Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه ویژگیهای شخصیتی هنرمندان با افراد عادی

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 41 تا 64)

کلیدواژه ها :

ویژگیهای شخصیتی ،هنرمندان ،افراد عادی ،پرسشنامه روان‌شناختی کالیفرنیا

کلید واژه های ماشینی : شخصیتی هنرمندان با افراد عادی، ویژگیهای شخصیتی هنرمندان با افراد، هنر، افراد عادی، موسیقیدان‌ها، ویژگیهای شخصیتی، بازیگران، سن، مقایسه ویژگیهای شخصیتی، اجتماعی

این پژوهش ویژگیهای شخصیتی هنرمندان با افراد عادی را در شهر اصفهان بررسی کرده است.گروه هنرمندان شامل؛شاعران(40 نفر)، تقاشان(46 نفر)، بازیگران(46 نفر)و موسیقیدان‌ها(37 نفر)به روش نمونه‌گیری تصادفی و گروه افراد عادی(55 نفری)به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب و با توجه به متغیرهای جنس، سن، تأهل و مدرک تحصیلی همتا شدند.ابزار تحقیق پرسشنامه روان‌شناختی کالیفرنیا با ضریب پایانی 93/0 و پرسشنامه ویژگیهای جمعیت‌شناختی(سن، جنس، درآمد، تحصیلات و تأهل)، بود.نتایج نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی هنرمندان با افراد عادی در مقیاسهای سلطه‌گری، مردم‌آمیزی، حضور اجتماعی، خویشتن‌داری، اشتراک، کارایی ذهنی، مدارا (هندمندان بیشتر از افراد عادی)، انعطاف‌پذیری و جنبه زنانگی/مردانگی (افراد عادی بیشتر از هنرمندان)، تفاوت معنی‌دار وجود دارد.در مقایسه دو به دو ویژگیهای شخصیتی هنرمندان(موسیقیدان، شاعر، نقاش و بازیگر)با یکدیگر و با افراد عادی، علاوه بر این مقیاسها در دو ویژگی اجتماعی شدن و استعداد روان‌شناختی بین گروههای مورد مطالعه تفاوت معنی‌دار دیده شد.نتایج مقایسه عبارت بودند از:بالاتر بودن ویژگیهای سلطه‌گری بازیگران از نقاشان و افراد عادی، مردم‌آمیزی نقاشان و بازیگران از افراد عادی، کارآیی ذهنی موسیقیدان‌ها از افراد عادی، اشتراک بازیگران از افراد عادی، انعطاف‌پذیری موسیقیدان‌ها از بازیگران و نقاشان و افراد عادی از بازیگران، جنبه زنانگی/مردانگی افراد عادی از موسیقیدان‌ها و بازیگران، مدارا در موسیقیدان‌ها، نقاشان و شاعران از افراد عادی، اجتماعی شدن بازیگران از سایر گروها و استعداد روان‌شناختی موسیقیدان‌ها از سایر گروهها.همچنین در بررسی ارتباط بین ویژگیهای جمعیت‌شناختی و شخصیتی هنرمندان مشخص شد که بین مقیاسهای استعداد کسب پایگاه با درآمد رابطه مثبت و با تحصیلات رابطه منفی، حضور اجتماعی با تحصیلات رابطه منفی، خودپذیری با تأهل و جنس رابطه منفی(در افراد مجرد و زنان بیشتر)، اجتماعی شدن با تأهل رابطه منفی (در افراد مجرد بیشتر)، خویشتن‌داری با درآمد رابطه منفی، اشتراک با تحصیلات رابطه مثبت، پیشرفت از طریق عدم وابستگی با تحصیلات رابطه مثبت، کارآمدی ذهنی با درآمد رابطه مثبت، استعداد روان‌شناختی با سن رابطه منفی، انعطاف‌پذیری با درآمد رابطه مثبت و با سن رابطه منفی، جنبه زنانگی/ مردانگی با تحصیلات رابطه مثبت و مدارا با تحصیلات رابطه مثبت و با جنس رابطه منفی(در زنان بیشتر)، دارد(ضریب رگرسیون بین 278/0-152/0)بود.

خلاصه ماشینی:

"همچنین در بررسی ارتباط بین ویژگیهای جمعیت‌شناختی و شخصیتی هنرمندان مشخص شد که بین مقیاسهای استعداد کسب پایگاه با درآمد رابطه مثبت و با تحصیلات رابطه منفی، حضور اجتماعی با تحصیلات رابطه منفی، خودپذیری با تأهل و جنس رابطه منفی(در افراد مجرد و زنان بیشتر)، اجتماعی شدن با تأهل رابطه منفی (در افراد مجرد بیشتر)، خویشتن‌داری با درآمد رابطه منفی، اشتراک با تحصیلات رابطه مثبت، پیشرفت از طریق عدم وابستگی با تحصیلات رابطه مثبت، کارآمدی ذهنی با درآمد رابطه مثبت، استعداد روان‌شناختی با سن رابطه منفی، انعطاف‌پذیری با درآمد رابطه مثبت و با سن رابطه منفی، جنبه زنانگی/ مردانگی با تحصیلات رابطه مثبت و مدارا با تحصیلات رابطه مثبت و با جنس رابطه منفی(در زنان بیشتر)، دارد(ضریب رگرسیون بین 278/0-152/0)بود. (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 3-تحلیل واریانس چند متغیره، مقایسه میانگین نمرات ویژگیهای شخصیتی گروههای هنرمند و عادی با توجه به جدول 3 در مقیاسهای سلطه‌گری( DO )، مردم‌آمیزی( SY )، حضور اجتماعی ( SP )، خویشتن‌داری( SC )، اشتراک( CM )، کارایی ذهنی( IE )، انعطاف‌پذیری( FX )، زنانگی/مردانگی( FM )، و مدارا( TO )، تفاوت بین دو گروه هنرمند و افراد عادی معنی‌دار است، ولی در سایر مقیاسها بین دو گروه هنرمند و عادی تفاوت معناداری دیده نشد. ویژگیها عبارت بودند از: سلطه‌گری، مردم‌آمیزی، حضور اجتماعی، خویشتن‌داری، اشتراک، کارایی ذهنی، انعطاف‌پذیری، زنانگی/مردانگی و مدارا و همچنین جدول 4 نشان داد که در مقایسه گروههای مورد مطالعه(5 گروه)، علاوه بر این مقیاسها در دو ویژگی دیگر، اجتماعی شدن و استعداد روان‌شناختی، بین گروههای مورد مطالعه تفاوت معنی‌دار وجود داشت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.