Skip to main content
فهرست مقالات

هنجاریابی مقدماتی و بررسی روایی و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی گری- ویلسون

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 35 تا 56)

کلیدواژه ها :

دانش‌آموزان دبیرستانی ،فرم کوتاه پرسشنامه گری-ویلسون ،بازداری رفتاری ،فعال‌سازی رفتاری ،پرسشنامه تواناییها و ضعف‌های گودمن ،دانش‌آموزن راهنمایی

کلید واژه های ماشینی : فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی گری ، پایایی فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی ، فرم کوتاه پرسشنامه گری ، فرم کوتاه آزمون شخصیتی گری ، پژوهش فرم کوتاه پرسشنامه گری ، پرسشنامه ، ویلسون ، پایایی فرم کوتاه پرسشنامه گری ، گری ، پایایی فرم کوتاه آزمون شخصیتی

هدف پژوهش حاضر هنجاریابی مقدماتی و بررسی روایی و پایایی فرم کوتاه آزمون شخصیتی گری-ویلسون بوده است.برای دستیابی به هدف پژوهش جامعه آماری متشکل از 600 دانش‌آموز(288 پسر و 312 دختر)راهنمایی و دبیرستانی شهر تهران، به شیوه نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش فرم کوتاه پرسشنامه گری-ویلسون با 28 سؤال بوده که دو ویژگی شخصیتی با مبنای زیستی را که عبارت‌اند از نظام بازداری رفتاری و نظام فعال‌سازی رفتاری مورد سنجش قرار می‌دهد.برای بررسی پایایی آزمون از ضریب آلفای کرونباخ، برای بررسی روایی سازه از تحلیل عوامل و برای بررسی روایی همزمان از ضریب همبستگی بین فرم کوتاه پرسشنامه گری-ویلسون و پرسشنامه تواناییها و مشکلات گودمن استفاده شد. همسانی درونی پرسشنامه گری-ویلسون 68/0 به دست آمد.نتایج تحلیل عوامل با روش مؤلفه‌های اصلی و چرخش از نوع واریماکس شش عامل در پرسشنامه گری-ویلسون به دست داد که به ترتیب به نامهای تحمل ناکامی، مراقبت و احتیاط، تحمل و بردباری، آرامش، پایش هیجانی و هیجان‌خواهی نامگذاری شدند.در مجموع این شش عامل قادر به تبیین حدود 38 درصد از واریانس فرم کوتاه پرسشنامه گری-ویلسون(در دو بعد بازداری رفتاری و فعال‌سازی رفتاری)نشان داد که بازداری رفتاری با زیرمقیاس‌های روابط اجتماعی با ماهیت معین، بیش‌فعالی و بی‌توجهی و اختلالات اضطرابی از پرسشنامه تواناییها و ضعف‌های گودمن(گزارش خود)دارای رابطه مثبت و معنادار است.همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که بین فعال‌سازی رفتاری و زیرمقیاس‌های روابط اجتماعی با ماهیت معین، بیش‌فعالی و بی‌توجهی و اختلال سلوک(01/0 P و 46/0- r )دارای رابطه مثبت و معنادار است.در مجموع نتایج مؤید روایی و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه گری-ویلسون است.

خلاصه ماشینی:

"ابزار مورد استفاده در پژوهش فرم کوتاه پرسشنامه گری-ویلسون با 28 سؤال بوده که دو ویژگی شخصیتی با مبنای زیستی را که عبارت‌اند از نظام بازداری رفتاری و نظام فعال‌سازی رفتاری مورد سنجش قرار می‌دهد. در مجموع این شش عامل قادر به تبیین حدود 38 درصد از واریانس فرم کوتاه پرسشنامه گری-ویلسون(در دو بعد بازداری رفتاری و فعال‌سازی رفتاری)نشان داد که بازداری رفتاری با زیرمقیاس‌های روابط اجتماعی با ماهیت معین، بیش‌فعالی و بی‌توجهی و اختلالات اضطرابی از پرسشنامه تواناییها و ضعف‌های گودمن(گزارش خود)دارای رابطه مثبت و معنادار است. در واقع این احتمال مطرح شده که نظام فعال‌ساز رفتاری به جای توجه و حساسیت به تنبیه به پاداشهای ناشی از رفتار و محیط حساس است، بنا بر این ممکن است در بسیاری شرایط توجه چندانی به تنبیه‌های موجود نشود و صرفا برای دستیابی به نتایجی که برای فرد پاداش دهنده هستند، عمل نماید(اسلوبودس کایا، 1999؛ویلسون، بارت و ایواواکسی، 1995؛ویلسون، بارت و گری، 1989؛ویلسون، گری و بارت، 1990). به لحاظ اهمیت روز افزون دیدگاههای زیستی-فیزیولوژیک در باب شخصیت و همچنین بر اساس دسترسی نداشتن به ابزار یا پرسشنامه معتبری که بتواند بر پایه یکی از نظریات زیستی-فیزیولوژیک اقدام به (1)- Behaviour inhibition system (2)- Behaviour activation system سنجش ابعاد شخصیتی نماید، هدف اصلی این پژوهش را بررسی روایی و پایایی و هنجاریابی مقدماتی فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی گری-ویلسون در دانش‌آموزان دختر و پسر راهنمایی و دبیرستانی شهر تهران قرار دادیم. بر اساس تحقیقات اسلو بودس کایا و همکاران(2001)که در روسیه و بر روی نوجوانان با استفاده از فرم 28 سؤالی پرسشنامه گری-ویلسون انجام شده آلفای کرونباخ گزارش شده از سوی این محقیقان برای نظام فعال‌سازی رفتاری 67/0 و برای نظام بازداری رفتاری 64/0 بوده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.