Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر مشاوره شغلی بر افزایش خود کارآمدی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 29 تا 38)

کلیدواژه ها :

کارآفرینی ،خودکارآمدی ،خودکارآمدی کارآفرینی

کلید واژه های ماشینی : کارآفرینی، بررسی تأثیر مشاوره شغلی، افزایش خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان، خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان، کارآمدی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان، مشاوره شغلی، آزمون خودکارآمدی کارآفرینی مورد بررسی، جلسات مشاوره شغلی گروهی، افزایش خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه، گروه آزمایش در جلسات مشاوره

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مشاوره شغلی بر افزایش خودکار آمدی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان است.برای اجرای پژوهش 30 نفر از دانشجویان مراجعه کننده به مرکز کارآفرینی دانشگاه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس با گمارش تصادفی در دو گروه 15 نفره به‌عنوان گروه آزمایش و گروه گواه جایگزین شدند.آنگاه هر دو گروه با آزمون خودکارآمدی کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفتند.این آزمون را پژوهشگر تهیه کرد و طی مراحلی روایی و پایایی آن محاسبه گردید.سپس گروه آزمایش در جلسات مشاوره شغلی گروهی به مدت 10 جلسه شرکت کردند و پس از اتمام جلسات گروه، پس‌آزمون در مورد هر دو گروه اجرا شد.فرضیه‌های تحقیق عبارت بودند از:1-مشاوره شغلی گروهی، خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان را افزایش می‌دهد.2-بین افزایش خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان و جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج به‌دست آمده نشان داده که مشاوره شغلی گروهی، خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان را افزایش داده است(02/0 > P)و همچنین بین میزان افزایش خودکارآمدی و جنسیت رابطه معناداری مشاهده نگردید.

خلاصه ماشینی:

"نتایج به‌دست آمده نشان داده که مشاوره شغلی گروهی، خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان را افزایش داده است(02/0{L P>L})و همچنین بین میزان افزایش خودکارآمدی و جنسیت رابطه معناداری مشاهده نگردید. همچنین نتایج پژوهش سولیوان و ماهالیک(2000)نشان می‌دهد که کارآمدی تصمیم‌گیری حرفه‌ای زنانی که در گروه مشاوره حرفه‌ای برای تعدیل خودکارآمدی شرکت کرده بودند، افزایش یافته است. با توجه به موارد فوق این پژوهش تأثیر مشاوره شغلی را بر افزایش خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان بررسی می‌کند. جدول 3-خلاصه نتایج تحلیل کواریانس مربوط به تأثیر مشاوره شغلی برخودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 2 نشان می‌دهد که تفاوت بین نمرات افراد در گروه گواه و آزمایش معنادار است به عبارت دیگر مشاوره شغلی بر افزایش خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان تأثیر داشته است. بحث و نتیجه‌گیری از مجموع نتایج به‌دست آمده می‌توان استنباط کرد که مشاوره شغلی در افزایش خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان مؤثر بوده است. بر مبنای این پژوهش می‌توان تأثیر مشاوره حرفه‌ای را بر افزایش خودکارآمدی کارآفرینی مورد تأیید قرار داد که این مسأله نگرشی تازه به مشاوره حرفه‌ای و تأثیر آن از یک‌سو و باور و اطمینان در افراد نسبت به توانمندیهای خود از سوی دیگر ایجاد می‌کند. این پژوهش نیز تأثیر این نوع مشاوره را که به شکل گام به گام و بر اساس شرایط لازم برای وقوع یک فرایند کارآفرینانه طراحی شده بود، بر افزایش سطح این عنصر شناختی یعنی خودکارآمدی نشان داد. 3-این پژوهش می‌تواند سرآغازی برای استفاده از نظریه‌های مشاوره شغلی برای کمک به دانشجویان به‌منظور پیدا کردن مسیر درست حرفه‌ای خود و رهایی از بیهودگی و سرگردانی باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.