Skip to main content
فهرست مقالات

ساخت و بررسی مقدماتی روایی و پایایی مقیاس سنجش اضطراب علوم دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی استان خوزستان

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 119 تا 136)

کلیدواژه ها :

اضطراب امتحان ،اضطراب عمومی ،عملکرد تحصیلی ،اعتباریابی ،ساخت مقیاس ،اضطراب علوم ،مقیاس اضطرابط علوم( SAS )

کلید واژه های ماشینی : اضطراب علوم دانش‌آموزان دختر پایه، اضطراب، سنجش اضطراب علوم دانش‌آموزان دختر، دانش‌آموزان، مقیاس سنجش اضطراب علوم دانش‌آموزان، پایایی مقیاس سنجش اضطراب علوم، مقیاس، پرسشنامه مقدماتی اضطراب علوم، پرسشنامه، اضطراب علوم

این پژوهش با هدف ساخت و اعبتاریابی مقیای برای سنجش اضطراب علوم در دانش‌آموزان دختر پایه سوم راهنمایی استان خوزستان انجام شده است.به همین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای، 500 دانش‌آموز دختر از 10 منطقه آموزشی استان انتخاب شدند.پس از مصاحبه و اجرای پرسشنامه نظر خواهی بر روی دانش‌آموزان و شناسایی عوامل به وجود آورنده این نوع اضطراب، پرسشنامه مقدماتی اضطراب علوم تهیه و به صورت اولیه پایایی و روایی آن محاسبه شد.داده‌های به دست آمده از اجرای پرسشنامه مقدماتی بر روی یک گروه 500 نفری دانش‌آموزان دختر به کمک نرم‌افزار SPSS9 تحلیل شد.مقیاس اضطراب علوم( SAS )در 3 عامل«آشفتگی ذهنی از درس علوم، خود انگاره منفی از درس علوم و نگرانی از عملکرد در درس علوم»با 39 ماده ساخته شد.پایایی مقیاس‌ SAS از طریق آلفای کرونباخ 94/0 به دست آمد.همچنین روایی پرسشنامه از طریق بررسی میزان همبستگی آن با مقیاس اضطراب امتحان(ابوالقاسمی، 1375)و اضطراب عمومی(نجاریان و همکاران، 1375)به ترتیب 86/0 و 36/0 بود که در سطح‌معنادار است.یافته‌های به دست آمده نشان می‌دهد که عواملی چون آشفتگی ذهنی و خودانگاره منفی و نگرانی از عملکرد در درس علوم باعث ایجاد این نوع اضطراب است.بر اساس نتایج این پژوهش، پرسشنامه‌ SAS واجد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهش‌هیا روان‌شناختی و شناخت میزان اضطراب علوم دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"چکیده این پژوهش با هدف ساخت و اعبتاریابی مقیای برای سنجش اضطراب علوم در دانش‌آموزان دختر پایه سوم راهنمایی استان خوزستان انجام شده است. شکرکن و پیرنیا(1374)در پژوهشی که در شهر اهواز انجام دادند، به مطالعه تأثیر انتظار معلمان در ارزشیابی آنان از عملکرد درس علوم و پیشگیری آنان از موفقیت آینده دانش‌آموزان پایه دوم راهنمایی پرداختند، بین این متغیرها رابطه مثبت و معناداری به دست آمد. بنابراین با توجه به نبودن مقیاس علمی برای اندازه‌گیری اضطراب علوم دانش‌آموزان دوره راهنمایی و به منظور کاربرد و استفاده در پژوهش‌های روان‌شناختی، راهنمایی، مشاوره و برنامه‌ریزی آموزشی، هدف از این مطالعه ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش اضطراب علوم دانش‌آموزان دختر پایه سوم راهنمایی است. به این ترتیب این مطالعه با هدف پاسخگویی به این سؤال کلی مطرح شد که آیا می‌توان برای اضطراب علوم دانش‌آموزان دختر مقیاسی ساخت که میزان اضطراب آنان را در این درس تعیین نماید؟علاوه بر آن آیا مقیاس ساخته شده دارای روایی و پایایی مناسب است؟و آیا مقیاس اضطراب علوم با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در این درس رابطه دارد؟ روش جامعه آماری این مطالعه کلیه دانش‌آموزان دختر پایه سوم مدارس راهنمایی استان خوزستان هستند که در سال تحصیلی 81-1380 در آموزشگاههای این استان مشغول تحصیل بوده‌اند. با توجه به عامل دوم این مقیاس نیز تجارب ناموفق اولیه دانش‌آموز در روبه‌رو شدن با مسائل درس علوم باعث شده است تا نتواند بر تجارب و معلومات و قوای ذاتی خویش تکیه کند و در نتیجه دچار نوعی خود کم بینی و خود انگاره منفی شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.