Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل استنادی تطبیقی پروانه های ثبت اختراع مخترعان ایرانی و ترکیه ای در پایگاههای بین المللی ثبت اختراع مخترعان ایرانی و ترکیه ای در پایگاههای بین المللی ثبت اختراع از سال 1988 - 2008

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 77 تا 88)

چکیده:

هدف:هدف اصلی این پژوهش بررسی تطبیقی و تحلیل استنادی پروانه‌های ثبت اختاع مخترعان‌ ایرانی و ترکیه‌ای برای تعیین تاثیر فناورانه اختراع مخترعان ایرانی و ترکیه در اداره ثبت اختراع امریکا و اروپا است. روش پژوهش:این پژوهش با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام شده است،ابتدا در دو پایگاه بین‌ المللی‌ US patent 3و EPO 4پروانه‌های ثبت اختراع مخترعان ایرانی و ترکیه‌ای بازیابی و سپس به‌ بررسی پروانه موردنظر پرداخته شد.یافته‌های این پژوهش پس از جمع‌آوری،توسط آمار توصیفی و با استفاده از نرم‌افزار اکسل مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها:یافته‌های پژوهش نشان داد که مخترعان ایرانی 36 و مخترعان ترکیه‌ای 916 پروانه ثبت‌ اختراع در اداره ثبت اختراع امریکا و اروپا از سال 8891 تا 8002 با پسوند IR برای ایران و TR برای ترکیه‌ ثبت کرده‌اند.که در مجموع 96/5 درصد استناد به منابع پیشین مخترعان ایرانی و 78/4 درصد استناد به‌ منابع پیشین مخترعان ترکیه‌ای به پروانه‌های ثبت اختراع و 03/5 درصد استناد به منابع پیشین مخترعان‌ ایرانی و 21/06 درصد استناد به منابع پیشین مخترعان ترکیه ای به منابع غیرپروانه ثبت اختراع بوده است. بالاترین میزان استناد دریافتی مخترعان ترکیه‌ای با 752 استناد در رده موضوعی‌ B (عملیات اجرایی)و بالاترین میزان استناد دریافتی مخترعان ایرانی با 911 استناد در رده موضوعی‌ E (سازه‌های ثابت)بوده‌ است. نتیجه‌گیری:نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین پروانه ثبت اختراع با مشارکت مخترعان ایرانی در رده‌ موضوعی‌ C یعنی گروه شیمی و متالوژی با 62/89 درصد و بیشترین اختراع‌های ثبت شده با مشارکت‌ مخترعان ترکیه‌ای در رده موضوعی‌ A یعنی کالاهای ضروری با 61/23 درصد است درحالی‌که پروانه‌های‌ ثبت اختراع مخترعان ایرانی بیشترین استناد دریافتی را در رده موضوعی‌ E (سازه‌های ثابت)با 911 استناد و پروانه‌های ثبت اختراع مخترعان ترکیه‌ای بیشترین استناد را در رده موضوعی‌ B (عملیات اجرایی)با 752 استناد دریافت کرده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"سال سوم،شماره(9)تابستان 9831تحلیل استنادی تطبیقی پروانه‌های ثبت اختراع مخترعان ایرانی و ترکیه‌ای در پایگاههای بین‌ المللی‌ US patent 3و EPO 4پروانه‌های ثبت اختراع مخترعان ایرانی و ترکیه‌ای بازیابی و سپس به‌ منابع پیشین مخترعان ترکیه‌ای به پروانه‌های ثبت اختراع و 03/5 درصد استناد به منابع پیشین مخترعان‌ ایرانی و 21/06 درصد استناد به منابع پیشین مخترعان ترکیه ای به منابع غیرپروانه ثبت اختراع بوده است. نتیجه‌گیری:نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین پروانه ثبت اختراع با مشارکت مخترعان ایرانی در رده‌ ثبت اختراع مخترعان ایرانی بیشترین استناد دریافتی را در رده موضوعی‌ E (سازه‌های ثابت)با 911 استناد و پروانه‌های ثبت اختراع مخترعان ترکیه‌ای بیشترین استناد را در رده موضوعی‌ B (عملیات اجرایی)با 752 پروانه ثبت اختراع توسط مخترعان ایرانی و ترکیه‌ای بین‌ ترکیه‌ای در اداره ثبت اختراع آمریکا نمایه شده است که‌ اداره ثبت اختراع اروپا نمایه شده است که از این مقدار (2) Patent Citation of Scientific Papers 41 پروانه ثبت اختراع متعلق به مخترعان ایرانی می‌باشد. زمینه‌های موضوعی درخواست‌های ثبت اختراع برای مخترعان ایرانی و ترکیه‌ای براساس‌ IPC 1 میزان استناد به منابع پیشین مخترعان ایرانی و ترکیه‌ای در اداره ثبت اختراع اروپا مخترعان ایرانی به پروانه‌های ثبت اختراع است و تعداد میزان استناد به منابع پیشین مخترعان ایرانی و ترکیه‌ای در اداره ثبت اختراع آمریکا مورد بررسی برای پروانه‌های ثبت اختراع مخترعان ایرانی‌ میزان استنادهای دریافتی مخترعان ایرانی و ترکیه‌ای به تفکیک حوزه فناوری در اداره ثبت اختراع امریکا اختراع از مخترعان ایرانی و ترکیه‌ای نمایه شده است از این مقدار 916 پروانه ثبت اختراع به مخترعان ترکیه‌ای و"

کلیدواژه ها:

تحلیل استنادی ،پروانه ثبت اختراع ،مخترعان ایرانی ،مخترعان ترکیه‌ای ،منابع پروانه ثبت‌ اختراع

کلید واژه های ماشینی:

پروانه‌های ثبت اختراع ، پروانه‌های ثبت اختراع مخترعان ایرانی ، اداره ثبت اختراع ، استناد ، ترکیه‌ای ، استنادی تطبیقی پروانه‌های ثبت اختراع ، روانه ثبت اختراع ، مخترعان ایرانی ، تحلیل استنادی تطبیقی پروانه‌های ثبت ، اداره ثبت اختراع امریکا


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.