Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه حافظه آشکار و نهان کودکان مبتلا به نارسایی ویژه در یادگیری و کودکان عادی از طریق آزمونهای تصویری

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 155 تا 168)

کلیدواژه ها :

حافظه نهان ،حافظه آشکار ،دانش‌آموزان عادی 8 تا 11 ساله ،دانش‌آموزان دارای نارسایی ویژه 8تا 11 ساله

کلید واژه های ماشینی : حافظه آشکار ، نارسایی ویژه یادگیری ، سطح بازشناسی حافظه آشکار تفاوت ، حافظه آشکار و نهان ، حافظه نهان ، کودکان عادی ، کودکان عادی و کودکان مبتلا ، تکالیف حافظه نهان تفاوت ، نارسایی ویژه در یادگیری ، مقایسه حافظه آشکار و نهان

این پژوهش به منظور بررسی عملکرد حافظه آشکار و نهان(ضمنی)کودکان عادی و کودکان مبتلا به نارسایی ویژه در یادگیری انجام شده است.به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از مرکز اختلال یادگیری شهرستان کرج 25 دانش‌آموز 8 تا 11 ساله(دوم تا پنجم دبستان)با روش نمونه‌گیری در دسترسی(به علت محدودیت دستری به کودکان دارای نارسایی ویژه یادگیری، جامعه آماری این گروه نیز 25 نفر در نظر گرفته شده است)و 30 دانش‌آموز عادی 8 تا 11 ساله با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای تصادفی، انتخاب شدند.برای اندازه‌گیری حافظه آشکار و نهان از آزمون تکمیل تصاویر اقتباس شده از آزمون اصلی که اسنواد گراس و ویندرورت (1980)طراحی کردند، استفاده شده است.در این پژوهش سه فرضیه مبنی بر اینکه بین کودکان عادی و دارای نارسایی ویژه یادگیری در حافظه آشکار (در دو سطح یادآوری و بازشناسی)و تکالیف هدف و غیر هدف در حافظه نهان تفاوت وجود دارد و همچنین بین کودکان عادی و دارای نارسایی ویژه یادگیری در تکالیف حافظه نهان تفاوت وجود ندارد، مد نظر بوده است. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از آزمون‌ t نمونه‌های مستقل(برای فرضیه اول و سوم)و آزمون‌ t نمونه‌های همبسته(وابسته)مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج حاصل حاکی از آن بود که بین عملکرد کودکان عادی و دارای نارسایی ویژه یادگیری در تکالیف حافظه نهان تفاوت معناداری(و 02/0- 53t ) وجود ندارد.اما بین عملکرد کودکان عادی و دارای نارسایی ویژه یادگیری در تکالیف هدف و غیر هدف به طور کلی تفاوت معنا داری(و 43/68- 54t )به دست آمد.همچنین بین عملکرد کودکان عادی با کودکان دارای نارسایی ویژه یادگیری در سطح یادآوری از حافظه آشکار تفاوت معناداری(82/7- 53t )به دست آمد، ولی بین عملکرد کودکان عادی و کودکان دارای نارسایی ویژه یادگیری در سطح بازشناسی حافظه آشکار تفاوت معناداری(و69/1 53t )به دست نیامد.

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 3-نتایج آزمون t مستقل در مورد تفاوت بین دو گروه کودکان عادی و کودکان داری نارسایی یادگیری در حافظه نهان بر اساس نتایج مندرج در جدول 3 از آنجایی که مقدار جدول با درجه آزادی 53 و در سطح 05/0 برابر 2 می‌باشد و مقدار t محاسبه شده(02/0)این مقدار کوچکتر است، بنا بر این می‌توان نتیجه گرفت که بین میانگین‌های گروه دانش‌آموزان عادی با گروه دانش‌آموزان دارای نارسایی ویژه یادگیری در حافظه نهان تفاوت معناداری وجود ندارد، بنا بر این فرضیه اول پژوهش مورد تأیید قرار می‌گیرد و نتیجه می‌گیریم که عملکرد کودکان عادی در مقایسه با کودکان داری نارسایی ویژه یادگیری در عامل حافظه نهان بهتر نیست. بنا بر این نتیجه می‌گیریم که فرضیه دوم مبنی بر اینکه در عملکرد کودکان عادی و کودکان مبتلا به نارسایی ویژه یادگیری، در تصاویر هدف و غیر هدف در تکلیف حافظه نهان با 99 درصد (و بیشتر)اطمینان تفاوت وجود دارد. در جدول 5 و 6 نتایج آزمون‌ t مستقل بین دو گروه کودکان عادی و کودکان داری نارسایی ویژه یادگیری(در سطح یادآوری و بازشناسی)حافظه آشکار تفاوت معناداری وجود دارد. فرضیه دوم مبنی بر اینکه در کودکان عادی و مبتلا به نارسایی ویژه یادگیری بین میانگین نمرات تصاویر هدف و تصاویر غیر هدف در تکالیف حافظه نهان تفاوت وجود دارد از طریق آزمون‌ t وابسته بررسی گردید. فرضیه سوم مبنی بر اینکه بین کودکان عادی و کودکان مبتلا به نارسایی ویژه در یادگیری در دو سطح یادآوری و بازشناسی حافظه آشکار تفاوت معنادار وجود دارد از طریق آزمون‌ t مستقل هریک از سطوح مورد بررسی قرار گرفت."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.