Skip to main content
فهرست مقالات

اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگیهای فردی در بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران و دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 75 تا 102)

کلیدواژه ها :

دانشجو ،اضطراب کامپیوتر ،ویژگیهای فردی(سن ،جنسو رشته تحصیلی)

کلید واژه های ماشینی : اضطراب کامپیوتر ، مقیاس اندازه‌گیری اضطراب کامپیوتر ، اهواز ، اندازه‌گیری سطح اضطراب کامپیوتر ، دانشجویان ، سن ، پرسشنامه مقیاس اندازه‌گیری اضطراب کامپیوتر ، استفاده مقیاس اندازه‌گیری اضطراب کامپیوتر ، جنسیت ، اضطراب کامپیوتر و رابطه

هدف از پژوهش حاضر بررسی اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با سن و جنسیت بوده است.به همین منظور از بین جامعه آماری که کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 82-81 بودند، 420 نفر (210 دختر و 210 پسر)به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند.ابزار مورد استفاده مقیاس اندازه گیری اضطراب کامپیوتر بوده است.این مقیاس یک ابزار خود سنجی 19 ماده‌ای بر اساس درجه بندی لیکرت برای اندازه گیری سطح اضطراب کامپیوتر است.بر اساس اهداف اصلی پژوهش فرضیه‌هایی مبنی بر اینکه بین سن و جنسیت و اضطراب کامپیوتر رابطه وجود دارد و همچنین بین اضطراب کامپیوتر در میان دانشجویان رشته‌هایی تحصیلی مختلف تفاوت وجود دارد، صورت بندی شده‌اند.در تجزیه و تحلیل داده‌ها که با استفاده از نرم افزار SPSS صورت *-این مقاله برگرفته از رساله دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران در رشته روان شناسی می‌باشد. گرفته است از محاسبه میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون، دو رشته‌ای نقطه‌ای، آزمون t ، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان داد که بین سن و اضطراب رابطه معناداری‌وجود ندارد.همچنین بین ، جنسیت و اضطراب کامپیوترنیز رابطه معناداری به دست نیامد.سرانجام اینکه بین اضطراب کامپیوتر و رشته‌های تحصیلی مختلف‌تفاوت معناداری بدست آمد.

خلاصه ماشینی:

"در سطح بین المللی و در مطالعات انجام یافته در سایر کشورها در این گونه پژوهش‌ها رابطه اضطراب کامپیوتر با متغیرها یا همبسته‌های بسیاری از ویژگیهای فردی (خصوصیات جمعیت شناختی)مانند سن، جنسیت، رشته تحصیلی، قومیت و فرهنگ، آشنایی و تجارب قبلی کار با کامپیوتر، میزان خوشایندی تجارب کار با کامپیوتر، نگرش نسبت به کامپیوتر و به کارگیری آن در زمینه‌های مختلف زندگی، داشتن کامپیوتر و... با توجه به اینکه هدف محقق در پژوهش کنونی، یافتن رابطه از نوع همبستگی بین میزان اضطراب کامپیوتر با ویژگیهای فردی نظیر سن، جنسیت و بررسی تفاوت اضطراب کامپیوتر در بین رشته‌های مختلف دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و دانشگاه شهید چمران اهواز بوده است، برای برآورد تعداد آزمودنیها، حداقل نمونه برای هر رشته تحصیلی از هر یک از دانشگاهها در نظر گرفته شد. از آنجا که هدف این پژوهش بررسی رابطه بین متغیرهای فردی(سن، جنسیت)و اضطراب ناشی از تعامل با کامپیوتر در جامعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه شهید چمران شهر اهواز بود، بنابراین در اختیار داشتن ابراز مقیاس اندازه گیری متغیر مورد نظر که دارای اعتبار پایایی مطلوب باشد، از شرایط اولیه پیشبرد و اجرای تحقیق کنونی بوده است. علاوه بر این از آنجا که جامعه آماری این مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه شهید چمران شهر اهواز بوده است و به طور طبیعی تقریبا تمامی دانشجویان را جوانان تشکیل می‌دهند و تفاوتهای سنی در میان آزمودنیها و اساسا خود جمعیت مورد بررسی چندان زیاد نمی‌باشد(بیشترین تعداد آزمودنی‌ها از گروه سنی 18 تا 21 هستند که حدود 7/58 درصد نمونه را تشکیل می‌دهد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.