Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه حافظه کوتاه مدت، بلند مدت و فعال در دانش آموزان عادی و ناتوان در خواندن در پایه سوم دبستان شهر مشهد (بررسی روایی تشخیصی آزمون حافظه وکسلر

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 29 تا 44)

کلید واژه های ماشینی : حافظه ، میانگین نمرات حافظه بلند مدت ، حافظه بلند مدت ، میانگین نمرات گروه نارسایی خواندن ، آزمون حافظه و کسلر ، میانگین نمرات معدل دانش‌آموزان عادی ، دانش‌آموزان عادی و ناتوان ، دانش‌آموزان ، اطلاعات ، نمرات

هدف از این تحقیق مقایسه حافظه بلند مدت، حافظه فعال و حافظه کوتاه مدت در دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری پایه سوم دبستان و بدین وسیله بررسی روایی تشخیصی آزمون حافظه وکسلر بود.به این منظور 52 دانش‌آموز عادی و 52 دانش‌آموز ناتوان در خواندن به صورت چند مرحله‌ای خوشه‌ای تصادفی و تصادفی ساده انتخاب شدند.نیمی از دانش‌آموزان هر گروه پسر و نیم دیگر دختر بودند.آزمون حافظه وکسلر در مورد همه دانش‌آموزان اجرا و نمره‌گذاری گردید.نمرات معدل آنها نیز جمع‌آوری گردید.چنین فرض گردید که تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمرات حافظه بلند مدت، حافظه فعال، حافظه سمعی کوتاه مدت، حافظه بصریکوتاه مدت، یادگیری تداعی و معدل دو گروه وجود دارد.نتایج تحلیل مانوا به وسیله نرم‌افزار SPSS-01 نشان داد که میانگین نمرات گروه عادی از نظر حافظه بلند مدت، حافظه فعال، حافظه سمعی کوتاه مدت و معدل به طور معنی‌داری بیشتر از میانگین نمرات گروه نارسایی خواندن بود(05/0 P ). از نظر حافظه بصری کوتاه مدت و یادگیری تداعی تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت.نمرات مورد تحلیل تمایزات نیز قرار گرفت و معادله پیش‌بینی و تشخیص نارسایی خواندن به دست آمد.نتایج تحلیل نشان داد که قدرت تشخیص صحیح این معادله 3/93 درصد است و آزمون حافظه وکسلر از روایی تشخیصی و پیش‌بینی خوبی برخوردار است.

خلاصه ماشینی:

"مقدمه هدف از این تحقیق مقایسه دو گروه از دانش‌آموزان عادی و ناتوان در خواندن پایه سوم دبستان با توجه به متغیرهای زیر بود:اطلاعات در حافظه بلند مدت، توانایی حفظ و تغییر شکل اطلاعات در حافظه کوتاه مدت که حافظه فعال نامیده می‌شود، گنجایش حافظه سمعی کوتاه مدت، گنجایش حافظه بصری کوتاه مدت، توانایی یادگیری تداعی لغات و معدل یا عملکرد تحصیلی، هدف دیگر این بود که میزان توانایی آزمون وکسلر در تشخیص نارسایی خواندن مشخص گردد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج نتایج تحلیل مانوای تفاوت بین میانگین نمرات خرده آزمونهای حافظه وکسلر و معدل دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان ناتوان در خواندن در پایه سوم دبستان در جدول 3 ارائه شده است. جدول 3-نتایج تحلیل مانوای تأثیر عضویت گروهی دانش‌آموزان بر نمرات خرده آزمونهای حافظه وکسلر و معدل فرضیه 1-تفاوت معنی‌داری بین نمرات حافظه بلند مدت دانش‌آموزان عادی و ناتوان در خواندن وجود دارد. میانگین‌ها و انحراف معیارهای نمرات دو گروه پس از بررسی متغیرهای جمعیت‌شناختی(دموگرافیک)در جدول 4 نشان داده شده است: جدول 4-میانگین برآوردشده و انحراف معیارهای نمرات خرده‌آزمونهای وکسلر و معدل دانش‌آموزان پایه سوم دبستان میانگین نمرات دو گروه در خرده آزمونهای اطلاعات و جهت‌یابی در نمودار 1 نشان داده شده است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) چنانکه مشاهده می‌شود میانگین نمرات دانش‌آموزان عادی در هر دو خرده آزمون بیشتر از میانگین نمرات دانش‌آموزان ناتوان در خواندن‌ LD می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.