Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر در پیشگیری از تهاجم فرهنگی از دیدگاه مدیران فرهنگی شهر اصفهان

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 55 تا 72)

کلید واژه های ماشینی : پیش‌گیری از تهاجم فرهنگی، مدیران، فرهنگی، بررسی عوامل مؤثر در پیش‌گیری، خصوص عوامل سیاسی مؤثر، تهاجم فرهنگی تفاوت معنادار، سیاسی، عوامل، مدیران فرهنگی شهر اصفهان، تهاجم فرهنگی از دیدگاه مدیران

هدف این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در پیشگیری از پدیده تهاجم فرهنگی از دیدگاه مدیران فرهنگی شهر اصفهان در سال 1377 بوده است.جامعه آماری تحقیق تمام 240 نفر مدیران و دست اندر کاران ادارات و دوایر فرهنگی شهر اصفهان بوده است.از این میان تعداد 120 نفر به عنوان نمونه با روش نمونمه‌گیری تصادفی انتخاب شدند.روش آماری در این تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت.نتایج به دست آمده از این تحقیق اجمالا به شرح ذیل می‌باشد: 1-به نظر مدیران فرهنگی به ترتیب عوامل اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، اقتصادی و روانی-شخصیتی در پیشگیری از تهاجم فرهنگی مؤثر است.بین نظر آنان در مورد هفت عامل گفته شده، تفاوت معنادار در سطح 5% a دید شد.2-بین نظر مدیران مرد وزن فقط در خصوص عوامل اقتصادی مؤثر در پیشگیری از تهاجم فرهنگی، تفاوت معنادار دید شد.3-بین نظر مدیران با مدارک تحصیلی مختلف در خصوص عوامل سیاسی مؤثر در پیشگیری از تهاجم فرهنگی، تفاوت معنادار وجود داشت.4-بین نظر مدیران با سنوات مختلف خدمتی فقط در خصوص عوامل اجتماعی و خانوادگی مؤثر در پیشگیری از تهاجم فرهنگی، تفاوت معنادار مشاهده گردید.5-بین نظر مدیران با سوابق مختلف مدیریتی در خصوص همه عوامل به استثنای عامل روانی-شخصیتی مؤثر در پیشگیری از تهاجم فرهنگی تفاوت معنادار دیده شد.

خلاصه ماشینی:

"به عبارت دیگر از نظر مدیران فرهنگی به ترتیب عوامل اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، اقتصادی و روانی-شخصیتی در پیشگیری از تهاجم فرهنگی مؤثر است و بین اظهار نظر پاسخگویان در مورد هفت عامل گفته شده تفاوت معنی‌دار در سطح 5% a وجود دارد. سؤال 2-آیا در بین مدیران مرد و زن در خصوص عوامل هفتگانه(اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، سیاسی و روانی-شخصیتی)مؤثر در پیشگیری از تهاجم فرهنگی تفاوت معنادار وجود دارد؟ جدول 2-مقایسه میانگین نظرات پاسخگویان مرد و زن در خصوص عوامل مؤثر در پیشگیری از تهاجم فرهنگی نتایج جدول شماره 2 نشان می‌دهد که بین نظر مدیران مرد و زن فقط در مورد عوامل اقتصادی مؤثر در پیشگیری از تهاجم فرهنگی تفاوت معنادار وجود دارد. سؤال 3-آیا در بین مدیران فرهنگی با مدارک تحصیلی مختلف در خصوص عوامل هفتگانه(اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، سیاسی و روانی- شخصیتی)تفاوت معنادار وجود دارد؟ جدول 3-مقایسه میانگین نظرات پاسخگویان با مدارک مختلف تحصیلی در خصوص عوامل مؤثر در پیشگیری از تهاجم فرهنگی نتایج جدول شماره 3 نشان می‌دهد که بین نظرات گروه با مدارک تحصیلی مختلف فقط در خصوص عوامل سیاسی مؤثر در پیشگیری از تهاجم فرهنگی در سطح اطمینان 95 درصد تفاوت معنادار وجود دارد. سؤال 4-آیا در بین نظرات مدیران فرهنگی با سوابق مختلف خدمتی در خصوص عوامل هفتگانه(اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، سیاسی و روانی- شخصیتی)تفاوت معنادار وجود دارد؟ جدول 4-مقایسه میانگین نظرات پاسخگویان با سنوات مختلف خدمتی در خصوص عوامل مؤثر در پیشگیری از تهاجم فرهنگی نتایج جدول شماره 4 حاکی از این است که بین نظر مدیران با سنوات مختلف خدمتی فقط در خصوص عوامل اجتماعی و خانوادگی مؤثر در پیشگیری از تهاجم فرهنگی در سطح اطمینان 95 درصد، تفاوت معنادار وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.