Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه پرخاشگری آشکار و ارتباطی با سازگاری عاطفی- اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی

نویسنده:

ISC (13 صفحه - از 113 تا 125)

کلیدواژه ها :

پرخاشگری ،سازگاری عاطفی-اجتماعی ،دانش‌آموزان دختر و پسر

کلید واژه های ماشینی : پرخاشگری، دختران، بررسی رابطه پرخاشگری آشکار، دانش‌آموزان، رابطه پرخاشگری آشکار و ارتباطی، مقیاس، معلم، دانش‌آموزان دختر و پسر، اجتماعی دانش‌آموزان دختر، رفتار پرخاشگری آشکار و ارتباطی

هدف از این پژوهش بررسی پرخاشگری(ارتباطی)و رابطه آن باسازگاری عاطفی-اجتماعی دانش‌آموزان بود.بدین منظور 243 دانش‌آموز دختر و پسر(121 پسر و 122 دختر)سال چهارم ابتدایی دبستانهای دولتی شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفتند.برای سنجش‌سازگاری عاطفی-اجتماعی آزمودنیها از دو مقیاس مربوط به معلم و دانش‌آموز استفاده شد.هر یک از این دو مقیاس دارای چهار زیر مقیاس، پرخاشگری ارتباطی، پرخاشگری آشکار، رفتار جامعه پسند و احساس افسردگی بود.علاوه بر این مقیاس مربوط به همسالان دو گویه برای جامعه سنجی مثبت و منفی و مقیاس مربوط به معلم یک گویه برای ارزیابی میزان محبوبیت دانش‌آموزان داشت.به منظور تعیین ساختار عاملی این دو ابزار، از روش تحلیل عامل استفاده گردید و نتایج حاصل نشان داد در مقیاس همسالان هر 4 عامل پیش‌بینی شده از هم تفکیک شدند، اما در ابزار مربوط به معلم دو رفتار پرخاشگری آشکار و ارتباطی از هم قابل تشخیص نبودند و فقط سه عامل از هم تفکیک شدند. برای تعیین پایایی این دو مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده شدونتایج نشانه پایایی مطلوب و قابل قبول هر دو ابزار بود.نتایج تحقیق به قرار زیر بود:1-بین پرخاشگری آشکار و ارتباطی وسازگاری عاطفی-اجتماعی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد.2-پرخاشگری آشکار پسران به طور معنی‌دار بیشتر از دختران و پرخاشگری ارتباطی دختران به طور معنی‌داری بیشتر از پسران است.3-بین ارزیابی معلمان و دانش‌آموزان از پرخاشگری، آشکار و ارتباطی همبستگی معنی‌دار وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"به منظور بررسی روایی ابزار مربوط به معلم نیز از روش تحلیل عامل استفاده گردید، نتایج نشان داد که از تمامی زیر مقیاس‌های مورد انتظار فقط سه زیر مقیاس پرخاشگری آشکار، رفتار جامعه پسند و احساس افسردگی تفکیک گردیده و همه گویه‌های مربوط به پرخاشگری آشکار و ارتباطی به عنوان زیر مقیاس پرخاشگری آشکار تشخیص داده شد. لذا نمرات حاصل از پذیرش و عدم پذیرش از سوی دانش‌آموزان در مقیاس همسالان، نمرات مربوط به محبوبیت دانش‌آموزان در مقیاس معلم و نمرات مربوط به رفتار جامعه پسند و احساس افسردگی در هر دو مقیاس مربوط به همسالان و معلم به عنوان شاخص‌های‌سازگاری عاطفی-اجتماعی دانش‌آموزان در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته و همبستگی این متغیرها با نمرات پرخاشگری ارتباطی و آشکار حاصل از ارزیابی همسالان و معلم از طریق ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده است. جدول 4-ضرایب همبستگی بین پرخاشگری مقیاس معلم با شاخص‌سازگاری عاطفی-اجتماعی مقیاس همسالان برای پسران و دختران (به تصویر صفحه مراجعه شود) **001/0> P *01/0> P بررسی تفاوت دو جنس در ابراز نوع پرخاشگری دانش‌آموزان فرضیه دوم این تحقیق بود. جدول 7-میانگین و انحراف معیار پرخاشگری آشکار و ارتباطی پسران و دختران (به تصویر صفحه مراجعه شود) به منظور بررسی فرضیه سوم تحقیق مبنی بر وجود همبستگی میان ارزیابی معلمان و دانش‌آموزان از پرخاشگری آشکار و ارتباطی، با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون میزان هماهنگی و توافق میان ارزیابیهای این دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. جدول 8-ضرایب همبستگی میان ارزیابی معلم و دانش‌آموز از پرخاشگری آشکار و ارتباطی به تفکیک جنس (به تصویر صفحه مراجعه شود) **001/0> P بحث و نتیجه‌گیری در این تحقیق نشان داده شد که پرخاشگری ارتباطی و آشکار دختران و پسران با طرد همسالان و عدم پذیرش از سوی آنان همراه است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.