Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه عوامل آموزشگاهی و خانوادگی مؤثر بر خلاقیت دانش آموزان

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 13 تا 26)

کلیدواژه ها :

خلاقیت ،دانش‌آموزان ،عوامل آموزشگاهی/خانوادگی

کلید واژه های ماشینی : خلاقیت، رابطه عوامل آموزشگاهی و خانوادگی، دانش‌آموزان، خانواده، خلاقیت رابطه معناداری، روش تدریس معلم، پژوهش، عنصر ابتکار و کل خلاقیت، پرسشنامه روش تدریس معلم، روش تدریس معلم با خلاقیت

هدف این پژوهش تعیین رابطه عوامل آموزشگاهی و خانوادگی با خلاقیت در دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان آبادان است.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری 12167 نفر شامل کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان آبادان در سال تحصیلی 80-1379 بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای 300 دانش‌آموز(163 دختر و 137 پسر)به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه سنجش خلاقیت، پرسشنامه پایگاه اقتصادی-اجتماعی، پرسشنامه ساخت خانواده و پرسشنامه روش تدریس معلم بوده است.داده‌های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که از عوامل آموزشگاهی، عامل پیشرفت تحصیلی و روش تدریس معلم با خلاقیت رابطه معناداری ندارد و عامل رشته تحصیلی با عناصر سیالی، ابتکار و بسط رابطهمعناداری دارد.از عوامل خانوادگی، عامل پایگاه اقتصادی-اجتماعی با عناصر سیالی و انعطاف‌پذیری، عامل جمعیت خانواده با عناصر سیالی و بسط، عامل مرزهای طبیعی خانواده با عنصر ابتکار و کل خلاقیت و عامل تحصیلات والدین با عناصر سیالی، بسط، انعطاف‌پذیری و کل خلاقیت رابطه معناداری دارد، و عامل سلسله مراتب قدرت خانواده با خلاقیت رابطه معناداری ندارد.همچنین نشان داده شد که بین میزان خلاقیت جنسیت رابطه معناداری وجود دارد.پسرها در عناصر سیالی، انعطاف‌پذیری و کل خلاقیت از دخترها بالاتر هستند.یافته‌های پژوهش در پرتو نتایج تحقیقات مربوط مورد بحث و نتیجه‌گیری قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"نتایج نشان داد که از عوامل آموزشگاهی، عامل پیشرفت تحصیلی و روش تدریس معلم با خلاقیت رابطه معناداری ندارد و عامل رشته تحصیلی با عناصر سیالی، ابتکار و بسط رابطه (1)-دانشیار دانشگاه اصفهان. یزدچی(1379)در پژوهشی تحت عنوان«بررسی سهم عوامل مؤثر در پرورش خلاقیت دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری شهر اصفهان»نتیجه‌گیری کرد که در عوامل خانوادگی، عامل پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده با خلاقیت رابطه‌ای معنی‌دار داشته، ولی عوامل مربوط به ساخت خانواده و نگرش نسبت به آزادی فرزند با خلاقیت رابطه معناداری نداشته است. جدول 3-مقایسه رشته تحصیلی دانش‌آموزان با کل خلاقیت و عناصر چهارگانه‌ جدول 3 نشان می‌دهد که‌ F مشاهده شده در خصوص عناصر سیالی و ابتکار در سطح‌و عنصر بسط در سطح‌معنادار بوده، بنا بر این بین میزان خلاقیت دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف در خصوص این عناصر تفاوت معنادار وجود داشته است. بنا بر این فقط بین میزان تحصیلات پدر با عنصر سیالی رابطه معناداری وجود داشته است، و نیز ضریب همبستگی بین میزان تحصیلات مادر با عناصر سیالی، بسط، انعطاف‌پذیری و کل خلاقیت در سطح‌معنادار بوده است. پژوهش نشان داد که بین عناصر سیالی و انعطاف‌پذیری با پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده رابطه معناداری وجود دارد. هرچند که یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که بین جمعیت خانواده و عناصر بسط و سیالی رابطه وجود دارد، اما این رابطه زیاد نبوده است. -نتایج پژوهش نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان با خلاقیت رابطه معناداری وجود ندارد، لذا به والدین توصیه می‌شود که در کنار توجه به پیشرفت تحصیلی فرزندان به پرورش دیگر استعدادهای آنان نیز توجه کنند. -این پژوهش تأیید کرد که بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده با عناصر سیالی و انعطاف‌پذیری رابطه معناداری وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.