Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر در الگوهای رفتاری دانش آموزان تیزهوش ناموفق و مقایسه آنها با الگوهای رفتاری دانش آموزان تیز هوش موفق

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 99 تا 120)

کلیدواژه ها :

دانش‌آموزان ،الگوهای رفتاری ،تیزهوش ،موفق و ناموفق

کلید واژه های ماشینی : دانش‌آموزان تیزهوش ناموفق ، دانش‌آموزان تیزهوش ، دانش‌آموزان تیزهوش دختر و پسر ، ناموفق ، الگوهای رفتاری دانش‌آموزان تیزهوش ، مدرسه تیزهوشان موفق و ناموفق ، دانش‌آموزان دختر و پسر موفق ، دانش‌آموزان تیزهوش موفق ، پرسشنامه ، عامل نگرش به مدرسه تیزهوشان

در این پژوهش به منظور بررسی عوامل مؤثر در الگوهای رفتاری دانش‌آموزان تیزهوش ناموفق و مقایسه آنها با تیزهوشان موفق، 172 نفر از دانش‌آموزان تیزهوش دختر و پسر به پرسشنامه روان‌نژندی کوندو، پرسشنامه خود توصیفی گیزلی و پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند.یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که ویژگیهای شخصیتی دو گروه تیزهوش موفق و ناموفق با یکدیگر تفاوت معنی‌دار ندارد و تنها در عامل نیاز به خودشکوفایی میان دو جنس در سطح آماری 05/0 a تفاوت معنی‌دار دیده می‌شود.همچنین میان عامل نگرش به مدرسه تیزهوشان موفق و ناموفق در سطح آماری 01/0 a تفاوت معنی‌دار وجود دارد.به علاوه دو گروه مورد مطالعه در خصیصه اجتماعی بودن با یکدیگر تفاوت معنی‌داری ندارند و همین طور از نظر عوامل فردی-خانوادگی، در مورد تحصیلات مادر و پدر، شغل پدر و روابط عاطفی خانوادگی تفاوت معنی‌داری میان دو گروه وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"بر اساس این نتایج، در عامل موفقیت‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به کوچکتر بودن فراوانی‌های محاسبه شده، برای هریک از این متغیرها از فراوانی جدول در درجات آزادی 1 و 168(89/3 F )، بین میانگین‌های اعتماد به نفس، بلوغ، انگیزه پیشرفت، نیاز به خودشکوفایی، نیاز به قدرت و ویژگی روان‌نژندی دانش‌آموزان موفق و ناموفق تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. با توجه به فراوانی‌های محاسبه شده در عوامل موفقیت و جنسیت و همین طور اثر متقابل این دو بر یکدیگر و مقایسه آنها با فراوانی‌های جدول با درجات آزادی معلوم مشخص می‌شود که در مورد عامل موفقیت و عامل جنسیت و اثر متقابل جنسیت و موفقیت بین میانگین‌های اجتماعی بودن دانش‌آموزان تیزهوش دختر و پسر موفق و ناموفق تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. جدول 9-مقایسه تحصیلات مادر گروههای مورد مطالعه از طریق آزمون کلموگراف-اسمیرنف جدول 10-مقایسه تحصیلات پدر گروههای مورد مطالعه از طریق آزمون کلموگراف-اسمیرنف (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 11-مقایسه روابط عاطفی خانوادگی گروههای مورد مطالعه از طریق آزمون کلموگراف-اسمیرنف جدول 12-مقایسه شغل پدران گروههای مورد مطالعه از طریق آزمون خی‌دو بحث و نتیجه‌گیری اگرچه نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده در سایر کشورها حاکی از وجود تفاوتهای زیاد در ویژگیهای شخصیتی تیزهوشان موفق و ناموفق دارد، اما نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده این مطلب است که جز ویژگی نیاز به خودشکوفایی در میان دختران و پسران که به نفع گروه پسران است، میان سایر ویژگیهای شخصیتی مطرح شده از نظر آماری تفاوت معناداری مشاهده نشده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.