Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر مشارکت ورزشی بر اعتماد به نفس

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 99 تا 106)

کلید واژه های ماشینی : اعتماد به نفس، میانگین نمرات اعتماد به نفس، نمرات اعتماد به نفس گروه، والیبال، گواه و نمرات گروه آزمایش، نفس گروه گواه و نمرات، بررسی تأثیر مشارکت ورزشی، آزمون، تأثیر مشارکت ورزشی بر اعتماد، گروه گواه و نمرات گروه

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر مشارکت ورزشی بر اعتماد به نفس دختران والیبالیست 12 تا 18 ساله بوده است.منظور از اعتماد به نفس انجام کارهای ویژه با اعتقاد به خویشتن، تواناییهای خود و موفق شدن در آنها می‌باشد.در رشد و تعالی اعتماد به نفس عوامل متعددی از جمله مشارکت ورزشی مؤثر است.این تحقیق به شیوه نیمه تجربی با استفاده از طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و گواه انجام گردید. برای انجام پژوهش، آزمودنیهای گروه آزمایش و گواه هر کدام 30 نفر بودند که گروه آزمایش از بین دانش‌آموزان ورزشگاه شاهین و گروه گواه از بین دانش‌آموزان مرکز فرهنگی شهید منتظری اصفهان به طور تصادفی انتخاب گردید، سپس میزان اعتماد به نفس آزمودنی‌ها از طریق پرسشنامه‌ CSAI-2 که شامل 27 سؤال می‌باشد، مورد آزمون قرار گرفت، آنگاه در مرحله آزمایش متغیر مستقل«مشارکت ورزشی»شامل آموزش و تمرین مهارتهای والیبال، طی دو ماه، 3 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 75 تا 90 دقیقه اجرا گردید تا تأثیر آن بر متغیر وابسته«اعتماد به نفس»بررسی گردد.به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات حاصل از آزمون‌ t استودنت استفاده شد و این نتایج به دست آمد:الف-بین میانگین نمرات اعتماد به نفس گروه گواه و نمرات گروه آزمایش در مرحله پیش‌آزمون، به لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید(05/0 P ).ب-بین نمرات اعتماد به نفس گروه گواه و نمرات گروه آزمایش در مرحله پس‌آزمون به لحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده گردید(05/0 P ).ج-بین میانگین نمرات اعتماد به نفس گروه گواه در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون به لحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده نگردید(05/0 P ).د-بین میانگین نمرات اعتماد به نفس گروه آزمایش در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون به لحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده گردید(05/0 P ).

خلاصه ماشینی:

"برای انجام پژوهش، آزمودنیهای گروه آزمایش و گواه هر کدام 30 نفر بودند که گروه آزمایش از بین دانش‌آموزان ورزشگاه شاهین و گروه گواه از بین دانش‌آموزان مرکز فرهنگی شهید منتظری اصفهان به طور تصادفی انتخاب گردید، سپس میزان اعتماد به نفس آزمودنی‌ها از طریق پرسشنامه‌ CSAI-2 که شامل 27 سؤال می‌باشد، مورد آزمون قرار گرفت، آنگاه در مرحله آزمایش متغیر مستقل«مشارکت ورزشی»شامل آموزش و تمرین مهارتهای والیبال، طی (1)-دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه اصفهان. نتایج و بحث داده‌های جمع‌آوری شده از طریق آزمون‌ t در گروههای مستقل، تجزیه و تحلیل شد و نتایج زیر به دست آمد: جدول 1-آماره‌های گروه گواه در پیش‌آزمون و پس‌آزمون بر اساس نتایج به دست آمده از جدول 1، چون مقدار t مشاهده شده(796/0)از مقدار بحرانی جدول 04/2 در سطح آلفای 5%کوچکتر است، بنا بر این فرض صفر رد نمی‌شود و فرض تحقیق مبنی بر اختلاف بین میانگین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه گواه، مورد تأیید قرار نمی‌گیرد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2-آماره‌های گروه آزمایش در پیش‌آزمون و پس‌آزمون بر اساس نتایج به دست آمده از جدول 2، چون مقدار t مشاهده شده(43/7)از مقدار بحرانی جدول(04/2)در سطح آلفای 5%بزرگتر است، بنا بر این فرض صفر رد می‌شود و فرض تحقیق مبنی بر اختلاف بین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش، مورد تأیید قرار می‌گیرد. همچنین در مرحله پس‌آزمون با اجرای متغیر مستقل نتایج زیر به دست آمد: جدول 3-آماره‌های پس‌آزمون در گروه گواه و آزمایش بر اساس جدول 3، چون مقدار t مشاهده شده(70/3)از مقدار بحرانی جدول (00/2)در سطح آلفای 5%بزرگتر است، بنا بر این فرض صفر رد می‌شود و فرض تحقیق مبنی بر اختلاف بین میانگین نمرات پس‌آزمون گروه گواه و آزمایش، مورد تأیید قرار می‌گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.