Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی مدارس و انگیزش به کار از دیدگاه معلمان ورزش (زن) شهر شیراز

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 87 تا 98)

کلید واژه های ماشینی : معلمان ورزش ( زن ) ، فرهنگ سازمانی مدارس و انگیزش ، دیدگاه معلمان ورزش ، فرهنگ سازمانی ، کار معلمان ورزش ارتباط ، کار معلمان ورزش ، مؤلفه فرهنگ سازمانی ، نواحی چهارگانه آموزش و پرورش ، انگیزش به کار معلمان ، دیدگاه معلمان ورزش تفاوت معنادار

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی مدارس و انگیزش به کار از دیدگاه معلمان ورزش(زن)شهرستان شیراز بوده است.روش تحقیق از نوع همبستگی است که به شیوه میدانی یا پیمایشی انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه استاندارد شده است.جامعه آماری کلیه معلمان ورزش(زن)نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان شیراز در سال تحصیلی 81-80 بوده است که تعداد آنها 143 نفر و حجم نمونه برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شده است.نتایج حاصل از این تحقیق عبارت‌اند از:-از ده مؤلفه فرهنگ سازمانی، سه مؤلفه تشویق و پاداش، تحمل خطر وهدایت به طور معناداری در افزایش انگیزش به کار معلمان ورزش(زن)تأثیر مثبت دارد که در سطح 05/0 P معنادار است.-از میان ده مؤلفه فرهنگ سازمانی عنصر کنترل از نظر ارتباط معنادار با سایر مؤلفه‌ها از دیدگاه معلمان ورزش(زن)در سطح پایین‌تری ارزیابی شده است. -از بین ده مؤلفه فرهنگ سازمانی در خصوص مؤلفه‌های خلاقیت، الگوی ارتباط، تحمل خطر، حمایت مدیریت و مسؤولیت‌پذیری بین نظرات معلمان ورزش(زن)نواحی چهارگانه در سطح 05/0 P تفاوت معنادار وجود دارد. -بین انگیزش به کار معلمان ورزش(زن)در نواحی مختلف در سطح 01/0 P تفاوت معنادار وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"-از بین ده مؤلفه فرهنگ سازمانی در خصوص مؤلفه‌های خلاقیت، الگوی ارتباط، تحمل خطر، حمایت مدیریت و مسؤولیت‌پذیری بین نظرات معلمان ورزش(زن)نواحی چهارگانه در سطح 05/0 P تفاوت معنادار وجود دارد. طی تحقیقی که رهاوی در شهریور(1379)با عنوان رابطه فرهنگ سازمانی با بهره‌وری مدیران تربیت بدنی انجام داد این نتایج به دست آمد که از طریق آموزش و ایجاد انگیزه و همچنین سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی می‌توان در کوتاه مدت به بهره‌وری بهینه دست یافت. (به تصویر صفحه مراجعه شود) در این جدول به بررسی فرضیه 3 با عنوان«بین فرهنگ سازمانی مدارس نواحی چهارگانه آموزش و پرورش از دیدگاه معلمان ورزش تفاوت معنادار وجود دارد»، پرداخته شده است. جدول 3-مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی بر حسب ناحیه محل خدمت معلمان ورزش (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 3 نشان می‌دهد F مشاهده شده در خصوص مؤلفه‌های خلاقیت، الگوی ارتباط، تحمل خطر، حمایت مدیریت و مسؤولیت‌پذیری در سطح 05/0 P معنادار است. این جدول فرضیه 4 را تحت عنوان«بین انگیزش به کار نواحی چهارگانه آموزش و پرورش از دیدگاه معلمان ورزش تفاوت معنادار وجود دارد»، مورد بررسی قرار داده است. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد از بین ده عنصر فرهنگ سازمانی سه مؤلفه تشویق و پاداش، تحمل خطر و هدایت به طور معناداری در افزایش انگیزش به کار معلمان ورزش تأثیر مثبت دارد. همچنین مقایسه بین نواحی چهارگانه در زمینه فرهنگ سازمانی نشان می‌دهد نظرات معلمان ورزش این نواحی در خصوص پنج مؤلفه خلاقیت، الگوی ارتباط، تحمل خطر، حمایت مدیریت و مسؤولیت‌پذیری با یکدیگر تفاوت معناداری دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.