Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه اعتیاد به اینترنت بر حسب سبکهای تفکر در کاربران آن

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 55 تا 72)

کلیدواژه ها :

اعتیاد به اینترنت ،سبک‌های تفکر ،چت ،ایمیل ،گشت‌زنی در سایت‌ها

کلید واژه های ماشینی : اعتیاد به اینترنت ، سبک‌های تفکر ، کاربران ، پرسشنامه ، حسب سبکهای تفکر در کاربران ، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت ، اطلاعات علمی اینترنت استفاده ، پرسشنامه سبک‌های تفکر ، معتاد ، کاربران معتاد و غیر معتاد

هدف از انجام پژوهش مقایسه اعتیاد به اینترنت بر حسب سبکهای تفکر در کاربران آن بود.برای این منظور 76 نفر از بین افراد 16 تا 30 ساله‌ای که برای دریافت خدمات مختلف اینترنتی به کافی‌نت‌های اصفهان و شهرکرد مراجعه کرده بودند، به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و با پرسشنامه‌های اعتیاد به اینترنت و سبک‌های تفکر مورد ارزیابی قرار گرفتند.با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایانی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت با انجام بر روی یک نمونه مقدماتی برابر با 78 /0 و پرسشنامه سبک‌های تفکر برابر با81/ 0 محاسبه شد.نتیاج تحلیل واریانس نشان داد که از بین سبک‌های سیزده گانه تفکر در کاربران اینترنت(بر اساس شاخص اعتیاد به اینترنت)، فقط در سبک‌های تفکر درون‌نگر(0/005= P )و ناسالار(0/002= P)تفاوت معنادار وجود دارد، در حالی که بین سبک‌های دیگر تفکر تفاوت معناداری مشاهده نشد(0/01 >P). همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که افرادی که از چت استفاده می‌کنند، دارای سبک تفکر جزئی‌نگر هستند(0/009= P )، افرادی که در سایت‌ها گشت زنی می کنند،دارای سبک تفکر بیرون نگر(p=0/038) و سبک تفکر فردنگر(p=0/009) هستند و افرادی که از اطلاعات علمی اینترنت استفاده می کنند،دارای سبک تفکر اجرایی هستند(p=0/022)علاوه بر این از بین متغیرهای جمعیت شناختی،تنها سن با اعتیاد به اینترنت رابطه معنادار داشت(p=0/0389)و رابطه بین شغل،میزان استفاده ازاینترنت و جنسیت با اعتیاد به اینترنت معنادار نبود(p<0/05).

خلاصه ماشینی:

"برای این منظور 76 نفر از بین افراد 16 تا 30 ساله‌ای که برای دریافت خدمات مختلف اینترنتی به کافی‌نت‌های اصفهان و شهرکرد مراجعه کرده بودند، به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و با پرسشنامه‌های اعتیاد به اینترنت و سبک‌های تفکر مورد ارزیابی قرار گرفتند. یانگ(1998)بر این باور است که برای مشخصی کردن فرد معتاد از غیر معتاد نقطه برشی وجود ندارد و نمی‌توان صرفا بر اساس میزان ساعت استفاده افراد از اینترنت آن را به عنوان نشانه اعتیاد به اینترنت معرفی کرد، بلکه این موضوع که اینترنت بر زندگی زناشویی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی و جنسی فرد چه تأثیری گذاشته است را بهتر می‌توان به‌عنوان ملاک اعتیاد به اینترنت قلمداد کرد. یافته‌ها جدول 1-نتایج تحلیل واریانس ارتباط بین سبک‌های تفکر با اعتیاد و یا عدم اعتیاد به اینترنت (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان‌طور که نتایج حاصل از تحلیل واریانس در جدول 1 نشان می‌دهد از بین سبک‌های تفکر، فقط سبک تفکر درون‌گر(6/11-{L F L}، 005/0-{L P L})و سبک تفکر هرج و مرج طلب(62/3-{L F L}، 002/0-{L P L})در بین کاربران معتاد و غیر معتاد به اینترنت دارای تفاوت معنادار است. بحث و نتیجه‌گیری همان‌طور که جدول شماره 1 نشان می‌دهد، از بین سبک‌های تفکر سیزده‌گانه، تنها سبک تفکر درون‌نگر و سبک تفکر ناسالار(هرج و مرج طلب)در میان کاربران معتاد و غیر معتاد به اینترنت دارای تفاوت معنادار است(005/0{L P L}و 002/0-{L P L})درحالی که در دیگر موارد تفاوت معناداری وجود نداشت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.