Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر بخشی شیوه یادگیری مبتنی بر خود بر هوش هیجانی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 1 تا 12)

کلیدواژه ها :

هوش هیجانی ،یادگیری مبتنی بر خود ،دانش‌آموز

کلید واژه های ماشینی : پژوهش بررسی تأثیر روش یادگیری، هوش هیجانی، افزایش هوش هیجانی دانش‌آموزان، بررسی اثر‌بخشی شیوه یادگیری، دانش‌آموزان، هوش هیجانی دانش‌آموزان دوره راهنمایی، هوش هیجانی دانش‌آموزان مؤثر، گروه آزمایش روش یادگیری، استفاده آزمون هوش هیجانی کوپر، مهارتهای بین‌فردی هوش هیجانی

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر روش یادگیری مبتنی بر خود بر هوش هیجانی دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان است.نمونه مورد مطالعه شامل 60 دانش‌آموز(30 دختر و 30 پسر)بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم گردیدند.در گروه آزمایش روش یادگیری مبتنی بر خود طی 12 جلسه دو ساعته به دانش‌آموزان آموزش داده شد و افراد گروه گواه در فهرست انتظار قرار گرفتند.ابزارهای مورد استفاده آزمون هوش هیجانی کوپر و آزمون خود کنترل روزنبام بود.روش پژوهش نیمه تجربی همراه با پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه بود.نتایج تحلیل واریانس و کواریانس با نرم‌افزار SPSS نشان داد که روش یادگیری مبتنی بر خود بر افزایش هوش هیجانی دانش‌آموزان مؤثر است(5/0 P ).

خلاصه ماشینی:

"جدول 2-بررسی معناداری تأثیر گروه در مقیاسهای هوش عاطفی و خود کنترلی همان‌طور که داده‌های جدول 2 نشان می‌دهد، بین دو گروه در مهارتهای درون فردی هوش هیجانی(008/0- P )و مهارتهای بین فردی هوش هیجانی(04/0- P )تفاوت وجود دارد و چون میانگین نمرات در گروه آزمایش بیشتر از گواه است، پس یادگیری مبتنی بر خود در افزایش مهارتهای درون فردی و بین فردی آزمودنیها مؤثر بوده است. در مورد متغیر خود-کنترلی نیز همان‌طور که جدول 2 نشان می‌دهد، پس از بررسی پیش‌آزمون و نمرات وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده، بین نمرات پس‌آزمون خود-کنترلی دو گروه گواه و آزمایش تفاوت معنادار وجود دارد(001/0- P )چون میانگین نمرات خود-کنترلی در گروه آزمایش بیشتر از گروه گواه است پس اجرای شیوه یادگیری مبتنی بر خود توانسته است میزان خود-کنترلی دانش‌آزمون را افزایش دهد. همچنین این نوع آموزش موجب افزایش مهارتهای درون فردی هوش عاطفی می‌شود که شامل آگاهی از عاطفه خود، ابراز عاطفی و هدفمندی است و با نتایج آرگیلد و همکاران(1996)مطابقت دارد و دانش‌آموزان با استفاده از این شیوه به این نگرش دست می‌یابند که«من افکار و احساساتم را مهار می‌کنم، احساسات من از افکارم نشأت می‌گیرند، بنا بر این من به خودم یاد می‌دهم که افکار و احساسات و بالاخره عملکردم را مهار کنم». 1-با توجه به اینکه مهارتهای بین فردی و درون فردی از عوامل مؤثر بر موفقیت شغلی، تحصیلی و زندگی خانوادگی است، بنا بر این اهداف اولیه و مهم مدارس باید مبتنی بر ایجاد و افزایش این مهارتها باشد، در صورتی که مدارس ما بیشتر به افزایش محفوظات و هوش منطقی( IQ ) کودکان تأکید می‌کنند تحقیقات نشان داده که افراد باهوش لزوما افراد موفقی نیستند(گلمن، 1379)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.