Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر ارائه الگوهای موفق تحصیلی- اجتماعی هموفیلی بر میزان اضطراب نوجوانان هموفیلی (استان اصفهان 1379)

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 17 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : افکار پارانوئید نوجوانان هموفیلی ، افکار پارانوئید نوجوانان هموفیلی نشان ، اضطراب نوجوانان هموفیلی گروه آزمایش ، نوجوانان هموفیلی ، میانگین نمرات اضطراب نوجوانان هموفیلی ، نمرات اضطراب نوجوانان هموفیلی گروه ، گروه گواه نوجوانان هموفیلی ، اضطراب ، میزان اضطراب نوجوانان هموفیلی ، گواه نوجوانان هموفیلی و عادی

این پژوهش به بررسی تأثیر ارائهء الگوهای موفق تحصیلی-اجتماعی هموفیلی بر میزان‌ اضطراب نوجوانان هموفیلی می‌پردازد.برای این منظور دو گروه از نوجوانان هموفیلی و یک گروه از نوجوانان عادی(هر گروه 25 نفر)به‌طور تصادفی انتخاب گردیدند.از هر سه گروه پیش‌آزمون و پس‌آزمون شامل چهار مقولهء اضطراب،افسردگی،خصومت و افکار پارانوئید پرسشنامهء Scl-90-R به عمل آمد.علاوه بر آن اطلاعاتی دربارهء ویژگیهای جمعیت شناختی(دموگرافیک)و بیماری با استفاده از پرسشنامهء جمعیت‌شناسی جمع‌آوری شد.الگوهای موفق تحصیلی-اجتماعی هموفیلی در بین‌ پیش‌آزمون و پس‌آزمون به گروه آزمایشی نوجوانان هموفیلی ارائه شد و به گروه گواه‌ نوجوانان هموفیلی و عادی،هیچ اگلویی معرفی نگردید.داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS-9 تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها حاصل از تحلیل مانوا بود. پس از بررسی،متغیرهای کنترل نتایج نشان داد که در پیش‌آزمون میانگین نمرات‌ اضطراب،افسردگی،خصومت و افکار پارانوئید نوجوانان هموفیلی و عادی تفاوت‌ معنی‌داری نداشت،اما در پس‌آزمون بعد از ارائهء الگوهای موفق تحصیلی-اجتماعی‌ هموفیلی میانگین نمرات اضطراب نوجوانان هموفیلی گروه آزمایش به‌طور معنی‌داری‌ کمتر از گروههای گواه نوجوانان هموفیلی و عادی بود( P-830/0 ).از بین متغیرهای‌ جمعیت شناختی تحقیق متغیر سن،رابطه‌ای معنی‌دار و مثبت با اضطراب،افسردگی، خصومت و افکار پارانوئید نوجوانان هموفیلی نشان داد.

خلاصه ماشینی:

"(*)-دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان (**)-کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی پس از بررسی،متغیرهای کنترل نتایج نشان داد که در پیش‌آزمون میانگین نمرات‌ اضطراب،افسردگی،خصومت و افکار پارانوئید نوجوانان هموفیلی و عادی تفاوت‌ معنی‌داری نداشت،اما در پس‌آزمون بعد از ارائهء الگوهای موفق تحصیلی-اجتماعی‌ هموفیلی میانگین نمرات اضطراب نوجوانان هموفیلی گروه آزمایش به‌طور معنی‌داری‌ کمتر از گروههای گواه نوجوانان هموفیلی و عادی بود( P-830/0 ). فرضیهء 5-تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمرات پس‌آزمون اضطراب سه گروه نوجوانان‌ هموفیلی که الگوهای موفق به آنان ارائه شده،نوجوانان هموفیلی که الگوهای موفق به‌ آنها ارائه نشده و نوجوانان عادی(بدون هموفیلی)وجود دارد. فرضیهء 6-تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمرات پس‌آزمون افسردگی سه گروه نوجوانان‌ هموفیلی که الگوهای موفق به آنان ارائه شده،نوجوانان هموفیلی که الگوهای موفق به‌ آنان ارائه نشده و نوجوانان عادی(بدون هموفیلی)وجود دارد. فرضیهء 7-تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمرات پس‌آزمون خصومت سه گروه نوجوانان‌ هموفیلی که الگوهای موفق به آنان ارائه شده،نوجوانان هموفیلی که الگوهای موفق به‌ آنان ارائه نشده و نوجوانان عادی(بدون هموفیلی)وجود دارد. فرضیهء 8-تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمرات پس‌آزمون افکار پارنوئید سه گروه‌ نوجوانان هموفیلی که الگوهای موفق به آنان ارائه شده،نوجوانان هموفیلی که الگوهای‌ موفق به آنان ارائه نشده و نوجوانان عادی(بدون هموفیلی)وجود دارد. پس از بررسی متغیرهای پیش‌بینی شده در پرسشنامهء جمعیت‌شناختی تحقیق و نمرات پیش‌آزمون نتایج نشان داد که بعد از ارائهء الگوهای موفق هموفیلی به نوجوانان‌ گروه آزمایشی تحقیق،تفاوت معنی‌داری بین نمرات اضطراب( P-0/038 )و پارانوئید ( P-0/028 )گروهها ایجاد شده است. به‌طور کلی‌ نتایج این تحقیق نشان دادند که معرفی الگوهای موفق تحصیلی-اجتماعی نقش مؤثری‌ در کاهش اضطراب و افکار پارانوئید نوجوانان هموفیلی داشته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.