزمایش و گروه گواه وجود دارد(0001/0 P L، 7/17)- t Lهمچنین همبستگی معنی‌داری بین نمرات آزمون اضطراب و نمرات آزمون اضطراب کاتل در گروه سوم(0001/0 P L، 80/0- t L)به دست آمده که نشان می‌دهد آزمون پیشنهادی دارای روایی همزمان است. (1)- Beck Anxiety inventory L بنا بر این به منظور دستیابی به یک آزمون مناسب فرهنگ ایرانی و اطمینان یافتن از اینکه آزمون طرح شده و آزمون اضطراب کاتل هر دو دارای روایی و پایایی می‌باشد، این تحقیق انجام شد و فرضیه‌های زیر مورد آزمایش قرار گرفت: 1-آزمون ساخته شده توانایی تشخیص بیماران مضطرب را از افراد عادی دارد. اجرا:آزمون اضطراب تهیه شده در مورد هر سه گروه اجرا گردید و سؤالات پرسشنامه پس از به دست‌آوردن ضریب تشخیص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، ضریب تشخیص 6 سؤال از این مقیاس کمتر از 30% بود که حذف شد و 41 سؤال از مجموع 47 سؤال باقی ماند. نتایج این تحقیق نشان داد که مقیاس اضطراب طراحی شده پایایی و روایی زیادی دارد و می‌توان آن را به جای مقیاسهای ترجمه شده و هنجاریابی نشده به کاربرد. ضریب پایایی این آزمون با روش تنصیف برابر با 88/0 محاسبه شد که نشان می‌دهد فقط 12 درصد واریانس نمرات(تفاوتهای فردی بین نمرات)مربوط به خطای اندازه‌گیری است. همچنین مجذور ضریب همبستگی بین عضویت گروهی و نمرات اضطراب برابر با 70/0 محاسبه گردید که نشان می‌دهد 70 درصد واریانس نمرات اضطراب مربوط به تفاوت بین دو گروه سالم و بیمار است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.