Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین نگرش دانش آموزان به ریاضیات با میزان موفقیت تحصیلی آنان در درس ریاضی دوره راهنمایی درشهراصفهان

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 107 تا 116)

کلیدواژه ها :

نگرش ،موفقیت تحصیلی ،ریاضیات ،دوره راهنمایی

کلید واژه های ماشینی : درس ریاضی دوره راهنمایی درشهراصفهان، رابطه نگرش دانش‌آموزان دوره راهنمایی، نگرش دانش‌آموزان دوره راهنمایی نسبت، نگرش، آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی، دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان، درس ریاضی، دانش‌آموزان، نگرش‌سنج نسبت به درس ریاضی، موفقیت تحصیلی در درس ریاضی

به منظور بررسی رابطه نگرش دانش‌آموزان دوره راهنمایی نسبت به درس ریاضی با میزان موفقیت تحصیلی آنها در این درس، از میان جامعه آماری دانش‌آموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل در سال 80-1379 در دوره راهنمایی شهر اصفهان، یک نمونه 180 نفری به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته نگرش‌سنج نسبت به درس ریاضی و آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی در مورد آنها به اجرا درآمد.پس از استخراج نمرات آزمودنی‌ها در این دو آزمون با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.ضرایب همبستگی در سطح 01/0 p معنی‌دار و مثبت به دست آمدند و نشان دادند بین دو متغیر، نگرش نسبت به درس ریاضی و موفقیت تحصیلی در درس ریاضی در کل آزمودنی‌ها و در آزمودنی‌های دختر و پسر به طور جداگانه رابطه مستقیم و معنی‌دار وجود دارد.همچنین عناصر سه‌گانه شناختی، عاطفی و رفتاری نگرش با متغیر پیشرفت تحصیلی همبستگی‌های مستقیم و معنی‌داری را نشان دادند.

خلاصه ماشینی:

"چکیده به منظور بررسی رابطه نگرش دانش‌آموزان دوره راهنمایی نسبت به درس ریاضی با میزان موفقیت تحصیلی آنها در این درس، از میان جامعه آماری دانش‌آموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل در سال 80-1379 در دوره راهنمایی شهر اصفهان، یک نمونه 180 نفری به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته نگرش‌سنج نسبت به درس ریاضی و آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی در مورد آنها به اجرا درآمد. هدف از پژوهش حاضر این است که رابطه بین نگرش دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان نسبت به درس ریاضی با میزان موفقیت تحصیلی آنان در این درس مورد بررسی قرار گیرد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 1-ضریب همبستگی میان دو متغیر نگرش و موفقیت تحصیلی در درس ریاضی تمام ضرایب همبستگی به دست آمده در سطح 01/0 p معنی‌دار بوده و بدین ترتیب دو فرضیه اول و دوم پژوهش یعنی رابطه مستقیم میان نگرش نسبت به ریاضی با موفقیت تحصیلی در درس ریاضی مورد تأیید قرار گرفت. به منظور آزمودن فرضیه سوم که عبارت بود از وجود رابطه مستقیم بین دو متغیر نگرش و موفقیت تحصیلی ریاضی در دو گروه دختر و پسر به طور جداگانه، نمرات آنها بر حسب جنسیت در سه ستون نمره نگرش نسبت به درس ریاضی، نمره آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی و معدل نمرات ریاضی سالهای قبل تنظیم و ضرایب همبستگی آنها محاسبه گردید. فرضیه چهارم پژوهش که عبارت است از:بین موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان در درس ریاضی و هر یک از عناصر شناختی، عاطفی و رفتاری نگرش، به طور جداگانه رابطه مستقیم وجود دارد، مورد آزمون قرار گرفت و نتایج محاسبات آن به شرح جدول 3 به دست آمد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.