Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه استرس های آموزشگاهی دانش آموزان ابتدایی، راهنمایی و متوسطه دختر و پسر در مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر اصفهان

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 69 تا 78)

کلیدواژه ها :

استرس ،استرس‌های آموزشگاهی ،دوره تحصیلی

کلید واژه های ماشینی : استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان ، پژوهش مقایسه استرس‌ها آموزشگاهی دانش‌آموزان ، استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان ابتدایی ، مدارس دولتی و غیر انتفاعی ، استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان و جنسیت ، غیر انتفاعی شهر اصفهان ، استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان و دوره ، استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان دختر ، میزان استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان دختر ، میانگین استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان

هدف اصلی این پژوهش مقایسه استرس‌ها آموزشگاهی دانش‌آموزان ابتدایی، راهنمایی و متوسطه دختر و پسر در مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر اصفهان است.برای دستیابی به این هدف فرضیات زیر مطرح گردید.1-بین استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان و دوره تحصیلی آنان رابطه وجود دارد. 2-بین استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان و جنسیت آنان رابطه وجود دارد. 3-بین استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان و نوع مدرسه آنان رابطه وجود دارد.جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهر اصفهان بود که از بین آنان به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای 1100 دانش‌آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسشنامه محقق ساخته استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان بود، پایایی آزمون با استفاد از روش بازآزمایی محاسبه گردید که ضریب همبستگی به دست آمده 74/0 می‌باشد.برای تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل واریانس چند راهه استفاده گردید نتایج نشان داد که 1-بین استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان و دوره تحصیلی (16/20 F و 000/0> P )رابطه معناداری وجود دارد و به ترتیب دوره راهنمایی، متوسطه و ابتدایی دارای بیشترین استرس می‌باشند.2-بین استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان و نوع مدرسه رابطه معناداری(12/10 F و 002/0> P ) وجود دارد و این میزان در مدارس دولتی بیشتر است.3-بین استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان و جنسیت آنان رابطه وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"بررسی پیشینه پژوهش نشان داد که در بیشتر پایه‌های تحصیلی در هر سه مقطع تحقیقات پراکنده‌ای انجام شده است، اما هیچ‌کدام از تحقیقات، استرس‌های آموزشگاهی همه مقاطع در هر دو جنس را مورد بررسی و مقایسه قرار نداده است در این پژوهش سعی شده است، استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان دختر و پسر ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ودارس دولتی و غیر انتفاعی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش مقایسه استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان ابتدایی، راهنمایی و متوسطه دختر و پسر در مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر اصفهان می‌باشد برای دستیابی به این هدف فرضیات زیر مطرح گردید. جدول 1-میانگین و انحراف معیار استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان به تفکیک نوع مدرسه، جنسیت و دوره تحصیلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) برای تعیین تفاوت بین میانگین‌ها از تحلیل آنوا استفاده شد، نتایج تحلیل آنوا در جدولهای شماره 2، 3 و 4 آمده است. جدول 4:نتایج مقایسه‌های زوجی آزمون تعقیبی شفه در مورد متغیر دوره تحصیلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث در تحقیقی که دیره(1374)انجام داد نتایج معکوسی با نتایج این پژوهش به‌دست‌آورد، وی اظهار می‌دارد که بین استرس‌های دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده کرده است. اما در تحقیقی که نوادیانی(2001)در نیجریه انجام داد، مشخص شد که بین جنسیت دانشجویان و رشته تحصیلی آنان با میزان استرس‌های آموزشگاهی آنان تفاوت معناداری وجود ندارد که نتایج این تحقیق با تحقیق حاضر همخوان است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.