Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین شباهت در ویژگیهای شخصیتی زن و شوهر و رضایت از زندگی

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 117 تا 134)

کلید واژه های ماشینی : زن ، زن و شوهر ، ویژگیهای شخصیتی زن و شوهر ، زندگی زناشویی ، رضایت از زندگی زناشویی ، ازدواج ، پرخاشگری ، اضطراب ، همبستگی ، زوجها

پژوهش حاضر به ارتباط بین سه مورد از ویژگیهای روانی یعنی پرخاشگری، هیجان‌پذیری و اضطراب با رضایت از زندگی زناشویی پرداخته است.روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه مورد نظر زن و شوهرهای اصفهانی بودند که برای انتخاب جامعه نمونه، از روش طبقه‌ای استفاده گردید تا تمام طبقات اجتماعی شهر را در بر گیرد.برای اندازه گیری از آزمون‌های هیجان‌خواهی زاکرمن، اضطراب کتل، پرخاشگری و مقیاس خشنودی زناشویی آزرین استفاده شد.بر اساس نتایج به دست آمده بین خشنودی از زندگی زناشویی و تفاوت در پرخاشگری(46/0- F )و هیجان‌پذیری (5/0- F )همبستگی نسبتا بالایی موجود بود، ولی در مورد تفاوت در میزان اضطراب زوجها و خشنودی زناشویی همبستگی بالایی مشاهده نشد(06/0 F ).از طرفی همبستگی بین نمرات زن و شوهرها در مقیاس خشنودی زناشویی بسیار بالایی بود(8/0 F )در ضمن تفاوت میانگین نمره مقیاس خشنودی زناشویی برای گروهی که کمتر از 4 سال و بیشتر از 4 سال از ازدواجشان می‌گذشت، با آزمون‌ t مورد سنجش قرار گرفت و تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد.

خلاصه ماشینی:

"پس از به دست آوردن نمره‌ها در هیجان‌خواهی، اضطراب و پرخاشگری زن و شوهر، قدر مطلق تفاضل نمره آنها )d( به عنوان میزان تفاوت زن و شوهر، در ویژگی شخصیتی و میانگین نمره‌های حاصل از مقیاس خشنودی زناشویی برای هر کدام از زن و شوهرها )X( به عنوان شاخص رضایت از زندگی زناشویی مورد نظر قرار گرفت سپس ضریب همبستگی بین‌ )d( و X محاسبه شد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 3-مقایسه میانگین‌های نمره افراد دو گروه با مدت ازدواج متفاوت چنانکه از داده‌های جدول 4 معلوم است، با وجود اینکه میانگین نمرات آنهایی که کمتر از 4 سال از ازدواج آنها می‌گذشت، از میانگین زن و شوهرهایی که بیش از 4 سال زندگی مشترک را پشت سر گذاشته بودند، بیشتر است و پراکندگی نمرات نیز در این گروه بسیار کمتر از گروه دیگر است که نشانه همگن بودن گروه در این نظر سنجی است، ولی مقدار t به دست آمده‌ )t 0/97( ناچیز بوده و نشان می‌دهد که تفاوت میانگین نمرات در گروه، ناشی از خطاهای موجود است و از نظر آماری معنی‌دار نیست. قلی‌زاده(1378)به نقش همسان‌گزینی که در اصل مترادف با مفهوم«کفو»در نگرش مکتب اسلام است، توجه دارد و قواعد همسان همسری را با توجه به عشق، مذهب، سن، تحصیل، موقعیت اجتماعی شخصیت زن و شوهر به عنوان معیارهای لازم تکوین ازدواج مورد بحث قرار می‌دهد:«آرن بک»بر این باور است که تفاوت در نگرشها به اختلافها و پیامدهای ناشی از آن می‌انجامد(به نقل از ناظر، 1379). با توجه به تأکید پژوهشهای پیشین به نقش همسانی عوامل شخصیتی در سازگاری زن و شوهرها در این پژوهش سه مورد بررسی گردید:نکته قابل توجه اینکه دو عامل اول که در ارتباطهای اجتماعی تأثیر بیشتری دارند، یعنی پرخاشگری و هیجان‌خواهی با خشنودی از زندگی زناشویی همبستگی بالایی داشتند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.