Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه واکنش های عاطفی والدین دارای کودک بینا و نابینای 12-7 ساله دبستانی

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 45 تا 58)

کلیدواژه ها :

کودکان ،واکنش‌های عاطفی والدین ،کودک بینا ،کودک نابینا ،7 ساله دبستانی

کلید واژه های ماشینی : کودکان نابینا ، واکنش‌های عاطفی ، والدین ، واکنش‌های عاطفی والدین ، بینا ، والدین کودکان نابینا ، واکنش‌های عاطفی والدین شدت واکنش‌های ، واکنش‌های عاطفی والدین کودکان ، شدت واکنش‌های عاطفی والدین ، والدین کودکان عادی

هدف از این پژوهش، مقایسه تأثیر کودک نابینا و بینای دبستانی بر واکنش‌های عاطفی والدین و ارتباط این واکنش‌ها با جنسیت کودکان نابینا، پایگاه اجتماعی -اقتصادی و تحصیلات والدین بوده است.به همین منظور به روش علی- مقایسه‌ای استفاده شده است.آزمودنی‌های این پژوهش شامل 70 نفر از والدین کودکان نابینا(35 پدر و 35 مادر)و 70 نفر از والدین کودکان عادی(35 پدر و 35 مادر)بودند که فرزندان آنها در دبستانهای شهر تهران مشغول به تحصیل بودند و به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.جامعه آماری 113 نفر (37 دختر و 76 پسر)بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته واکنش‌های عاطفی بود.تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t برای دو گروه مستقل و ضریب همبستگی اسپیر من صورت گرفت و نتایج زیر به دست آمده: 1-والدین کودکان نابینا در مقایسه با والدین کودکان عادی واکنش‌های عاطفی شدیدتری را تجربه می‌کنند(پدران‌، 35/2- t و مادران‌، 51/3- t ).2-واکنش‌های عاطفی والدین کودکان نابینا با جنسیت فرزندانشان رابطه دارد.به‌عبارت دیگر هنگامی که کودک نابینا پسر باشد، والدین واکنش‌های عاطفی شدیدتری را از خود بروز می‌دهند.3-واکنش‌های عاطفی والدین شدت واکنش‌های عاطفی کاهش می‌یابد.برپایه نتایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهادهایی در پایان ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"چکیده هدف از این پژوهش، مقایسه تأثیر کودک نابینا و بینای دبستانی بر واکنش‌های عاطفی والدین و ارتباط این واکنش‌ها با جنسیت کودکان نابینا، پایگاه اجتماعی -اقتصادی و تحصیلات والدین بوده است. برای مثال ورنون 4 (1969؛نقل از شریفی درآمدی، 1379 الن)یادآوری می‌کند که خانواده‌هایی که دارای سطح اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی پایینی هستند، ناشنوایی فرزندانشان را حتی در شدیدترین حالت بهتر تحمل می‌کنندو سازگاری بیشتری از خود نشان می‌دهند؛زیرا آنها آن‌قدر مشکل دارند که مسأله ناشنوایی فرزندشان را هم مانند سایر مشکلات تلقی می‌کنند(دنمارک، 5 1994؛نقل از شریفی درآمدی، 1379 ب) همچنین می‌توان به عنصر تحصیلات والدین و رابطه آن با واکنش نسبت به معلولیت شنوایی فرزند اشاره کرد. جدول 1-آزمون‌ t نمونه‌های مستقل با توجه به میزان‌ t به دست آمده در درجه آزادی 68(51/3- t )و مقایسه آن با میزان t جدول در درجه آزادی 68 و سطح اطمینان 01/0- a می‌توان گفت که دلایل کافی برای رد فرض صفر فوق به‌دست آمد و فرض خلاف مورد تأیید قرار گرفته است. جدول 2-آزمون‌ t نمونه‌های تحقیق‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) باتوجه به میزان t به دست آمده در درجه آزادی 68(35/2- t و مقایسه آن با میزان t جدول در درجه آزادی 68 و سطح اطمینان 05/0- a می‌توان گفت که دلایل کافی برای رد فرض صفر فوق به‌دست آمد و فرض خلاف مورد تأیید قرار گرفته است. جدول 6-ضریب همبستگی اسپیرمن باتوجه به جدول شماره 6 می‌توان گفت که دلایل کافی برای رد فرض صفر به دست آمده و ارتباط معناداری بین پایگاه اجتماعی-اقتصادی با واکنش‌های عاطفی والدین وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.